Huolehdi ympäristöstäsi

Huolehdi ympäristöstäsi

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden teemana on ihmisen vaikutus ympäristöön, teemoissa painottuvat ekososiaalisen sivistyksen näkökulmat: yksilön vapaudet ja vastuut.
 • Laajuus: 5x75 min tai 10x45 min oppituntia
 • Integroi maantietoa, biologiaa ja kemiaa
 • Sisältää viisi eri teemaa ja niiden pohjalta laadittavan oppimispäiväkirjan
 • Suunniteltu Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2016 mukaisesti
Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuuden sisältö lyhyesti:
runko.png

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuus voidaan toteuttaa kokonaisuutena, yksittäisinä oppitunteina, hieman mukaillen teemapäivänä tai siitä voidaan ottaa osia muuhun opetukseen. Oppimiskokonaisuuden yhteydessä oppilaat tuottavat henkilökohtaisen Oppimispäiväkirjan. Oppimiskokonaisuus on mahdollista toteuttaa monisteettomasti.

Monipuoliset työtavat:

 • Videot
 • Valokuvaus
 • Haastattelu
 • Tutkiva oppiminen
 • Kiertopistetyöskentely
 • Pienryhmätyöskentely
 • Pienryhmäkeskustelut
 • Ympäristön havainnointi
 • Opettajajohtoiset demot
 • Opettajajohtoinen oppiminen
 • Yhteistoiminnallinen oppiminen

Oppimiskokonaisuus ei vaadi erityisiä esitietoja. Osa kokonaisuudesta on helpompi suorittaa, jos oppilas on perehtynyt asioihin aikaisemmin, esimerkiksi reaktioyhtälöt. Oppimiskokonaisuutta voidaan kuitenkin muokata opetettavan ryhmän mukaan.

Oppimiskokonaisuuden aikana oppilas oppii havainnoimaan ympäristöään sekä ymmärtämään erilaisten ihmistoimintojen seurauksien merkitykset omassa ympäristössään ja miten hän itse voi niihin vaikuttaa. Oppilas oppii näkemään saastumisen myös globaalina ongelmana ja ymmärtää oman toimintansa vaikutuksen ympäristönsä hyvinvoinnille.

Oppimiskokonaisuuden materiaalit

Huolehdi ympäristöstäsi -oppimiskokonaisuus koostuu viidestä eri teemasta ja oppimispäiväkirjasta, jota käytetään kaikkien tuntien aikana.
 • Jokainen teema sisältää oman valmiin tuntisuunnitelmansa, joista käytetään lyhennettä TS
 • Osa teemoista sisältää valmiin diaesityksen, joista käytetään lyhennettä DIAT
 • Kaikki valmiit materiaalit ovat merkitty tuntisuunnitelmiin paksunnetulla tekstillä
 • Valmiit materiaalit ovat ladattavissa Office-tiedostoina ja PDF-tiedostoina välilehdestä "Materiaalit" tai teemakohtaisesti teeman omasta välilehdestä
 • Muut materiaalit eivät sisälly valmiisiin materiaaleihin
 • Tuntisuunnitelmista löytyy vinkkejä esimerkiksi mistä linnun siipiä voi hankkia tai mistä saa "öljyä"
Kuva1.png

OPS 2014 mukaiset oppiaineiden tavoitteet

Maantieto:
T1: tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
T5: ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä
T7: ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä
T9: harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa ja koko maailmassa
T10: tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa
T11:ohjata oppilasta vaalimaan luontoa, rakennettua ympäristöä ja niiden monimuotoisuutta sekä vahvistaa oppilaan osallistumisen ja vaikuttamisen taitoja
T12: tukea oppilasta kasvamaan aktiiviseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi

Tutustu tarkemmin OPS2016:n maantiedon tavoitteisiin täältä

Biologia:
T6: ohjata oppilasta arvioimaan luonnonympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ihmisen vaikutusta ympäristöön sekä ymmärtämään ekosysteemipalvelujen merkitys
T7: ohjata oppilasta kehittämään luonnontieteellistä ajattelutaitoa sekä syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämistä
T11: kehittää oppilaan kykyä soveltaa biologian tietoja ja taitoja omassa elämässä sekä yhteiskunnallisessa keskustelussa ja päätöksenteossa
T12: laajentaa oppilaan kiinnostusta luontoa ja sen ilmiöitä kohtaan sekä vahvistaa oppilaan luontosuhdetta ja ympäristötietoisuutta
T13: tukea oppilaan kykyä ja tahtoa tehdä eettisesti perusteltuja valintoja
T14: edistää oppilaan halua vaikuttaa ja toimia kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Tutustu tarkemmin OPS2016:n biologian tavoitteisiin täältä

Kemia:
T1: kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun
T3: ohjata oppilasta ymmärtämään kemian osaamisen merkitystä omassa elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa
T4: ohjata oppilasta käyttämään kemian osaamistaan kestävän tulevaisuuden rakentamisessa sekä arvioimaan omia valintojaan luonnonvarojen kestävän käytön ja tuotteen elinkaaren kannalta
T5: kannustaa oppilasta muodostamaan kysymyksiä tarkasteltavista ilmiöistä sekä kehittämään kysymyksiä edelleen tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohdiksi
T15: ohjata oppilasta soveltamaan kemian tietojaan ja taitojaan monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä tarjota mahdollisuuksia tutustua kemian soveltamiseen erilaisissa tilanteissa kuten luonnossa, elinkeinoelämässä, järjestöissä tai tiedeyhteisöissä

Tutustu tarkemmin OPS2016:n kemian tavoitteisiin täältä