Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus

Lukiokoulutuksen tulee tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia rakentaa kulttuuri-identiteettiään äidinkielen, menneisyyden jäsentämisen, uskonnon, taide- ja luontokokemusten sekä muiden opiskelijalle merkityksellisten asioiden avulla. Opiskelijan tulee tietää, mitä yhteiset pohjoismaiset, eurooppalaiset ja yleisinhimilliset arvot ovat ja miten ne tai niiden puute näkyvät omassa arjessa, suomalaisessa yhteiskunnassa ja maailmassa. Lukion tulee tarjota opiskelijalle runsaasti mahdollisuuksia ymmärtää, miten kulttuuriperintömme on muodostunut ja mikä voi olla hänen tehtävänsä kulttuuriperinnön ylläpitäjänä ja uudistajana.

Lukion tulee vahvistaa opiskelijan myönteistä kulttuuri-identiteettiä sekä kulttuurien tuntemusta, joiden perustalta on mahdollista saavuttaa kulttuurien välisen toiminnan taito ja menestyä kansainvälisessä yhteistyössä.

Tavoitteena on, että opiskelija
  • tuntee kulttuurikäsitteen erilaisia tulkintoja ja osaa kuvata kulttuureiden erityispiirteitä
  • tuntee henkistä ja aineellista kulttuuriperintöä
  • on tietoinen omasta kulttuuri-identiteetistään, tietää mihin kulttuuriseen ryhmään hän tahtoo kuulua ja osaa toimia oman kulttuurinsa tulkkina
  • arvostaa kulttuureiden monimuotoisuutta elämän rikkautena ja luovuuden lähteenä sekä osaa pohtia tulevan kulttuurikehityksen vaihtoehtoja
  • osaa kommunikoida monipuolisesti myös vierailla kielillä kulttuuritaustaltaan erilaisten ihmisten kanssa
  • pyrkii toimimaan aktiivisesti keskinäiseen kunnioittamiseen perustuvan monikulttuurisen yhteiskunnan rakentamiseksi.
Oulun normaalikoulun lukio pyrkii vaalimaan suomalaista kulttuuriperintöä. Tämä tapahtuu sekä kurssitarjonnan että erilaisten perinteisten koulun juhlien ja tapahtumien kautta. Lukiolaisemme saavat samoin hyvän kuvan eurooppalaisesta kulttuuriperimästä. Lukion soveltavissa kursseissa on tarjolla kursseja, joiden aikana voidaan olla yhteydessä jonkin muun Euroopan maan opiskelijoiden kanssa ja osallistua yhteisen verkkolehden tekoon. Osaan kursseista liittyy yhtenä osana ulkomaille suuntautuva opintomatka. Näiden kurssien aikana opitaan kommunikoimaan vieraalla kielellä. Koulussamme on myös opiskelijoita, joiden kulttuurin juuret ovat Euroopan ulkopuolella. Heidän kokemuksensa ja tietämyksensä hyödyttävät sekä oppitunneilla että niiden ulkopuolella muita opiskelijoita. Koulun kansainvälisyystiimi järjestää Unesco-koulussamme erilaisia tapahtumia ja vierailuja, joiden kautta opiskelijat oppivat tuntemaan muita kulttuureita. Koulumme tavoitteena on toisaalta korostaa oman kulttuurimme erityispiirteitä ja toisaalta kasvattaa opiskelijoita suvaitsevaisuuteen tutustuttamalla heitä muihin kulttuureihin.