Esiopetuksen oppilaaksioton perusteet

Esiopetuksen oppilaaksioton perusteet toimintavuotena 2020-2021

Orimattilassa perusopetuslain mukaisesta esiopetuksesta vastaavat varhaiskasvatuspalvelut ja esiopetusta annetaan sekä päiväkodeilla että kouluilla. Esiopetusta järjestetään toimintavuotena 2020 -2021 kaikissa Orimattilan kaupungin ylläpitämissä päiväkodeissa ja osassa kouluja on myös esiopetusryhmiä. Esiopetuspaikat päätetään erikseen jokaiseksi toimintavuodeksi. Keskustan, Luhtikylän, Pennalan, Virenojan alueella pelkkään esiopetukseen osallistuvat lapset mahdollisesti ohjataan kouluilla toimiviin esiopetusryhmiin. Näillä alueilla lapset, jotka tarvitsevat esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, on pyritty sijoittamaan päiväkotien esiopetusryhmiin. Lisäksi on huomioitu päiväkotien ryhmiin niitä esioppilaita, joilla on päiväkodissa myös muita sisaruksia.

Varhaiskasvatuksen toteuttamassa esiopetuksessa esioppilaan koulutuspaikka määritellään Perusopetuslain 6 §:n mukaisesti. Orimattilan kaupunki muodostaa esiopetuksessa yhden oppilaaksiottoalueen. Perusopetuslain mukaisesti oppilaalle osoitetaan lähiesiopetuspaikka. Lähiesiopetuspaikka ei välttämättä ole lähin päiväkoti tai koulu, jossa on esiopetusryhmä.

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää lähikoulualueet/lähiesiopetusalueet esiopetukseen. Esiopetuksen lähiesiopetusalueille on määritetty oppilasalue. Alueilla voi olla useampia kuin yksi esiopetusryhmä/yksikkö. Jos esiopetukseen ilmoittautuu enemmän esioppilaita kuin sinne voidaan sijoittaa, oppilasmäärä tasataan jonkun naapuripäiväkodin tai koululla toimivan ryhmän kanssa. Kaupunki voi osoittaa esiopetuspaikaksi toisen oppilasalueen yksikön/ryhmän, mikäli se oppilassijoittelun vuoksi on tarkoituksenmukaista.

Lähikoulualueita/lähiesiopetusalueita määritellessään valiokunta arvioi seuraavia asioita:
 1. Esiopetuksen opetusryhmäkoot yksiköissä muodostuvat mahdollisimman tasaisiksi. Ryhmän maksimikoko on 21 esioppilasta ja ryhmän minimikoko on 6 esioppilasta
 2. Saman perheen ja perhekunnan lapset sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan samaan yksikköön. Tätä periaatetta ei sovelleta, kun oppilaan sisarus tai perhekunnan oppilas on erityisryhmässä.
 3. Esiopetuksen tilat ja henkilökunnan määrä ovat riittävät.
 4. Oppilaan esiopetusyksikkö on mahdollisimman turvallisen matkan päässä ja mahdollisimman lähellä. Tässä kohtaa valiokunta arvioi yksikön sijaintia, asutusta ja liikenneyhteyksiä.
 5. Jonkin muun painavan kriteerin mukaan.
Huoltaja ilmoittaa oppilaan esiopetukseen keväällä. Oppilaaksiotosta päätöksen tekee esiopetusyksikön johtaja.

Muuhun kuin lähi esiopetusryhmään hakeutuminen
Huoltaja voi hakea muuhun kuin oppilaalle osoitettuun lähiesiopetusalueelle, joka on ns. toissijainen yksikkö (POL 28 §). Lähiesiopetuspaikkaan on kuitenkin ensisijaisesti oikeus päästä niillä oppilailla, joiden lähiyksiköksi se on määrätty. Esiopetuspaikkaan Orimattilassa ovat ensisijaisesti oikeutettuja kaupungin omat esioppilaat.

Jos esiopetuksen aloittavan huoltaja haluaa hakea ns. toissijaiseen yksikköön, hän tekee hakemuksen. Esiopetuksen aloittavien oppilaiden toissijaisessa oppilaaksiotossa oppilaaksiotto ei saa aiheuttaa uuden esiopetusryhmän perustamistarvetta. Päätöstä tehtäessä on huomioitava myös ryhmään tulevien erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden määrä, joka voi osaltaan vaikuttaa alentavasti tulevan esiopetusryhmän kokoon. 

Esiopetukseen oppilaan ottamisen edellytyksenä toissijaiseen yksikköön ovat seuraavat periaatteet tärkeysjärjestyksen mukaisessa listauksessa:
 1. yksiköissä on tilaa ensisijaisen oppilaaksioton jälkeen
 2. vaikutus opetusryhmiin
 3. yksikköön otetaan ensisijaisesti oman kunnan oppilaita
 4. terveydentilaan liittyvät opetusjärjestelyt esimerkiksi erityinen oppilashuollollinen syy
 5. oppilaalla on sisaruksia haetussa yksikössä (ei koske erityisryhmiä)
 6. oppilaiden tasapuolinen kohtelu
 7. oppilaan koulukyydityksen tarve
 8. tarvittaessa käytetään arvontaa
Esiopetuksen järjestäjä ei järjestä oppilaalle koulukyyditystä, jos oppilas hakee muuhun kuin hänelle osoitettuun yksikköön (POL 32 § 3. mom.). Hakemus tulee perustella. Toissijaisesta koulutuspaikasta päätöksen tekee esiopetusyksikön johtaja.

Lähikoulualueet/lähiesiopetusalueet 2020-2021
Orimattilan kaupunki muodostaa yhden oppilaaksiottoalueen. Perusopetuslain (POL 6 §) mukaisesti oppilaalle osoitetaan lähiesiopetusyksikkö. Lähiyksikkö ei välttämättä ole lähin päiväkoti tai koululla toimiva esiopetusryhmä. Lukuvuoden 2020-2021 lähiesiopetusalueet ja lähiyksiköt ovat seuraavat. 

Järvikunnan lähiesiopetusalue
a. Myllylän päiväkodin tai keskustan muut esiopetusryhmät

Keskustan lähiesiopetusalue
a. Jokivarren koulun esiopetusryhmä, 1 (21)
b. Myllylän päiväkodin esiopetusryhmä, 1 (21)
c. Myllylän koulun esiopetusryhmä, 1 (16+16)
d. Lilliputin päiväkodin esiopetusryhmä, 1 (21)
e. Peltolan päiväkodin esiopetusryhmä, 1 (21)

Artjärven lähiesiopetusalue
a. Vuorenmäen koulun esiopetusryhmä, 1 (21)
Kuivannon lähiesiopetusalue
a. Kuivannon koulun esiopetusryhmä, 1 (21)

Heinämaan, Luhtikylän, Pennalan ja Virenojan lähiesiopetusalue
a. Pennalan päiväkodin esiopetusryhmä, 1 (21)
b. Virenojan koulun esiopetusryhmä, 1 (21)

Vuorohoidon käyttäjät koko kaupungin alueelta
a. Lintulan vuoropäiväkodin esiopetusryhmä, 1 (21)

Toimintavuotena 2020-2021 lähiesiopetusalueilla esioppilaan esiopetuspaikka määräytyy sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan määrittelemien oppilaaksiottokriteerien mukaisesti

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta 19.11.2019

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä