Hyvinvointi ja turvallisuus

Hyvinvointi ja turvallisuus

Lukioyhteisössä tulee luoda edellytyksiä osallisuuden, keskinäisen tuen ja oikeudenmukaisuuden kokemiselle. Nämä ovat tärkeitä elämänilon, mielenterveyden ja jaksamisen lähteitä. Hyvinvointi ja turvallisuus -aihekokonaisuuden tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää oman ja yhteisönsä hyvinvoinnin perusedellytykset. Aihekokonaisuus kannustaa toimimaan hyvinvoinnin ja turvallisuuden puolesta perheessä, lähiyhteisöissä ja yhteiskunnan jäsenenä. Se vakiinnuttaa hyvinvointia ja turvallisuutta ylläpitävää arkiosaamista, jota jokainen tarvitsee kaikissa elämänvaiheissa ja erityisesti elämän kriisitilanteissa.

Tavoitteena on, että opiskelija
  • osaa ilmaista tunteita ja näkemyksiä vuorovaikutustilanteissa yhteisödynamiikkaa kehittävällä tavalla sekä käsitellä myös pettymyksiä, ristiriitaisia kokemuksia ja konflikteja väkivallattomasti
  • rohkaistuu ottamaan yksilöllistä vastuuta opiskeluyhteisön jäsenten hyvinvoinnista ja yhteisöllisyydestä sekä ottamaan itse vastaan yhteisön tukea
  • osaa arvioida, mitkä yhteisölliset ja yhteiskunnalliset toimintatavat tai rakenteelliset tekijät edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja mitkä voivat ne vaarantaa
  • toimii niin, että hän vaikuttaa myönteisesti opiskeluyhteisönsä hyvinvointiin ja turvallisuuteen
  • tunnistaa vakavat ongelmat sekä osaa niiden ilmaantuessa hakea apua ja käyttää hyvinvointipalveluita tai ryhtyä muihin tarkoituksenmukaisiin toimiin myös poikkeustilanteissa
  • osaa kohdata muutoksia ja epävarmuutta sekä rakentaa pohjaa uusille mahdollisuuksille.
Koulumme opiskelijat kasvavat hyväksymään erilaisuutta. Arvostamme sitä, että kaikki voivat puhua asioista avoimesti, ja jokaisen mielipiteitä arvostetaan. Oikeudenmukainen kohtelu on opiskelijan hyvinvoinnin edellytys. Lukion oppilaskunta laatii "pelisäännöt" lukiolaisten käyttäytymistä ja keskinäistä vuorovaikutusta varten.

Opetuksessa pyritään myönteisiin vuorovaikutustilanteisiin, yhteisöllisyyttä tukeviin toimintatapoihin ja kehitetään opiskelijan mahdollisuuksia vastuun ottamiseen. Opiskelijat saavat tietoa siitä, mitä hyvinvointipalveluja he voivat käyttää.

Koulumme päihteidenvastainen toimintamalli pyrkii lisäämään kaikkien hyvinvointia.

Opiskelijat ovat mukana koulun työsuojeluohjelman laatimisessa. Opiskeluongelmissa tai henkilökohtaisissa kriisitilanteissa opiskelijoilla on mahdollisuus turvautua lukiolaisen tukiryhmään, johon kuuluvat vakinaisina jäseninä lukion rehtori, terveydenhoitaja, koulukuraattori ja opinto-ohjaajat. Tarvittaessa opiskelija ohjataan hakemaan apua muilta asiantuntijoilta. Koulumme erityisopettajat järjestävät opintojen tueksi mm. stressinhallintakurssin.