Kolmiportainen tuki esiopetuksessa

Kolmiportainen tuki esiopetuksessa

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on käytössä kolmiportainen tukemisen malli. Lapset saattavat tarvita kasvun, kehityksen tai oppimisensa tueksi ryhmässä toimiessaan lyhyempää tai pidempää, pienempää tai vahvempaa tukea. Tuki jakautuu kolmee portaaseen: yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.

Yleinen tuki kuuluu jokaiselle esiopetusikäiselle lapselle. Yleinen tuki pitää sisällään kaikki sellaiset toimintatavat ja käytänteet, jotka tukevat kaikkia ryhmän lapsia. Yleisen tuen perustana on laadukas varhaiskasvatus ja esiopetus, joka on lasten tarpeista käsin suunniteltua, esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuvaa toimintaa. Esiopetustoiminta on monipuolista, toiminnallista ja leikillä on keskeinen merkitys. Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata lapsen tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tehostettua tukea annetaan lapselle, joka tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja. Tehostettu tuki perustuu esiopettajan tekemään pedagogiseen arvioon ja sitä annetaan lapselle laaditun tehostetun tuen suunnitelman mukaisesti. Tehostettu tuki on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäkestoisempaa kuin yleinen tuki. Suunnitelma tehostetun tuen toteuttamisesta tehdään yhteistyössä huoltajan ja mahdollisesti lapsen asioista vastaavien asiantuntijoiden kanssa. Lapsen oppimista ja hyvinvointia seurataan säännöllisesti esiopetusvuoden aikana ja tehostetun tuen suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa vastaamaan muuttunutta tuen tarvetta. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen yleisen tuen piiriin, käsitellään esiopetusyksikön pedagogisessa tiimissä, johon kuuluvat vähintään esiopettaja, varhaiskasvatuksen erityisopettaja sekä päiväkodinjohtaja. Tähän käsittelyyn ei tarvita huoltajan suostumusta.

Erityistä tukea saavat lapset, joiden kasvun, kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muuten. Erityisen tuen tehtävänä on antaa lapselle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista kasvun ja oppimisen tukea. Erityinen tuki perustuu psykologiseen tai lääketieteelliseen lausuntoon sekä pedagogiseen selvitykseen ja sen antamisesta tehdään viranhaltijapäätös opetuspäällikön toimesta. Erityistä tukea saavalle lapselle laaditaan yhteistyössä asiantuntijatahojen kanssa henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) ja suunnitelmaa arvioidaan ja päivitetään esiopetusvuoden aikana. Erityisen tuen tarpeellisuus tarkastetaan aina lapsen tuen tarpeen muuttuessa. Erityistä tukea saavien esiopetusikäisten lasten esiopetus ja tuki toteutuvat pääosin Jokivarren koulun erityisen tuen esiopetusryhmässä, Pikkueskarissa sekä Jokivarren koulun toiminta-alueittaisessa opetuksessa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä