Syventävät kurssit

Syventävät kurssit

Valtakunnalliset syventävät kurssit MAA11 - MAA13

11. Lukuteoria ja todistaminen (MAA11)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy logiikan alkeisiin ja tutustuu todistusperiaatteisiin sekä harjoittelee todistamista

 • hallitsee lukuteorian peruskäsitteet ja perehtyy alkulukujen ominaisuuksiin

 • osaa tutkia kokonaislukujen jaollisuutta jakoyhtälön ja kokonaislukujen kongruenssin avulla

 • syventää ymmärrystään lukujonoista ja niiden summista

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä lukujen ominaisuuksien tutkimisessa.

Keskeiset sisällöt

 • konnektiivit ja totuusarvot

 • geometrinen todistaminen

 • suora, käänteinen ja ristiriitatodistus

 • induktiotodistus

 • kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö

 • Eukleideen algoritmi

 • alkuluvut ja Eratostheneen seula

 • aritmetiikan peruslause

 • kokonaislukujen kongruenssi

12. Algoritmit matematiikassa (MAA12)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää algoritmista ajatteluaan

 • osaa tutkia ja selittää, kuinka algoritmit toimivat

 • ymmärtää iteroinnin käsitteen ja oppii ratkaisemaan epälineaarisia yhtälöitä numeerisesti

 • osaa tutkia polynomien jaollisuutta ja osaa määrittää polynomin tekijät

 • osaa määrittää numeerisesti muutosnopeutta ja pinta-alaa

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä algoritmien tutkimisessa ja laskutoimituksissa.

Keskeiset sisällöt

 • iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä

 • polynomien jakoalgoritmi

 • polynomien jakoyhtälö

 • Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö

13. Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi (MAA13)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • syventää differentiaali- ja integraalilaskennan teoreettisten perusteiden tuntemustaan

 • osaa tutkia aidosti monotonisten funktioiden käänteisfunktioita

 • täydentää integraalilaskennan taitojaan ja soveltaa niitä muun muassa jatkuvien todennäköisyysjakaumien tutkimiseen

 • osaa tutkia lukujonon raja-arvoa, sarjoja ja niiden summia

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja derivaatan laskemisessa annetun muuttujan suhteen sekä epäoleellisten integraalien, lukujonon raja-arvon ja sarjan summan laskemisessa sovellustehtävissä.

Keskeiset sisällöt

 • funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen

 • jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia

 • käänteisfunktio

 • kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta

 • funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä

 • epäoleelliset integraalit

 • lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä