Opintojen rakenne

Opintojen rakenne

Lukion oppimäärä

Lukion oppimäärä on vähintään 75 kurssia. Opiskelijan opinto-ohjelmaan pitää sisältyä kaikki lukion pakolliset kurssit ja vähintään kymmenen syventävää kurssia. Lisäksi hän valitsee syventäviä, koulukohtaisia syventäviä tai soveltavia kursseja haluamansa määrän. Ylärajaa kurssimäärälle ei ole. Opiskelijalla on oikeus tarkistaa opinto-ohjelmaansa tarvittaessa lukio-opintojen aikana. Kurssin kesto on keskimäärin 38 tuntia. Soveltavat kurssit voivat olla mainittua tuntimäärää laajempia tai suppeampia. Kurssien suoritusjärjestys määritellään kunkin oppiaineen opetussuunnitelmassa.

Pakolliset kurssit

Pakolliset kurssit on lueteltu valtioneuvoston antamassa lukion tuntijaossa.

Syventävät kurssit

Syventävät kurssit ovat pääasiassa pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja, joita koulun tulee tarjota oppilaalle valittavaksi. Valtakunnallisesti määriteltyjen kurssien (asetus: 955/2002) lisäksi on koulukohtaisia syventäviä kursseja, joiden tavoitteet ja sisällöt määritellään opetussuunnitelmassa.

Soveltavat kurssit

Soveltavat kurssit ovat:

• eheyttäviä kursseja, jotka sisältävät aineksia eri oppiaineista,
• menetelmäkursseja,
• muita koulukohtaisia kursseja tai
• muissa oppilaitoksissa opiskeltavia kursseja.

Soveltaviin kursseihin luetaan myös taito- ja taideaineissa suoritettaviin lukiodiplomeihin kuuluvat kurssit. Kaikki soveltavat kurssit esitellään tavoitteineen ja sisältöineen opetussuunnitelmassa.