Tulevat 6.-luokkalaiset

Valinnaisainekuvaukset 2020 - 2021 tuleville 6.- luokkalaisille

Liikunnan syventävä kurssi

Liikunnan tarkoitus on tuottaa iloa, virkistystä ja hyvinvointia. Tavoitteena on motoristen perustaitojen vahvistaminen ja monipuolistaminen sekä liikunnallisten valmiuksien kehittäminen ja taitojen syventäminen. Oppilaat osallistuvat toiminnan suunnitteluun valiten sisältöjä ja liikuntamuotoja yhdessä ryhmän ja opettajan kanssa. Liikunnassa hyödynnetään eri liikuntaympäristöjä ja liikuntamuotoja tutustuen myös uusiin ja erilaisiin liikuntamuotoihin. 

 

Musiikin syventävä kurssi:

Monipuolista musiikillista toimintaa! Harjoitellaan musisoimisen taitoja, rohkaistaan esiintymään ja toimitaan yhteistyössä ottaen huomioon oppilaiden musiikilliset kiinnostuksen kohteet. Tunneilla laajennetaan ja syvennetään oppilaan osaamista. Oppilaita kuullaan ohjelmiston suunnittelussa ja otetaan huomioon heidän harrastuneisuus ja kiinnostuksen kohteet. Kannustetaan toisia ja saadaan kokemuksia erilaisista esiintymistilanteista. 

 

Käsityön, matematiikan ja ympäristöopin soveltava kurssi:

Robotiikan opiskelussa on kyse tutkimisesta, oivaltamisesta ja hyviksi havaittujen ratkaisujen soveltamisesta. Kurssi sisältää ohjelmointia esimerkiksi Scratch-kielellä ja robottien ohjelmointia sekä 3D-ohjelmointia. Erilaiset harjoitukset tukevat mm. matematiikan opiskelua. 

 

 

 

Matematiikka ja yrittäjyyskasvatus:

Kurssilla tutustutaan erilaisiin ammatteihin, haastatellaan eri alojen työntekijöitä ja tehdään mahdollisesti yritysvierailuja. Koulun sisäisessä työharjoittelussa kurssilaiset tutustuvat erilaisiin työtehtäviin. Kurssilla suunnitellaan ja toteutetaan yhteinen tapahtuma ja saadulla tuotolla voidaan tehdä pieni retki. Yrittäjyyskasvatuksessa perehdytään myös työnhakuprosessiin. 

 

 

Kuvataiteen syventävä kurssi: 

Valinnaisen kuvataiteen tehtävänä on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista kuvataiteessa. Oppilaiden omat kokemukset, mielikuvitus ja kokeileminen luovat perustan valinnaisen kuvataiteen opetukselle. Uusien taitojen ja tekniikkakokeilujen lisäksi tavoitteena on saada oppimisen iloa, onnistumisen hetkiä ja nautintoa. Sisällöissä huomioidaan oppilaan omia ja ympäristön kuvakulttuureja, taiteen maailmaa sekä koulun omia painotuksia. 

 

 

Matematiikan syventävä kurssi

Matematiikan syventävissä opinnoissa tutustutaan esimerkiksi salakirjoitusmenetelmiin, pulmatehtäviin ja matemaattisiin peleihin. Lisäksi perehdytään muun muassa ongelmanratkaisuun, lukujärjestelmiin, matematiikan kulttuuriin ja historiaan. 

 

Äidinkieli ja kirjallisuus:

Kurssilla monipuolistetaan ja syvennetään äidinkielen oppimista. Oppilaat pääsevät valitsemaan itseään kiinnostavia aiheita, esimerkiksi ilmaisutaitoa/draamaa, mediaa, elokuvaa, animaatioita, sanataidetta ja/tai kirjallisuutta. Kurssilla voidaan keskittyä yhteen tai useampaan aiheeseen oppilaiden ja opettajan toiveiden mukaisesti. Kurssilla tärkeintä ovat ilo, leikillisyys ja luovuus ja työskentelyssä suositaan toiminnallisia työtapoja.