Pakolliset kurssit

Pakolliset kurssit

Pakolliset kurssit MAA2 - MAA10

2. Polynomifunktiot ja -yhtälöt (MAA2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu käsittelemään polynomifunktioita

 • osaa ratkaista toisen asteen polynomiyhtälöitä ja tutkia ratkaisujen lukumäärää

 • osaa ratkaista korkeamman asteen polynomiyhtälöitä, jotka voidaan ratkaista ilman polynomien jakolaskua

 • osaa ratkaista yksinkertaisia polynomiepäyhtälöitä

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä polynomifunktion tutkimisessa ja polynomiyhtälöihin ja polynomiepäyhtälöihin sekä polynomifunktioihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt

 • polynomien tulo ja muotoa olevat binomikaavat

 • 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen

 • 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin

 • polynomifunktio

 • polynomiyhtälöitä

 • polynomiepäyhtälön ratkaiseminen

3. Geometria (MAA3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • harjaantuu hahmottamaan ja kuvaamaan tilaa sekä muotoa koskevaa tietoa sekä kaksi- että kolmiulotteisissa tilanteissa

 • harjaantuu muotoilemaan, perustelemaan ja käyttämään geometrista tietoa käsitteleviä lauseita

 • osaa ratkaista geometrisia ongelmia käyttäen hyväksi kuvioiden ja kappaleiden ominaisuuksia, yhdenmuotoisuutta, Pythagoraan lausetta sekä suora- ja vinokulmaisen kolmion trigonometriaa

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä kuvioiden ja kappaleiden tutkimisessa ja geometriaan liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt

 • kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus

 • sini- ja kosinilause

 • ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria

 • kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen

4. Vektorit (MAA4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää vektorikäsitteen ja perehtyy vektorilaskennan perusteisiin

 • osaa tutkia kuvioiden ominaisuuksia vektoreiden avulla

 • ymmärtää yhtälöryhmän ratkaisemisen periaatteen

 • osaa tutkia kaksi- ja kolmiulotteisen koordinaatiston pisteitä, etäisyyksiä ja kulmia vektoreiden avulla

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä vektoreiden tutkimisessa sekä suoriin ja tasoihin liittyvien sovellusongelmien ratkaisussa.

Keskeiset sisällöt

 • vektoreiden perusominaisuudet

 • vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla

 • koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo

 • yhtälöryhmän ratkaiseminen

 • suorat ja tasot avaruudessa

5. Analyyttinen geometria (MAA5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää, kuinka analyyttinen geometria luo yhteyksiä geometristen ja algebrallisten käsitteiden välille

 • ymmärtää pistejoukon yhtälön käsitteen ja oppii tutkimaan yhtälöiden avulla pisteitä, suoria, ympyröitä ja paraabeleja

 • syventää itseisarvokäsitteen ymmärtämystään ja oppii ratkaisemaan sellaisia yksinkertaisia itseisarvoyhtälöitä ja vastaavia epäyhtälöitä, jotka ovat tyyppiä
  | f(x) | = a tai | f(x) | = | g(x) |

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä pistejoukon yhtälön tutkimisessa sekä yhtälöiden, yhtälöryhmien, itseisarvoyhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisemisessa sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt

 • pistejoukon yhtälö

 • suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt

 • itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen

 • pisteen etäisyys suorasta

6. Derivaatta (MAA6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa määrittää rationaalifunktion nollakohdat ja ratkaista yksinkertaisia rationaaliepäyhtälöitä

 • omaksuu havainnollisen käsityksen funktion raja-arvosta, jatkuvuudesta ja derivaatasta

 • osaa määrittää yksinkertaisten funktioiden derivaatat

 • osaa tutkia derivaatan avulla polynomifunktion kulkua ja määrittää sen ääriarvot

 • tietää, kuinka rationaalifunktion suurin ja pienin arvo määritetään

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä raja-arvon, jatkuvuuden ja derivaatan tutkimisessa ja rationaaliyhtälöiden ja -epäyhtälöiden ratkaisemisessa sekä polynomi- ja rationaalifunktion derivaatan määrittämisessä sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt

 • rationaaliyhtälö ja ‑epäyhtälö

 • funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta

 • polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen

 • polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen

7. Trigonometriset funktiot (MAA7)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutkii trigonometrisia funktioita yksikköympyrän symmetrioiden avulla

 • osaa ratkaista sellaisia trigonometrisia yhtälöitä, jotka ovat tyyppiä
  sin f(x) = a tai sin f(x) = sin g(x)

 • osaa trigonometristen funktioiden yhteydet ja

 • osaa derivoida yhdistettyjä funktioita

 • osaa tutkia trigonometrisia funktioita derivaatan avulla

 • osaa hyödyntää trigonometrisia funktioita mallintaessaan jaksollisia ilmiöitä

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä trigonometristen funktioiden tutkimisessa ja trigonometristen yhtälöiden ratkaisemisessa ja trigonometristen funktioiden derivaattojen määrittämisessä sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt

 • suunnattu kulma ja radiaani

 • trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen

 • trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen

 • yhdistetyn funktion derivaatta

 • trigonometristen funktioiden derivaatat

8. Juuri- ja logaritmifunktiot (MAA8)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kertaa potenssienlaskusäännöt mukaan lukien murtopotenssit

 • tuntee juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden ominaisuudet ja osaa ratkaista niihin liittyviä yhtälöitä

 • osaa tutkia juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioita derivaatan avulla

 • osaa hyödyntää eksponenttifunktiota mallintaessaan erilaisia kasvamisen ja vähenemisen ilmiöitä

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden tutkimisessa ja juuri-, eksponentti- ja logaritmiyhtälöiden ratkaisemisessa sekä juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktion derivaattojen määrittämisessä sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt

 • potenssien laskusäännöt

 • juurifunktiot ja -yhtälöt

 • eksponenttifunktiot ja -yhtälöt

 • logaritmifunktiot ja -yhtälöt

 • juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat

9. Integraalilaskenta (MAA9)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää integraalifunktion käsitteen ja oppii määrittämään alkeisfunktioiden integraalifunktioita

 • ymmärtää määrätyn integraalin käsitteen ja sen yhteyden pinta-alaan

 • osaa määrittää pinta-aloja ja tilavuuksia määrätyn integraalin avulla

 • perehtyy integraalilaskennan sovelluksiin

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä funktion ominaisuuksien tutkimisessa ja integraalifunktion määrittämisessä sekä määrätyn integraalin laskemisessa sovellusongelmissa.

Keskeiset sisällöt

 • integraalifunktio

 • alkeisfunktioiden integraalifunktiot

 • määrätty integraali

 • pinta-alan ja tilavuuden laskeminen

10. Todennäköisyys ja tilastot (MAA10)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa havainnollistaa diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittää ja tulkita jakaumien tunnuslukuja

 • perehtyy kombinatorisiin menetelmiin

 • perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin

 • ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja soveltamaan sitä

 • perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa

 • osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla.

Keskeiset sisällöt

 • diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma

 • jakauman tunnusluvut

 • klassinen ja tilastollinen todennäköisyys

 • kombinatoriikka

 • todennäköisyyksien laskusäännöt

 • diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma

 • diskreetin jakauman odotusarvo

 • normaalijakauma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä