Kestävä kehitys

Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvän elämän mahdollisuudet. Ihmisen tulee oppia kaikessa toiminnassaan sopeutumaan luonnon ehtoihin ja maapallon kestokyvyn rajoihin. Lukion tulee kannustaa opiskelijoita kestävään elämäntapaan ja toimintaan kestävän kehityksen puolesta.

Tavoitteena on, että opiskelija
  • tuntee perusasiat kestävän kehityksen ekologisesta, taloudellisesta, sosiaalisesta ja kulttuurisesta ulottuvuudesta sekä ymmärtää, että vasta niiden samanaikainen toteuttaminen tekee kehityksestä kestävän
  • osaa mitata, arvioida ja analysoida sekä luonnonympäristössä että kulttuuri- ja sosiaalisessa ympäristössä tapahtuvia muutoksia
  • pohtii, millainen on kestävä elämäntapa, luontoa pilaamaton ja ekotehokas tuotanto ja yhdyskunta, sosiaalista pääomaansa vahvistava yhteisö ja yhteiskunta sekä luontoperustastaan ylisukupolvisesti huolehtiva kulttuuri
  • osaa ja tahtoo toimia kestävän kehityksen puolesta omassa arjessaan, lukiolaisena, kuluttajana ja aktiivisena kansalaisena
  • osaa tehdä yhteistyötä paremman tulevaisuuden puolesta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
Kestävä kehitys tarkoittaa sellaista kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken perustarpeet kaventamatta tulevilta sukupolvilta mahdollisuutta tyydyttää omia tarpeitaan. Määritelmä merkitsee vastuun ottamista luonnosta, ihmiskunnasta ja tulevaisuudesta. Ekologian sisältöjen opettaminen keskittyy biologian ja maantieteen kursseihin.

Oulun normaalikoulun lukion toiminnassa pyritään ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Opetuksessa toimitaan myönteisten ympäristöarvojen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Suunnitelmissa on hankkia luokkiin dokumenttikamerat, jotta monisteiden ottaminen saataisiin vähenemään. Paperia ja oppikirjoja pyritään kierrättämään. Ruoan haaskausta vältetään. Taksvärkki- ja keräystempauksilla autetaan hätää kärsiviä niin kotimaassa kuin muuallakin. Vastuu kestävästä kehityksestä on kaikilla ihmisillä.

Oulun normaalikoulussa opiskelijoita kasvatetaan kantamaan huolta kestävästä kehityksestä ja toteuttamaan sitä omassa elämässään. Suunnitelmissa on perustaa opettajien, opetusharjoittelijoiden ja opiskelijoiden työryhmä, joka laatii kouluun kestävän kehityksen ohjelman.