3.4 Opintojen rakenne

3.4 Opintojen rakenne

Nuorille tarkoitetussa lukiokoulutuksessa lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Lukio-opinnot muodostuvat lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisistä valtakunnallisista tavoitteista ja tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (942/2014) mukaisesti pakollisista, syventävistä ja soveltavista kursseista. Syventävät kurssit ovat opiskelijalle valinnaisia, pääasiassa oppiaineen pakollisiin kursseihin välittömästi liittyviä jatkokursseja. Valtakunnalliset syventävät kurssit ovat valtioneuvoston asetuksessa (942/2014) tarkoitettuja syventävinä opintoina tarjottavia kursseja, joihin Opetushallitus on laatinut opetussuunnitelman perusteet. Näitä kursseja opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa vähintään kymmenen. Valtakunnallisten syventävien kurssien lisäksi lukiossa voi olla opetussuunnitelmassa määriteltyjä paikallisia syventäviä kursseja.

Soveltavat kurssit ovat menetelmäkursseja, saman tai muun koulutuksen järjestäjän tarjoamia ammatillisia opintoja, aineksia eri oppiaineista sisältäviä eheyttäviä kursseja tai muita lukion tehtävään soveltuvia opintoja. Soveltaviin kursseihin kuuluu valtakunnallisia soveltavia kursseja ja lukion opetussuunnitelmassa määriteltyjä paikallisia soveltavia kursseja. Valtakunnallisia soveltavia kursseja ovat eri aineissa ja aineryhmissä suoritettavat koulutuksen järjestäjän tarjoamat valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaiset lukiodiplomit sekä ne taideopintokurssit, joille Opetushallitus on laatinut valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet näiden lukion opetussuunnitelman perusteiden luvussa Taiteiden väliset kurssit.

Kurssien suoritusjärjestyksestä päätetään lukion opetussuunnitelmassa. Oulun normaalikoulussa kurssien suoritusjärjestys on pääsääntöisesti nurmerojärjestyksessä, mutta ainekohtaiset tarkennukset löytyvät oheisesta Kurssien suorittamisen ajoitus -liitteestä.

Oulun normaalikoulun lukion tuntijako

Oppiaine

Pakolliset kurssit

Syventävät valtakunnalliset
kurssit

Syventävät
koulukohtaiset kurssit

Kurssia

Kurssia

Kurssia

Äidinkieli ja kirjallisuus

6

3

2

S2

6

3

1

A-kieli (englanti)

6

2

5

B-kieli (ruotsi)

5

2

5

Muut kielet (ranska)

2(B3) +8(B2+B3)

(saksa)

2(B3) +8(B2+B3)

Matematiikka

Yhteinen opintokokonaisuus

1

lyhyt

5

2

3

pitkä

9

3

6

Ympäristö ja luonnontieteet

Biologia

2

3

3

Maantiede

1

3

2

Fysiikka

1

6

1

Kemia

1

4

3

Humanistis-yhteiskunnalliset tieteet

Filosofia

2

2

1

Psykologia

1

4

2

Historia

3

3

3

Yhteiskuntaoppi

3

1

3

Uskonto/elämänkatsomustieto

2

4

1

Terveystieto

1

2

1

Taito- ja taideaineet

5

Liikunta

2

3

3

Musiikki

1—2

2

3

Kuvataide

1—2

2

3

Opinto-ohjaus

2

0

Teemaopinnot

3

Lukiolaiskurssi

1

Pakolliset kurssit

47-51

Syventävät kurssit vähintään

10

Kurssit yhteensä vähintään

75

Soveltavat kurssit

Valtakunnalliset soveltavat kurssit

Koulukohtaiset soveltavat kurssit

Lukiodiplomit

5

Taiteiden väliset kurssit

3

10

Soveltavat koulukohtaiset kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus

1

Matka populaarikulttuuriin

Kotitalous

2

Bon Appetit

Leivotaan

Liikunta/Biologia

1

Tunturivaelluskurssi

Historia ja yhteiskuntaoppi

2

Kansainvälisyyskurssi

Matkalle Eurooppaan

Matematiikka

1

Matemaattiset ohjelmat

Kuvataide

1

Penkkarikurssi

Käsityö

2

Erityisopetus

1

Tukikurssi

Teemaopinnot

TO1

Valistunut ihminen

TO2

Sukututkimuskurssi

Tarinasta koodiksi

TO3

Turvallisuuskurssi

Vapaaehtoistyön kurssi

Soveltavat valtakunnalliset kurssit

Lukiodiplomit Kuvataide, käsityö, kotitalous, musiikki, liikunta
Taiteiden väliset kurssit
  1. Monitaiteellinen musiikkiprojekti
  2. Nykytaiteen keinoin
  3. Kaikilla aisteilla