4.2 Ohjaus

4.2 Ohjaus

Ohjaustoiminta muodostaa lukion toiminnassa kokonaisuuden, joka tukee opiskelijaa lukio-opintojen eri vaiheissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja tulevaisuutta koskevia valintoja ja ratkaisuja. Ohjaustoiminta tukee opiskelijoiden hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjoaa aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen. Opiskelijoiden yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja toimijuutta kehitetään ja pidetään yllä lukio-opintojen ajan. Ohjauksen avulla edistetään koulutuksen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä ehkäistään syrjäytymistä. Opiskelijoiden opintojen sujumista seurataan ja heidän opintojensa etenemistä tuetaan. Opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraamisesta ja tukemisesta huolehditaan yhteistyössä huoltajien ja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.

Ohjaus on lukiokoulutuksen henkilöstön tavoitteellisesti johdettua yhteistä työtä. Opinto-ohjaajalla on päävastuu opinto-ohjauksen käytännön järjestämisestä sekä ohjauksen kokonaisuuden suunnittelusta ja toteutuksesta. Ryhmänohjaaja toimii opiskelijaryhmänsä lähiohjaajana. Aineenopettaja ohjaa opiskelijaa opettamansa aineen opiskelutaidoissa, auttaa häntä kehittämään oppimaan oppimisen taitojaan ja tukee opiskelijoiden jatko-opintovalmiutta ja työelämätuntemusta oman oppiaineensa osalta. Opiskelija on ohjauksessa aktiivinen ja osallistuva toimija. Jokaista opiskelijaa kunnioitetaan yksilönä, jolla on oikeus ohjaukseen. Ohjausta voidaan järjestää kurssimuotoisena opetuksena, henkilökohtaisena ja pienryhmäohjauksena, vertaisohjauksena sekä näiden yhdistelmänä.

Opiskelijan tulee saada lukio-opintojensa aikana ohjausta opiskelunsa ja valintojensa tueksi. Ohjauksen avulla opiskelija ymmärtää erilaisten lukioaikaisten valintojen vaikutuksen ura- ja jatko-opintomahdollisuuksiinsa. Opiskelijan opiskelutaidot sekä kyky arvioida taitojaan kehittyvät. Häntä tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittymistarpeensa oppijana sekä käyttämään hänelle soveltuvia opiskelumenetelmiä. Opiskelijaa harjaannutetaan omien valintojen suunnitteluun ja tekemiseen sekä vastuuseen valinnoistaan. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen merkityksen. Ohjauksessa käsitellään monipuolisesti ja ennakkoluulottomasti erilaisia jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyviä vaihtoehtoja opiskelijan omien suunnitelmien ja valintojen tueksi sekä ohjataan opiskelijaa näihin liittyvässä tiedonhaussa. Opiskelijan lukio-opintojen etenemisen sekä jatko-opintoihin ja työelämään siirtymisen tueksi opiskelija laatii itselleen henkilökohtaisen suunnitelman, joka pitää sisällään opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Opiskelija päivittää suunnitelmiaan oppilaitoksen ohjaushenkilöstön tuella.

Ohjauksen merkitys korostuu koulutuksen nivel- ja siirtymävaiheissa. Oppilaitos antaa tietoa lukiokoulutuksesta perusopetuksen oppilaille, heidän huoltajilleen, opinto-ohjaajille ja opettajille sekä tarjoaa heille mahdollisuuksia tutustua opetukseen lukiossa. Lukio-opintonsa aloittavat opiskelijat perehdytetään oppilaitoksen toimintaan sekä opiskelun käytänteisiin. Opiskelijoille järjestetään lukioaikana mahdollisuuksia tutustua sekä työelämään että opiskeluun jatko-opiskelupaikoissa. Jatko-opintoihin siirtymiseen kiinnitetään huomiota lukio-opintojen loppuvaiheessa.

Opiskelijan tulee saada tietoa siitä, mitkä ovat eri toimijoiden tehtävät ohjauksen kokonaisuudessa sekä missä asioissa ja miten opiskelija voi saada heiltä tukea. Osaksi opetussuunnitelmaa laaditaan ohjaussuunnitelma, joka osaltaan toimii koko oppilaitoksen ohjaustyön kehittämisen välineenä. Ohjaussuunnitelmasta tulee käydä ilmi ohjaustoiminta ja sen tavoitteet, ohjaukseen liittyvien tehtävien ja työn jakautuminen lukion koko henkilöstön kesken, ohjaus koulutuksen nivelvaiheissa, kuvaus ohjausta koskevan yhteistyön järjestämisestä keskeisten yhteistyökumppaneiden, kuten jatko-opintopaikkojen, työelämän ja muiden lukion ulkopuolisten tahojen, kanssa. Ohjaussuunnitelmasta tulee käydä ilmi myös huoltajien kanssa tehtävä ohjaukseen liittyvä yhteistyö.


Oulun normaalikoulun lukion opinto-ohjaus toimii jatkumona opiskelijan koko opiskeluajan. Ohjaus on koko lukion henkilöstön tehtävä, mutta päävastuu ohjauksen suunnittelusta ja toteuttamisesta on opinto-ohjaajilla. Vastuunjako on tarkennettu lukion ohjaussuunnitelmassa. Ohjauksen tarkoituksena on tukea opiskelijaa valinta- ja päätöksentekotilanteissa, tukea häntä opiskelutaidoissa sekä kehittää hänen valmiuksiaan tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia suunnitelmia. Ohjaus auttaa opiskelijaa tekemään järkeviä valintoja ja suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan. Ohjauksella edistetään lukiossamme koulutuksellista, etnistä ja sukupuolten välistä tasa-arvoa samoin kuin opiskelijoiden hyvinvointia ja ehkäistään syrjäytymistä.

Ohjauksen toteuttaminen Oulun normaalikoulussa

Oulun normaalikoulu - Ohjauksen toteuttaminen

Ennen lukio-opintoja

Normaalikoulun lukiossa opiskelusta ja kouluun hakeutumisesta tiedotetaan perusopetuksen viimeisellä luokalla oleville ja heidän huoltajilleen sekä muiden koulujen oppilaanohjaajille ja opettajille. Tiedotusmateriaalina käytetään Oulun kaupungin nettisivuilta löytyvää yhteistä lukio-opasta. Normaalikoulu osallistuu Oulun kaupungin yhteiseen lukioiden tutustumispäivään. Oppilaille pidetään tiedotustilaisuuksia ja vanhemmille vanhempainiltoja. Tiedottamisesta vastaavat rehtori, opinto-ohjaaja ja aineenopettajat.

Lukio-opintojen alussa

Päätavoite lukion aloitusvaiheessa on uuteen opiskeluympäristöön ja sen työskentelymuotoihin tutustumisessa. Tavoitteena on koko lukioajan jatkuva opiskelijoiden ryhmäyttäminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen.
Aloitusvaiheessa opiskelija perehdytetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen. Tavoitteena on hahmottaa koko lukioaikaisen opintopolun kokonaisuus. Tämä toteutetaan siten, että opiskelija laatii ohjauksessa opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Päävastuu orientaatiovaiheen ohjauksesta on ryhmänohjaajalla opinto-ohjaajan tukemana. Ohjauksen tueksi jokaiselle opiskelijalle annetaan lukion opinto-opas ja kurssien suorittamisen ajoitus -moniste. Näissä on ohjeet koulun käytänteisiin ja lukio-opiskeluun. Lukion aloittavat opiskelijat osallistuvat myös ryhmänohjaajien pitämälle Lukiolaiskurssille, jonka yhtenä tavoitteena on perehdyttää opiskelija lukion opiskelumenetelmiin ja -taitoihin.
Lukio-opintojen alkuvaiheessa käynnistetään koko lukioajan kestävä kodin ja koulun välinen yhteistyö. Yhteistyön tavoitteena on opiskelijoiden opiskelun ja hyvinvoinnin seuraaminen ja tukeminen.

Lukio-opintojen aikana

Ryhmänohjaajat seuraavat ja tarkistavat opiskelijoiden kurssikertymiä jaksoittain. Opiskelijoiden opintojen etenemistä ja mahdollisia huolenaiheita tarkastellaan vielä opinto-ohjaajan ja ryhmänohjaajan tapaamisessa jokaisen jakson lopussa. Opiskelijoiden erilaisten elämäntilanteiden tai opinto-ohjaajan antaman uraohjauksen perusteella tarkennetaan opintosuunnitelmia ja tarvittaessa jatketaan opiskeluaikataulua.

Lukio-opintojen päättövaiheessa

Opintojen päättövaiheessa ohjauksessa keskitytään ylioppilastutkintoon valmistautumiseen ja yleiseen jaksamiseen koko opiskelijahenkilökunnan tuella. Jatko-opintosuunnitelman tekeminen opinto-ohjaajan tuella on myös päättövaiheen ohjauksen keskeisiä sisältöjä. Tälle on jätettävä riittävästi aikaa, jotta eri vaihtoehdot varasuunnitelmineen on mahdollista huolellisesti käydä läpi.


OHJAUKSEN TYÖNJAKO

Rehtori

Rehtori luo ohjaukselle sellaiset toimintaedellytykset, että erilaisten ohjausmenetelmien ja työnjakojen toteuttaminen on mahdollista. Rehtori tukee toiminnallaan opinto-ohjaajan ja opettajien keskinäistä yhteistyötä ja koko oppilaitoksen yhteistä ohjaustoiminnan suunnittelua. Rehtorin tehtävänä on tiedottaa opiskelijoille ja huoltajille säännöistä ja määräyksistä, jotka ohjaavat lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suorittamista.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaajalla on päävastuu ohjauksen kokonaissuunnittelusta ja toteutuksesta rehtorin ja ryhmänohjaajien tukemana. Opinto-ohjaaja vastaa myös opinto-ohjauksen käytännön järjestelyistä. Opinto-ohjauksen muotoja ovat kurssimuotoinen luokkaohjaus, pienryhmäohjaus ja yksilöohjaus. Opinto-ohjaajan vastuulla ovat opiskelijoiden jatkokoulutus- ja ammattisuunnitelmiin liittyvät ohjaukselliset kysymykset. Tämä ohjausprosessi kestää koko lukioajan, joten opinto-ohjaajan on varattava riittävästi aikaa henkilökohtaisen ja pienryhmäohjauksen mahdollistamiseksi. Opinto-ohjaaja opastaa opiskelijoita käyttämään tarjolla olevia tietolähteitä ja yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluita.

Ryhmänohjaaja

Lukion opiskelija kuuluu ryhmään, jonka ohjauksesta vastaa ryhmänohjaaja. Lukio-opintojen alussa ohjauksen pääpaino on ryhmän jäseniin, ryhmänohjaajaan ja uuden koulun toimintatapoihin tutustumisessa. Ryhmänohjaaja huolehtii koulun yhteisten asioiden tiedottamisesta ryhmälleen. Hän seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen etenemistä eli kurssikertymiä. Hänelle varataan mahdollisuus ryhmänsä opiskelijoiden henkilökohtaiseen ja pienryhmäohjaukseen koko ryhmän ohjaustuokioiden lisäksi. Ryhmänohjaaja toimii ennalta ehkäisevässä roolissa siten, että hän puuttuu ajoissa opiskelijoiden lisääntyneisiin poissaoloihin, käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuneisiin muutoksiin ja opiskeluvaikeuksiin. Ryhmänohjaajan on tiedotettava havainnoistaan opinto-ohjaajalle tai muulle opiskelijahuoltohenkilöstöön kuuluvalle. Ryhmänohjaaja vastaa yhteydenpidosta oman ryhmänsä opiskelijoiden huoltajiin.

Aineenopettaja

Aineenopettajan tehtävänä on ohjata opiskelijaa opettamansa aineen opiskelussa koko lukio-opintojen ajan sekä auttaa kehittämään oppimisen taitoja ja valmiuksia omassa aineessaan. Lisäksi aineenopettaja jakaa ajantasaista työelämä- ja jatko-opintotietoa oman aineensa osalta. Aineenopettaja toimii myös ennalta ehkäisevässä roolissa ja puuttuu ajoissa opiskelijoiden lisääntyneisiin poissaoloihin, käyttäytymisessä tai opintomenestyksessä tapahtuneisiin muutoksiin sekä opiskeluvaikeuksiin. Aineenopettaja tiedottaa havainnoistaan ryhmänohjaajalle, opinto-ohjaajalle tai muulle opiskelijahuoltohenkilöstöön kuuluvalle.

Opiskelija

Lukio-opintojen alkuvaiheessa jokainen opiskelija laatii henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman opintojen suoritusajasta ja sisällöstä. Opiskelijaa ohjataan tekemään suunnitelma siten, että hän pystyy mahdollisimman hyvin arvioimaan omat voimavaransa, jotta opiskeluaikataulusta tulisi mahdollisimman realistinen. Opiskelusuunnitelmassa on otettu huomioon ylioppilaskirjoitukset sekä jatkokoulutussuunnitelmat. Opiskelijaa ohjataan seuraamaan oman opiskelusuunnitelman toteutumista ja tekemään siihen tarvittavat muutokset.
Ohessa alla koulumme ohjaussuunnitelma taulukkomuodossa.

Ohjaussuunnitelma Oulun normaalikoulu

Reh-

tori

OPO

RO

AO

Kanslia

EO

TH

Koulu-

kuraat.

ja

psykol.

Opinto-ohjauksen tunnit

x

Ryhmänohjaajan tuokiot ja

pidettävät tunnit

X

Kurssivalinnat

x

x

Kurssitarjottimen tekeminen

x

Kurssikertymien seuranta

x

Opinto-ohjelman muutokset

x

Opintomenestyksen seuranta

x

Yo-suunnitelman teko, muutokset ja seuranta

x

Kurssien itsenäinen suorittaminen

x

x

x

Korotus- ja uusintakuulustelut

x

x

Kokonaiskurssimäärän (75) seuranta

x

x

Opintojen keskeyttäminen

x

x

Yo-kirjoitusten INFOT

x

Yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen

x

x

Ammatinvalinnan ohjaus

x

Jatko-opintosuunnitelman teko

x

Poissaolojen seuranta

x

x

Psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tuki

x

x

x

x

x

Erityisopetukseen ohjaaminen, lukilausunnot,
opiskelun tukitoimet

x

x


x

Erityisjärjestelyt yo-kirjoituksiin

x

x

x

Opintotukiasiat

x

Ryhmäohjaajien konsultointi

x

x

Tiedotustilaisuudet

x

x

Uusien opiskelijoiden perehdyttäminen

x

x

x

x

Vanhempainillat

x

x

x

Yhteydenpito koteihin

x

Yhteydet muihin oppilaitoksiin

x

Yhteydet työelämään/TET

x

Ajantasainen työelämätietous

x

Opiskelutaidot

x

x