Viestintä ja mediaosaaminen

Viestintä ja mediaosaaminen

Lukio-opetuksen tulee tarjota opiskelijalle opetusta ja toimintamuotoja, joiden avulla hän syventää ymmärrystään median keskeisestä asemasta ja merkityksestä kulttuurissamme. Lukion tulee vahvistaa opiskelijan aktiivista suhdetta mediaan ja valmiutta vuorovaikutukseen sekä yhteistyötä paikallisen/alueellisen median kanssa. Opiskelijaa ohjataan ymmärtämään mediavaikutuksia, median roolia viihdyttäjänä ja elämysten antajana, tiedon välittäjänä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana, käyttäytymismallien ja yhteisöllisyyden kokemusten tarjoajana sekä maailman- ja minäkuvan muokkaajana. Opiskelija havainnoi ja erittelee kriittisesti median kuvaaman maailman suhdetta todellisuuteen. Opiskelija oppii huolehtimaan yksityisyyden suojastaan, turvallisuudestaan ja tietoturvastaan liikkuessaan mediaympäristöissä.

Tavoitteena on, että opiskelija
  • saa riittävät viestien tulkinta- ja vastaanottotaidot: hän oppii mediakriittisyyttä valinnoissa ja mediatekstien tulkinnoissa sekä kuluttajan tarvitsemia yhteiskunnallisia tietoja ja taitoja
  • osaa käsitellä eettisiä ja esteettisiä kysymyksiä: hän oppii vastuuta median sisällöntuottamisessa, käytössä ja mediakäyttäytymisessään
  • saa paremmat vuorovaikutus-, viestintä- ja vaikuttamistaidot
  • pystyy tuottamaan mediatekstejä ja monipuolistamaan ilmaisullista osaamistaan tuottaessaan itse mediatekstien sisältöjä ja välittäessään niitä
  • tottuu käyttämään mediaa opiskelun välineenä ja opiskeluympäristönä, harjaantuu käyttämään mediaa opiskeluun liittyvissä vuorovaikutustilanteissa sekä tiedonhankinnassa ja -välittämisessä
  • tuntee median toimintaan vaikuttavia taloudellisia ja yhteiskunnallisia tekijöitä
  • saa tietoa viestintäalasta, mediatuotannosta ja tekijänoikeuksista.
Viestinnässä perehdytään viestinnän eettisiin sääntöihin, tietoturvaan ja tekijänoikeuksiin. Koulun ATK-henkilöstö opettaa osaltaan opiskelijoita käyttämään tietokoneita vastuullisesti ja kriittisesti. Tutustutaan mediatuotantoon ja viestintään alana. Opetuksessa ollaan yhteistyössä paikallisten medioiden, mm. sanomalehti Kalevan kanssa. Koulumme tietotekniset laitteet ja opettajakunnan taidot mahdollistavat monipuolisen opiskelun, jossa hyödynnetään ajankohtaista aineistoa. Lukiossamme on mahdollista suorittaa eri oppiaineista koostuva mediadiplomi. Lukiomme tarjoaa mahdollisuuden mm. osallistua äidinkielen opettajan avustuksella Helsingin Sanomien ´Päivä lehtimiehenä´ -kilpailuun. Lukiomme tekee yliopiston kanssa koulutusteknologista yhteistyötä, johon liittyy myös tutkimusmahdollisuuksia.