3.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

3.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

Lukion opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä koskevien ratkaisujen lähtökohtana ovat oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut tavoitteet. Opiskeluympäristöjen ja -menetelmien valinnan ja kehittämisen perustana ovat myös opiskelijoiden edellytykset, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksilölliset tarpeet.

Koska oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa aiemmin hankittuun osaamiseen, käytetään lukiossa monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineissa edellytetty käsitteellinen ja menetelmällinen osaaminen. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua. Menetelmällisillä ratkaisuilla voidaan rakentaa kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista.

Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijoiden aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Heitä ohjataan myös käyttämään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Lisäksi opiskelumenetelmien valinnassa ja työskentelyn ohjauksessa kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innostavat opiskeluun. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä heidän kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin. Opiskelijoita rohkaistaan ratkomaan avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä, havaitsemaan ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia.

Lukiossa opiskelijat toimivat turvallisissa ja terveellisissä opiskeluympäristöissä. Tavoitteena on, että opiskeluympäristöt ovat monipuolisia ja että ne rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia ja edistävät opiskelumotivaatiota. Opiskeluympäristöjen kehittämisellä tuetaan vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista itsenäisen työskentelyn ohella. Opiskeluympäristöjä koskevissa ratkaisuissa otetaan huomioon, että oppimista tapahtuu mitä moninaisimmissa tilanteissa ja paikoissa. Rakennettuja tiloja ja luontoa hyödynnetään opiskelussa siten, että luova ajattelu ja tutkimiseen perustuva opiskelu on mahdollista. Opiskeluympäristöjä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, kirjastojen, liikunta- ja luontokeskusten, taide- ja kulttuurilaitosten, työelämän ja yritysten sekä muiden tahojen tarjoamia opiskeluympäristöjä hyödynnetään monin tavoin.

Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien hankinnasta, ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa.

Opiskelijoiden yksilöllistä etenemistä, henkilökohtaisia oppimispolkuja ja verkko-opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintoja myös etäopiskeluna. Etäopiskeluna suoritettu kurssi koostuu opettajan ohjaamasta itsenäisestä opiskelusta, ja siinä käytetään monipuolisesti tietoverkkoja sekä muuta tieto- ja viestintäteknologiaa. Etäopiskelussa pyritään käyttämään myös yhteisöllisiä työtapoja. Lukiokurssi voidaan järjestää myös monimuoto-opetuksena, jolloin verkossa tapahtuvan etäopetuksen ja -opiskelun lisäksi kurssi sisältää myös lähiopetusta ja -ohjausta.

Itsenäistä opiskelua järjestettäessä otetaan huomion opiskelijan edellytykset suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta sekä hänen ohjauksen ja tuen tarpeensa.

Oulun normaalikoulun lukiossa opiskeluympäristöjä kehitetään määrätietoisesti. Tavoitteena on ympäristö, joka tukee opiskelijan kasvua, oppimista ja itseohjautuvuutta. Se ottaa huomioon erilaiset oppijat ja oppimisen tavat, innostaa ja kannustaa oppimiseen sekä tarjoaa mahdollisuuksia monipuoliseen kehittymiseen. Oppimisen esteet ja oppimisvaikeudet pyritään tunnistamaan varhain ja toimitaan niiden voittamiseksi. Verkkoympäristöt ja koulun ulkopuoliset opiskeluympäristöt tukevat opetusta. Opiskelussa hyödynnetään Oulun yliopiston, Oulun kaupungin kulttuurilaitosten ja eNorssin tarjoamia mahdollisuuksia. Vastuu opiskeluympäristöstä on koulun henkilöstöllä ja opiskelijoilla. Yhteistyö huoltajien kanssa on osa hyvää opiskeluympäristöä ja sen kehittämistä. Koulumme opiskeluympäristön tehtävänä on tukea myönteistä opiskeluasennetta ja edistää opiskelijan osallistumisesta ja hyvinvointia. Opiskeluympäristön turvallisuutta vaarantaviin asioihin puututaan heti.

Heikki Taskisen suunnittelema koulurakennus valmistui v. 1983. Sen tiiliarkkitehtuuri edustaa ns. Oulun koulun tyyliä. Luokkatilat ovat hyvin varustettuja ja lisäksi koulussa on ATK-luokkia sekä toimiva kirjasto. Koulutyötä tehdään myös koulurakennuksen ulkopuolella. Opiskelu- ja työympäristön turvallisuuteen, toimivuuteen ja viihtyisyyteen kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Jatkossakin pyritään huolehtimaan luokkatilojen asianmukaisesta varustelusta. Opiskeluympäristön viihtyisyyttä lisäävät eri puolille koulua sijoitetut taideteokset sekä taito- ja taideaineiden opettajien kokoamat oppilastyönäyttelyt. Opiskelijoiden vastuuta oman kouluympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä korostetaan. Opiskeluympäristö laajenee luontevasti opintokäynteinä paitsi Oulun alueelle myös muualle Suomeen. Opintoretkiä tehdään eri kurssien puitteissa myös ulkomaille. Lukio on varustettu kattavasti langattomalla PanOulu-verkolla, jonka käyttö mahdollistaa opiskelijoiden käytössä olevien iPadien käytön sujuvuuden kaikissa oppiaineissa.

Koulu kannustaa opiskelijoita aktiiviseen ja avoimeen vuorovaikutukseen ja pyrkii näin luomaan turvallisen opiskeluympäristön. Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat tutustuvat ryhmäänsä ja sen ohjaajaan lukiolaiskurssin aikana. Koulu järjestää lukio-opintojen alussa tapahtuman, jonka tavoitteena on ryhmäytyminen. Samaan pyritään myös vuosittain järjestettävän Norssin päivän toteutuksessa. Koulun ilmapiiriin vaikuttavat positiivisesti sekä opettajakunnan ja opiskelijoiden hyvä henki että opettajien ja opiskelijoiden hyvät suhteet.

Oulun normaalikoulun lukiossa opiskelu perustuu yhteinäisen perusopetuksen antamaan vankkaan pohjaan. Opetusharjoittelijoita kannustetaan käyttämään ja kehittämään erilaisia oppimis- ja työskentelytapoja. Erilaiset oppimistavat otetaan huomioon opetuksen kehittämisessä.

Koulussa suhtaudutaan myönteisesti uusiin pedagogisiin virtauksiin ja kokeiluihin. Koulun tavoitteena on, että kaikki koulussa työskentelevät voivat halutessaan hyödyntää tietotekniikkaa. Opetuksessa sitä käytetään aina pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Lukiolaiset valmennetaan sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin. Lukion ensisijainena sähköisenä opiskeluympäristönä toimii PedaNet. Myös muita sähköisiä verkkoratkaisuja opettajat voivat käyttää kursseillaan. Eri oppiaineiden kursseilla on mahdollista opiskella käyttäen sähköisiä oppimateriaaleja. Opiskelijoita kannustetaan löytämään omat vahvuutensa. Opiskelijoiden tiedollinen osaaminen ja henkinen kasvu perustuvat siihen, että eri oppiaineet ovat keskenään samanarvoisia ja täydentävät toisiaan.