Teema 5: Ympäristömyrkyt

YMPÄRISTÖMYRKYT: tavoitteet

Ympäristömyrkyt -teeman tavoitteena on tutustua ympäristömyrkkyihin ja vahvistaa tiedonhakutaitoja:
  • Miksi ympäristömyrkyt ovat myrkkyjä?
Ympäristömyrkyt -teeman aikana oppilaat tutustuvat omaan ympäristömyrkkyynsä pienryhmissä tutkivan oppimisen kautta. Tehtävän aikana oppilaat pääsevät myös harjoittamaan TVT-osaamistaan.

Ympäristömyrkyt -teeman tunnista ylimääräinen aika voidaan käyttää Oppimispäiväkirjan viimeistelyyn.

Ympäristömyrkyt: tuntisuunnitelma

Aihe: Ympäristömyrkyt
Oppitunnin tavoitteet ja keskeiset käsitteet:
Oppilaan käsitys ympäristölle haitallisista aineista ja niiden vaikutuksista vahvistuu. Oppilaan tiedonhakutaidot paranevat. Yli jäävän ajan voi käyttää Oppimispäiväkirjan viimeistelyyn.
Materiaalit ja työtavat:
Tutkiva oppiminen: tietokoneet, tabletit tai älypuhelimet
Kesto Oppitunnin kulku Työtavat Materiaalit, välineet
0-5 Pienryhmät tutustuvat kukin omaan teemaansa. Teemoja voivat olla esim. lääkejäämät, raskasmetallit tai torjunta-aineet.
Kertaa miellekartta, jos tarpeen.
Opettajajohtoinen
5-45 Oppilaat tutkivat aihettaan ja tekevät siitä miellekartan, joka liitetään osaksi Oppimispäiväkirjaa. Miellekartassa voi olla mm. tekstiä ja kuvia. Tutkiva oppiminen Tietokoneet (esim. PowerPoint), tabletit (esim. Mindomo), älypuhelimet
45-75 Oppimispäiväkirja:
- T8. Reflektio (kaikki kirjoittavat)
- Plussatehtäviä
- Tehtävien viimeistelyä, ulkoasun viimeistely
Itsenäinen työskentely, parityöskentely Oppimispäiväkirja T1-T8
KT Oppimispäiväkirjan viimeistely kotona