Teknologia ja yhteiskunta

Teknologia ja yhteiskunta

Teknologian kehittämisen lähtökohtana on ihmisen tarve parantaa elämänsä laatua ja helpottaa elämäänsä työ- ja vapaa-aikanaan. Teknologian perustana on luonnossa vallitsevien lainalaisuuksien tunteminen. Teknologia sisältää tiedon ja taidon suunnitella, valmistaa ja käyttää teknologisia tuotteita, prosesseja ja järjestelmiä. Opetuksessa korostetaan teknologian ja yhteiskunnan kehittymisen vuorovaikutteista prosessia.

Tavoitteena on, että opiskelija
  • osaa käyttää luonnontieteiden ja muiden tieteenalojen tietoa pohtiessaan teknologian kehittämismahdollisuuksia
  • ymmärtää ja osaa arvioida ihmisen suhdetta nykyteknologiaan sekä osaa arvioida teknologian vaikutuksia elämäntapaan, yhteiskuntaan ja luonnonympäristön tilaan
  • osaa arvioida teknologian kehittämistä ohjaavia eettisiä, taloudellisia, hyvinvointi- ja tasa-arvonäkökohtia sekä ottaa perustellen kantaa teknologisiin vaihtoehtoihin
  • ymmärtää teknologian ja talouden vuorovaikutusta sekä osaa arvioida teknologisten vaihtoehtojen vaikutusta työn sisältöön ja työllistymiseen
  • oppii yrittäjyyttä ja tutustuu paikalliseen työelämään.
Oulun normaalikoulun lukio antaa opiskelijoille mahdollisuuden hyödyntää opiskelussaan uutta teknologiaa. Koulussamme teknologian ja yhteiskunnan vuorovaikutus konkretisoituu esim. Nokian kanssa toteutettavassa Tietoliikenne-projektissa sekä yhteiskuntaopin YH6 -kurssilla. Teknologian tarjoamiin mahdollisuuksiin tutustutaan mm. musiikin ja kuvataiteen syventävillä kursseilla. Kasvatustieteiden ja opettajankoulutusyksikkö tarjoaa oman tutkimusprojektinsa puitteissa mahdollisuuksia kehittää oppimistaitoja uuden teknologian avulla.