3.1 Oppimiskäsitys

3.1 Oppimiskäsitys

Opetussuunnitelman perusteet pohjautuvat oppimiskäsitykseen, jonka mukaan oppiminen on seurausta opiskelijan aktiivisesta, tavoitteellisesta ja itseohjautuvasta toiminnasta. Oppimisprosessin aikana opiskelija tulkitsee, analysoi ja arvioi eri muodoissa esitettyä informaatiota, rakentaa uutta tietoa ja syventää siten osaamistaan aikaisempien kokemustensa ja tietojensa pohjalta. Ohjaus ja rakentava palaute vahvistavat itseluottamusta ja auttavat opiskelijaa kehittämään ajatteluaan ja työskentelemään tarkoituksenmukaisella tavalla.

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa muiden opiskelijoiden, opettajien, asiantuntijoiden ja yhteisöjen kanssa erilaisissa ympäristöissä. Se on monimuotoista ja sidoksissa siihen toimintaan, tilanteeseen ja kulttuuriin, jossa se tapahtuu. Lukio-opinnoissa opiskelijoita ohjataan havaitsemaan käsitteiden, tiedonalojen ja osaamisen välisiä yhteyksiä sekä soveltamaan aiemmin oppimaansa muuttuvissa tilanteissa. Oppimisprosesseistaan tietoiset opiskelijat osaavat arvioida ja kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Näin kehittyvät myös elinikäisen oppimisen edellyttämät taidot. Opintoihin liittyvät onnistumiset ja muut myönteiset kokemukset edistävät oppimista ja innostavat osaamisen kehittämiseen.

Koulumme avainkäsitteet ovat kulttuuri, tieto ja sivistys. Tieto sinänsä ei auta ihmistä jäsentämään todellisuutta. Omakohtainen kokeminen, merkityksien tulkinta ja toiminta sekä opiskeltavien asioiden pohdinta ovat keskeistä. Opetuksemme lähtökohtana on ajatus siitä, että oppija on aktiivinen subjekti. Koulussamme oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten opiskelijoiden, opetusharjoittelijoiden, opettajien ja ympäristön kanssa. Keskeistä oppimisessa on kriittinen ja omatoiminen tiedonhankinta, opitun jäsentäminen ja hyödyntäminen sekä uuden tiedon rakentaminen yhdessä toisten kanssa.

Oppiminen on kokonaisvaltaista, joten siihen vaikuttavat osaltaan myös tunteet ja elämykset. Opiskelijan minäkuvaa vahvistavat myönteiset kokemukset, kannustava palaute, oppimisen ilo ja vuorovaikutteisuus. Opiskelija saa oppimistaitojen kautta pohjan koko elämän kestävälle oppimiselle.

Oppiminen on tilannesidonnaista. Opiskelijan kulttuurisessa ja sosiaalisessa elinpiirissä syntyneet kokemukset ovat oppimisen lähtökohta. Oppiminen taas mahdollistaa kulttuurien ymmärtämisen ja osallistumisen yhteiskunnalliseen toimintaan persoonallisen tiedon rakentumisessa. Käyttökelpoiseksi tieto tulee vasta, kun sitä verrataan todellisuuteen.

Unesco ASPnet -kouluna oppimiskäsityksemme perustuu Unescon neljään perusperiaatteeseen, jotka tähtäävät opetuksen kehittämiseen.

  • Learning to know (oppia tietämään): Lukio-opetus tarjoaa kognitiivisia työkaluja monimutkaisen maailman ymmärtämiseen ja elinikäiseen oppimiseen.
  • Learning to do (oppia tekemään): Lukio-opetus kehittää opiskelijan taitoja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan kansallisesti ja maailmanlaajuisesti.
  • Learning to be (oppia olemaan): Lukio-opetus ohjaa itsetuntemukseen, sosiaalisiin taitoihin ja mahdollistaa yksilön inhimillisen kasvamisen.
  • Learning to live together (oppia elämään yhdessä): Lukio-opetus edistää ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta, demokratiaa, kulttuurien välistä ymmärtämistä ja kunnioittamista. Tavoitteena on rauha ja yhteisymmärrys yksilöiden ja yhteisöjen kesken.