Kemia (KE)

KEMIA (KE)

Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä aineiden välisiä reaktioita.
Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja matemaattinen käsittely. Monipuolisin työtavoin ja arviointimenetelmin opiskelijoita ohjataan kemian tietojen ja taitojen sekä persoonallisuuden kaikkien osa-alueiden kehittämiseen. Kemian opetuksen toteutuksessa otetaan huomioon opiskelijoiden opiskeluvalmiudet ja luodaan myönteinen kuva kemiaa sekä sen opiskelua kohtaan.

Opetuksen tavoitteet

Kemian opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
• osaa kemian keskeisimmät peruskäsitteet ja tietää kemian yhteyksiä jokapäiväisen elämän ilmiöihin sekä ihmisen ja luonnon hyvinvointiin
• osaa kokeellisen työskentelyn ja muun aktiivisen tiedonhankinnan avulla etsiä ja käsitellä tietoa elämän ja ympäristön kannalta tärkeistä kemiallisista ilmiöistä ja aineiden ominaisuuksista sekä arvioida tiedon luotettavuutta ja merkitystä
• osaa tehdä ilmiöitä koskevia kokeita ja oppii suunnittelemaan niitä sekä osaa ottaa huomioon työturvallisuusnäkökohdat
• osaa tulkita ja arvioida kokeellisesti tai muutoin hankkimaansa tietoa ja keskustelemaan siitä sekä esittämään sitä muille
• perehtyy tieto- ja viestintätekniikan mahdollisuuksiin tiedonhankinnan ja mallintamisen välineinä
• perehtyy nykyaikaiseen teknologiaan teollisuudessa ja ympäristötekniikassa
• osaa käyttää kemiallista tietoa kuluttajana terveyden ja kestävän kehityksen edistämisessä sekä osallistuttaessa luontoa, ympäristöä ja teknologiaa koskevaan keskusteluun ja päätöksentekoon
• saa kokemuksia, jotka herättävät ja syventävät kiinnostusta kemiaa ja sen opiskelua kohtaan.

Kurssien suoritusjärjestys

Suositellaan, että kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävien kurssien suoritusjärjestyksestä voidaan neuvotella. Kurssit KE5 ja KE6 voidaan suorittaa samaan aikaan.

Kurssien itsenäinen suorittaminen

Kemian kokeellisen luonteen takia ei suositella, että mitään kurssia suoritetaan kokonaan itsenäisesti. Jos kuitenkin päädytään kurssin itsenäiseen suoritukseen, työmäärä vastaa normaalia kurssin suoritusta. Siis suoritukseen sisältyy kurssikoe, itsenäinen osio (esimerkiksi näytetehtävät, essee, työselostus, tutkielma) ja palautettavat tehtävät.

Materiaali: Reaktio 1-5


Vaadittavat suoritukset ja arviointi

Arvioidaan esimerkiksi:
- Kurssikoe 80 %
- Itsenäinen osio 20 %

Lisäksi palautetaan:
- Noin viisikymmentä kurssiin liittyvää tehtävää, jotka vastuuopettaja antaa.

Kurssi ja vastuuopettaja:

KE1, Salla Päivärinta ja Katja Leinonen
KE2, Salla Päivärinta ja Katja Leinonen
KE3, Salla Päivärinta ja Katja Leinonen
KE4, ei suositella itsenäistä suorittamista
KE5, ei suositella itsenäistä suorittamista

Arviointi

Kemiassa arvioinnin kohteena on kemiallisen tiedon ymmärtäminen sekä soveltamisen taito. Kemiassa arvioinnin menetelminä käytetään kurssikokeita ja osallistumisaktiivisuuden seurantaa. Lisäksi arvioidaan esimerkiksi kokeellista työskentelyä, työselostuksia, projektitöitä, esitelmiä tai tutkielmia. Kurssit arvioidaan numeroilla 4-10. Päättöarvosana muodostuu pakollisen ja valtakunnallisten syventävien kurssien numeroiden keskiarvosta, jota koulukohtaiset syventävät kurssit KE6 ja KE7 voivat korottaa.