Fysiikka (FY)

FYSIIKKA (FY)

Fysiikka on empiirinen luonnontiede, jossa luonnon perusrakennetta ja ilmiöitä pyritään ymmärtämään ja selittämään käyttäen luonnosta kokeellisin menetelmin saatavaa tietoa. Tavoitteena on löytää luonnossa yleispäteviä lainalaisuuksia ja esittää ne matemaattisina malleina.

Fysiikan opiskelulle luonteenomainen kokeellisuus voi olla aihepiirin, opetuksen vaiheen ja välineiden mukaan opiskelijoiden omakohtaista työskentelyä, opettajan esittämiä demonstraatioita, vierailujen, videoiden tai vain kerronnan kautta tapahtuvaa toimintaa. Kokeellisuudella tuetaan opiskelijaa omaksumaan uusia luonnontieteellisiä käsitteitä, periaatteita ja malleja. Fysiikan opiskelu kehittää opiskelijan kokeellisen työskentelyn ja yhteistyön taitoja. Kokeellisuus auttaa opiskelijaa hahmottamaan luonnontieteiden luonnetta ja tukee luonnontieteellisen ajattelun kehittymistä.
Opiskelija oppii tarkastelemaan luonnon rakenteita ja ilmiöitä omien aikaisempien tietojensa ja käsitystensä valossa. Hän oppii tiedostamaan ja kyseenalaistamaan ennakkokäsityksiään ja tarkentamaan maailmankuvaansa hankkimansa uuden tiedon perustella. Opiskelija oppii suunnittelemaan kokeita yhdessä ja keskustelemaan kokeellisesti hankitusta tiedosta tai aineistosta, sen käsittelystä ja mallintamisesta sekä sen luotettavuuden arvioimisesta. Opiskelijayhteisö oppii jakamaan uuden tiedon keskenään.

Luonnontieteiden opiskelussa tiedon hankkimiseen käytetään kokeellisia menetelmiä, erilaisia tiedon lähteitä sekä tapoja käsitellä tietoa. Fysikaalisen tiedon lähteenä on ensisijaisesti luonto. Koulussa luonnontieteellisen tiedon lähteinä ovat lisäksi oppi- ja tietokirjat, digitaaliset tietovarannot ja alan asiantuntijat.

Opetuksen tavoitteet

Fysiikan opetuksen tavoitteena on, että opiskelija • tiedostaa ihmisen osana luontoa ja ymmärtää fysiikan merkityksen luonnon ilmiöiden mallintamisessa • ymmärtää kokeellisen toiminnan ja teoreettisen pohdiskelun merkityksen luonnontieteellisen tiedon muodostumisessa • hahmottaa fysiikan merkityksen tieteessä, taiteessa, tekniikassa, kommunikaatiossa ja elinkeinoelämässä sekä ihmisen arkiympäristössä • vaikuttaa aktiivisesti ja vastuullisesti terveellisen ja turvallisen ympäristön luomiseksi • jäsentää käsitystään luonnon rakenteista ja ilmiöistä fysiikan käsitteiden ja periaatteiden avulla • pystyy ratkaisemaan luonnontieteiden ja teknologian alaan kuuluvia ongelmia fysiikan lakeja ja käsitteitä luovasti hyväksi käyttäen • hankkii ja käsittelee tietoa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa asiantuntijayhteisön tapaan • suunnittelee ja tekee yksinkertaisia mittauksia, kykenee tulkitsemaan ja arvioimaan tuloksia sekä soveltamaan niitä • hyödyntää erilaisia tietolähteitä tiedonhankinnassa sekä kykenee esittämään ja julkistamaan tietoja monipuolisella tavalla myös teknisiä apuvälineitä käyttäen • tarkastelee fysiikan merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta sekä ihmistä fysiikan tietojen soveltajana, tutustuu fysiikan sovelluksiin ja niiden taitavaan, eettiseen ja hallittuun käyttöön tuotteiden aikaansaamisessa ja arkielämän helpottamisessa sekä saa valmiuksia ymmärtää teknologisten sovellusten vaikutuksia.

Kurssien suoritusjärjestys

Suositellaan, että kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä. Syventävien kurssien suoritusjärjestys voi vaihdella, mutta FY4 tulisi suorittaa ennen kuin FY5 ja FY6 ennen kuin FY7. Koulukohtainen syventävä kurssi FY9 kannattaa suorittaa muiden syventävien kurssien jälkeen.

Kurssien itsenäinen suorittaminen

Fysiikka on kokeellinen luonnontiede: opetukseen liittyy paljon demonstraatioita ja oppilastöitä. Tämän takia ei yleensä suositella, että mitään kurssia suoritetaan kokonaan itsenäisesti.

Mikäli kurssin kuitenkin haluaa suorittaa itsenäisesti, vastaa työmäärä normaalia kurssin suoritusta. Suoritukseen sisältyy kurssikoe, mahdollinen oppilastyö ja sen työselostus sekä laskettavia laskuja, joista ratkaisut esitetään mahdollisimman täydellisinä, kommenteilla varustettuina. Itsenäiseen suoritukseen voi sisältyä myös tutkielma.

Arviointi

Fysiikassa arvioidaan fysiikan tietojen ja niiden soveltamistaitojen saavuttamista myös laskennallisella, matemaattisia malleja käyttävällä tasolla. Arvioinnin kohteena ovat tiedonhankinnan ja -käsittelyn, kokeellisen työskentelyn sekä muiden opiskelua tukevien taitojen, kuten fysikaalisen ongelman ratkaisuprosessin jäsennetyn kuvaamisen, kehittyminen.

Kokeellisen työskentelyn arvioinnissa otetaan huomioon • havaintojen tekeminen, mittausten ja kokeiden suunnittelu ja toteutus • työvälineiden turvallinen käyttö • tulosten esittäminen sekä suullisesti että kirjallisesti • tulosten tulkitseminen, mallintaminen ja arviointi • johtopäätösten tekeminen ja soveltaminen.
Arviointi perustuu kurssikokeisiin, osallistumisaktiivisuuden seurantaan, kokeelliseen työskentelyyn, työselostuksiin, projektitöihin, esitelmiin tai tutkielmiin. Lisäksi opiskelijan käsitteellisten ja menetelmällisten tietojen ja taitojen kehittymistä seurataan jatkuvasti.

Kurssit arvioidaan numeroin asteikolla 4–10. Fysiikan kokonaisarvosana muodostuu kurssien FY1–FY8 aritmeettisena keskiarvona. Koulukohtainen syventävä kurssi FY9 arvioidaan hyväksytty/hylätty -periaatteella.