Mobiililaboratorio

Mobiililaboratorio

Mobiililaboratorio on yläkoulun oppilaille suunnattu oppimiskokonaisuus, jonka tarkoituksena on tutustuttaa oppilaat lähiympäristöjen vesistöjen tilaan luonnontieteellisin tutkimusmenetelmin.

Oppilaat tutkivat lähiympäristön vesistöjen tilaa tekemällä vedenlaadun mittauksia, joiden tuloksia tarkastellaan myöhemmin Paikkatietoikkunnassa. Paikkatiedon avulla on tarkoitus löytää alueellisia syy-seuraussuhteita saaduille mittaustuloksille.

Oppimiskokonaisuus lyhyesti:
 • Sisältää 3 teemaa, joiden pohjalta opettajat voivat itse määrittää käytettävien tuntien määrän.
 • Suunniteltu OPS 2016-tavoitteiden mukaisesti.
 • Integroi maantiedon, biologian ja fysiikan oppiaineita.
 • Aiheeseen voidaan soveltaa myös muiden oppiaineiden sisältöjä.
 • Tavoitteena eri oppiaineiden opettajien yhteinen projekti, jossa asioita käsitellään eri oppiaineille tyypillisistä näkökulmista.
 • Suunnattu erityisesti 9.-luokkalaisille, mutta kokonaisuutta voidaan soveltaa sekä muilla yläkoulun luokilla, että myös lukiossa.
 • Oppilaat täyttävät oppimiskokonaisuuden ajan omaa oppimispäiväkirjaa.

Oppimiskokonaisuuden teemat:

moblab2.jpg
Teema 1:
oppilaat perehtyvät oppimiskokonaisuuden aiheeseen, aikatauluihin, mittauslaitteistoihin sekä oppimispäiväkirjan täyttämiseen.

Teema 2:
oppilaat mittaavat lähiympäristön vesistöistä vedenlaatuun liittyviä mittaussuureita.

Teema 3: oppilaat tulkitsevat ja analysoivat tehtyjä mittauksia paikkatiedon avulla. Tarkoituksena on löytää alueellisia syy-seuraussuhteita maastopäivänä tehdyille mittauksille.

Oppimispäiväkirja: oppimiskokonaisuuden ajan oppilaat täyttävät oppimispäiväkirjaa, joka tukee heidän oman oppimisensa reflektointia. Opettaja tarkastaa oppimispäiväkirjat ja antaa palautetta oppilaan reflektoinneista.

Opettajan yleiset ohjeet

Oppimiskokonaisuuden perusidea on maastossa tehtävät vedenlaadun mittaukset, jotka koordinaattien avulla voidaan sitoa tarkkaan sijaintiin karttapohjalla. Tätä sijaintitietoa apuna käyttäen voidaan mittaustuloksia tutkia tarkemmin paikkatiedon avulla ja löytää mittaustuloksille mahdollisia syy-seuraussuhteita. Rakenteeltaan oppimiskokonaisuus on suunniteltu olemaan joustava, jolloin opettajilla on mahdollisuus lisätä tunteja ja muokata kokonaisuudesta täysin omanlaisensa.

Mobiililaboratorio-oppimiskokonaisuuden tarkempi toteuttaminen vaatii mukana olevien opettajien yhteistä oppituntien suunnittelua:

 • Täällä peda.netissä on jokaiselle teemalle varattu oma osio, jossa on tarkemmin kerrottu teemojen sisällöistä sekä annettu taustamateriaalia tuntien suunnitteluun.
 • Materiaalin on tarkoitus olla opettajien oman suunnitteluprosessin tukena.
 • Osa materiaaleista on suoraan hyödynnettävissä opetuksessa ja osan on tarkoitus helpottaa opettajien tuntien suunnittelua ja toteutusta.
 • Opettajien on hyvä pohtia millaista tietotaitoa he voivat tuoda omista oppiaineistaan mukaan kokonaisuuden eri osiin.

Oppimiskokonaisuudessa toteutuvat seuraavat OPS 2016 tavoitteet:

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteista oppimiskokonaisuudessa harjoitetaan erityisesti:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Tutustu tarkemmin OPS2016:n laaja-alaisiin tavoitteisiin täältä.

Oppiainekohtaisesti:

Maantieto - yläkoulu

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa ja muualla maapallolla
T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä
T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä
T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä
T8 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
T9 harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa
T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
T11 ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja
T12 tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi
T13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta sekä kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikkialla maailmassa

Tutustu tarkemmin OPS2016:n maantiedon tavoitteisiin täältä

Biologia - yläkoulu

T1 ohjata oppilasta ymmärtämään ekosysteemin perusrakennetta ja toimintaa sekä vertailemaan erilaisia ekosysteemejä ja tunnistamaan lajeja
T3 ohjata oppilasta tutkimaan eliöiden sopeutumista eri elinympäristöihin ja ymmärtämään erilaisten elinympäristöjen merkitys luonnon monimuotoisuudelle
T6 ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalveluiden merkitys
T7 ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä
T8 opastaa oppilasta käyttämään biologian tutkimusvälineistöä ja tieto- ja viestintäteknologiaa
T10 ohjata oppilasta tekemään tutkimuksia sekä koulussa että koulun ulkopuolella
T11 kannustaa oppilasta soveltamaan biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
T12 innostaa oppilasta syventämään kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistamaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta

Tutustu tarkemmin OPS2016:n biologian tavoitteisiin täältä.


Fysiikka - yläkoulu

T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun
T3 ohjata oppilasta ymmärtämään fysiikan osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa
T5 kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi
T6 ohjata oppilasta toteuttamaan kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa sekä työskentelemään turvallisesti ja johdonmukaisesti
T7 ohjata oppilasta käsittelemään, tulkitsemaan ja esittämään omien tutkimustensa tuloksia sekä arvioimaan niitä ja koko tutkimusprosessia
T9 opastaa oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon ja mittaustulosten hankkimiseen, käsittelemiseen ja esittämiseen sekä tukea oppilaan oppimista havainnollistavien simulaatioiden avulla
T13 ohjata oppilasta hahmottamaan luonnontieteellisen tiedon luonnetta ja kehittymistä sekä tieteellisiä tapoja tuottaa tietoa
T15 ohjata oppilasta soveltamaan fysiikan tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua fysiikan soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä

Tutustu tarkemmin OPS2016:n fysiikan tavoitteisiin täältä.