Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus Joensuun seudulla

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus tavoitteet, sisällöt ja arviointi vuosiluokilla 7-9 Joensuun seudun opetussuunnitelmassa

tavoite T1

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Rohkaista oppilasta kehittämään taitoaan toimia tavoitteellisesti, eettisesti ja vuorovaikutussuhdetta rakentaen koulun ja yhteiskunnan

vuorovaikutustilanteissa.

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T1

Oppilas osaa toimia vuorovaikutustilanteissa rakentavasti.

7.lk

8.lk

9.lk

(Tätä tavoitetta painotetaan 7.-luokalla oppilaan kielitaidosta riippuen.)

Selostus, referointi, argumentointi ja muut formaaliset vuorovaikutustilanteet,

keskustelutaidot kasvokkaisessa ja sosiaalisessa mediassa.

Puhe-esityksen pitäminen, havainnollistamisen keinot.

mainitaan myös kohdassa myös Jos oppilaan taitotaso riittää, väittelyyn / debattiin osallistuminen vapaavalintaisesta aiheesta.

Harjoitellaan kuuntelemisen ja puhumisen taitoja ideointi-, väittely-, neuvottelu- ja ongelmanratkaisutilanteissa.

Tehdään havaintoja viestintätilanteille tyypillisistä kielen keinoista ja omaksutaan niitä osaksi omaa kielenkäyttöä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Vuorovaikutustaidot

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus: 7.-9. luokat

tavoite T2

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Ohjata oppilasta syventämään muodollisten puhetilanteiden, opetuspuheen ja median puhuttujen tekstien ymmärtämistaitoja.

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T2

Oppilas ymmärtää muodollisia puhetilanteita, opetuspuhetta ja mediaa.

7.lk

8.lk

9.lk

(Tätä tavoitetta painotetaan 7.-luokalla oppilaan kielitaidosta riippuen.)

Kieli osana toimintaa, erilaiset kielenkäyttötilanteet.

Sosiaalisen median kielet ja vuorovaikutustilanteet syventäen.

Mahdollisesti dokumenttielokuvan katsominen.

Modukset.

Vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa.

Mielipideteksti.

Tiivistäminen

(referaatti).

Mahdollisesti ironian ja sarkasmin tunnistaminen kuullusta kielitaidon tasosta riippuen. (Edellyttää kiitettävää kielitaitoa.)

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L4, L5

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Ymmärtämistaidot vuorovaikutustilanteissa


tavoite T3

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Kannustaa oppilasta kehittämään esiintymistaitojaan ja taitoaan

ilmaista itseään erilaisissa tilanteissa tavoitteellisesti ja erilaisia ilmaisu-

keinoja hyödyntäen

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T3

Oppilas osaa valmistella itsenäisesti esityksen ja osaa esiintyä ja ilmaista itseään tilanteen mukaisesti.

7.lk

8.lk

9.lk

Puheviestinnän harjoituksia ja ryhmäytymisharjoituksia.

Puhetta nauhoitettuna sovelluksilla, esimerkiksi runon lausuntaa ja tarinavideoiden tekemistä. Harjoitellaan ääntämistä.

Omaan ääntämiseen kiinnitetään huomiota, tavoitteena selkeys ja ymmärrettävyys.

Tuttavallisuus ja muodollisuus.

(Tätä tavoitetta painotetaan 8.-luokalla oppilaan kielitaidosta riippuen.)

Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja)

itseilmaisussa.

Keskustelutaidot, kiteytyneet fraasit ja ilmaukset eri tilanteissa.

Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä. Oman puhe-esityksen tekeminen. Mahdollisesti väittely.

Harjoitellaan erilaisia puheviestinnällisiä tilanteita, kuten työhaastattelua kokeilemalla eri rooleja.

Keskustelua esimerkiksi liittyen kirjallisuuden sisältöihin.

Harjoitellaan arvioimaan omia vuorovaikutustaitoja ja viestintätapoja ja havaitsemaan niiden kehittämiskohteita.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S

S1

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Esiintymistaidot

tavoite T4

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Tekstien tulkitseminen. Ohjata oppilasta hyödyntämään tekstilajitietoutta tekstien tulkinnassa, laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan, käyttämään tehokkaasti lukustrategioita ja päättelemään tekstin merkityksiä tekstuaalisten, sanastollisten

ja kieliopillisten vihjeiden perusteella.

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T5, T9

Oppilas osaa tarkastella tekstejä kriittisesti ja tunnistaa tekstilajeja. Oppilas osaa kuvailla kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen. Oppilas ymmärtää, että teksteillä on erilaisia tavoitteita ja tarkoitusperiä.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas ymmärtää, että teksteillä

on erilaisia tavoitteita ja

tarkoitusperiä.

Tekstilajien tunnistamista

Laajennetaan sana- ja käsitevarantoa.

Tuetaan lukuharrastuksen jatkamista tai aloittamista. Oppilas lukee ainakin yhden kirjan ja jakaa lukukokemuksiaan suullisesti tai kirjallisesti.

Lukustrategian opettelua.

Tarkastellaan populaarin kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä.

Sanavalintojen tarkasteleminen niiden arvolatauksen mukaan, pejoratiivisuuden tunnistaminen.

Oppilas osaa kuvailla kertovan,

kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteitä

tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.

(Tätä tavoitetta painotetaan 9.-luokalla oppilaan kielitaidosta riippuen.)

Luetaan ja ymmärretään kirjallisuutta ja koulussa käytettäviä tekstilajeja sekä tulkitaan niitä yhteistoiminnallisesti.

Arvioidaan ja kehitetään omia vuorovaikutustaitoja.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstilajitaidot tekstien tulkinnassa


tavoite T5

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Ohjata oppilasta kriittiseen tekstien tulkintaan itsenäisesti ja ryhmässä.

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T6, T7, T8

Oppilas osaa tehdä tekstistä päätelmiä ja kriittisiä kysymyksiä.

7.lk

8.lk

9.lk

Tekstilajien vaikutus tekstien

tulkinnassa: oppilas osaa tarkastella

tekstejä kriittisesti ja tunnistaa tekstilajeja ja esimerkiksi mainoksen vaikuttamiskeinoja.

Harjoitellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä.

(Tätä tavoitetta painotetaan 9.-luokalla oppilaan kielitaidosta riippuen.)

Tarkastellaan kriittisesti tekstilajeja ja niiden kielellisiä piirteitä (tekstin tarkoitus, arvot, vaikuttamiskeinot jne.) sekä median ja sosiaalisen median tekstejä.

Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan).

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S

S2

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstien tulkinta


tavoite T6

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Tekstien tuottaminen. Ohjata oppilasta vahvistamaan taitoa suunnitella, tuottaa ja muokata tekstejä itsenäisesti ja ryhmässä sekä hyödyntämään eri tekstilajeja omi-

en tekstien malleina ja lähteinä.

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T10, T11

Oppilas hyödyntää tekstien kirjallisessa ja suullisessa tuottamisessa tietoa kertovan, kuvaavan, ohjaavan, kantaa ottavan ja pohtivan tekstin tekstilajipiirteistä.

7.lk

8.lk

9.lk

(Tämä tavoite koskee 7. - 9.-luokkia oppilaan kielitaidosta riippuen.)

Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti.

Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa. Harjoitellaan erilaisten tietolähteiden käyttöä ja lähdemerkintöjen tekemistä.

Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.

Tuotetaan omia tekstejä yksin ja yhdessä malli- ja lähdetekstien pohjalta.

Yhdistetään kuvaa ja sanaa (esim. kuvatekstin ohjattu laatiminen yhteistyönä S2:n ja lukuaineen opettajan kanssa).

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tekstilajitaidot tekstien tuottamisessa


tavoite T7

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Auttaa oppilasta vakiinnuttamaan kirjoitetun yleiskielen normien ja eri tekstilajeissa tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden hallintaa.

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T13

Oppilas tuottaa ymmärrettäviä ja koherentteja tekstejä, tuntee pääosin kirjoitetun kielen perussäännöt ja soveltaa niitä kirjoittaessaan.

7.lk

8.lk

9.lk

Kirja- ja puhekielen erojen tunnistaminen ja oikea käyttö teksteissä.

Harjoitellaan astevaihtelua ja muita sanavartaloissa tapahtuvia äänteen- ja kirjoitusasun muutoksia.

Sanaluokat ja sijamuodot. Verbien taivutusta persoona – ja aikamuodoissa.

Harjoitellaan kappalejakoja ja virkkeen rakentumista.

Oppilas kirjoittaa sujuvasti käsin ja tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

(Tätä tavoitetta painotetaan 8.-luokalla oppilaan kielitaidosta riippuen.) Syvennetään ja laajennetaan sisältöjä eri vuosiluokilla oppilaan edellytysten mukaan.

Kieliopillisista rakenteista lauseenjäsenet, modukset ja sidosteisuus 8.-luokalla. Infiniittiset rakenteet ja havainnollisuus 9.-luokalla.

Arvioidaan omia tekstejä.

Puretaan ja kirjoitetaan uudelleen erilaisia tekstejä .

Harjoitellaan tekstilajien kielellisiä piirteitä.

Kehitetään tekstin ymmärtämisen strategioita.

Seurataan lukutaidon kehittymistä.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S

S3

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2, L3

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kirjoitetun kielen hallinta


tavoite T8

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen. Ohjata oppilasta syventämään kielitietoisuuttaan ja kiinnostumaan kielen ilmiöistä, auttaa oppilasta tunnistamaan kielen rakenteita, eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä ja ymmärtämään kielellisten valintojen

merkityksiä ja seurauksia.

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T15

Oppilas osaa kuvailla tekstien kielellisiä ja tekstuaalisia piirteitä, pohtii niiden merkityksiä ja osaa kuvailla eri rekisterien ja tyylien välisiä eroja.

7.lk

8.lk - 9.lk

Oppilas tunnistaa keskeisiä käsitteitä, joiden avulla kielestä ja teksteistä voi kertoa.

Tuotetaan omia tekstejä.

(Tätä tavoitetta painotetaan 8. - 9.-luokilla oppilaan kielitaidosta riippuen.)

Tuotetaan omia tekstejä.

Tarkastellaan suomen kielen perusrakenteita tekstilähtöisesti (sanaluokkien tunnistaminen, verbien ja nominien taipuminen, lauseenjäsennys, modaalisuus, verbien rektiot). Kielellisten valintojen vaikutus tekstin sävyyn.

Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

Harjaannutetaan tekstilähtöisesti eri rekistereitä, tyylipiirteitä ja sävyjä.

Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S

S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L4

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kielitietoisuuden kehittyminen


tavoite T9

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Innostaa oppilasta tutustumaan kirjallisuuden lajeihin, suomalaiseen

kirjallisuuteen, sen historiaan ja yhteyksiin maailmankirjallisuuteen sekä

ohjata tunnistamaan tekstin suhteita toisiin teksteihin.

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T16

Oppilas tuntee suomalaista

kirjallisuutta, osaa nimetä sen tärkeimpiä vaiheita ja sen yhteyksiä maailmankirjallisuuteen.

7.lk

8.lk

9.lk

Oppilas saa opastusta kirjastossa käymiseen ja käy lainaamassa kirjoja. Oppii etsimään kehitys- ja kielitaitotasolleen sopivaa kirjallisuutta.

Tutustutaan pääpiirteittäin proosan, draaman, lyriikan, sarjakuvan ja median eri tekstilajeihin.

(Tätä tavoitetta painotetaan 8. - 9.-luokilla oppilaan kielitaidosta riippuen.)

Kirjallisuuden opetuksessa edetään nuortenkirjoihin tutustumisesta aikuisille suunnattuihin klassikkoteoksiin.

Tarkastellaan kirjallisuuden keskeisiä lajeja, 8.-luokalla painotetaan genrejä.

Tutustutaan Suomen kirjallisuuden kehitysvaiheisiin ja tyylisuuntiin ja niiden välisiin yhteyksiin sekä maailmankirjallisuuteen.

Tutustutaan suomenkieliseen kaunokirjallisuuteen oppilaan edellytysten mukaan, painotus 9.-luokalla.

Etsitään tekstien keskinäisiä suhteita, intertekstuaalisuus.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S

S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kirjallisuuden ja sen vaiheiden tuntemus


tavoite T10

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Auttaa oppilasta avartamaan kulttuurinäkemystään ja erittelemään

koulun ja yhteiskunnan monikielisyyttä ja kulttuurista monimuotoisuutta

sekä tunnistamaan kulttuurien samanlaisuuksia ja erilaisten ilmiöiden

kulttuurisidonnaisuutta

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T17

Oppilas osaa kuvailla kulttuurin monimuotoisuutta ja perustella yhteiskunnan monikielisyyden merkitystä.

7.lk

8.lk

9.lk

(Tätä tavoitetta painotetaan 9.-luokalla oppilaan kielitaidosta riippuen.)

Opetuksessa on luontevaa ottaa sisältöjä esille läpäisevästi kaikilla luokka-asteilla.

Tehdään kielellisiä vertailuja (oma äidinkieli – suomi - vieras kieli)

Edistetään suullisilla harjoituksilla monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta (vuoropuhelu, väittely, keskustelut, puhe-esitykset).

Tarkastellaan median ja sosiaalisen median vaikuttamiskeinoja.

Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Käsitys valtakulttuurin ja alakulttuurien keskeisistä eroista.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S

S4

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L2

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Kulttuuritietoisuuden kehittyminen


tavoite T11

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Ohjata oppilasta vakiinnuttamaan myönteistä käsitystä itsestään viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana, ohjata häntä näkemään ja vertaamaan erilaisia oppimistyylejä ja tapoja sekä oppimaan muilta.

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T4, T12

Viestijäkuvan kehittymistä ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena.

Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa kielenoppijana ja osaa asettaa itselleen oppimistavoitteita.

7.lk

8.lk

9.lk

(Tätä tavoitetta painotetaan 7.-luokalla oppilaan kielitaidosta riippuen.)

Harjoitellaan tekstilajitaitoja yksin ja yhdessä.

Tutustutaan koulun tiedonalojen kieleen:

yleinen ja erityiset eri oppiaineiden tavat käyttää kieltä.

7. – 9.lk: Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S

S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L2, L7

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Viestijäkuvan kehittyminen ja oman kielenoppimisen reflektointi


tavoite T12

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Ohjata oppilasta havainnoimaan, miten kieltä käytetään eri tiedon-

aloilla

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T13

Oppilas tunnistaa eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä.

7.lk

8.lk

9.lk

(Tätä tavoitetta painotetaan 8. – 9.-luokilla oppilaan kielitaidosta riippuen.)

Tutustutaan syventävästi eri tiedonalojen kielten piirteisiin ja tiedon esittämistapaan (oppikirjojen ja verkkomateriaalien kieli eri oppiaineissa).

Tarkastellaan ja harjoitellaan eri

oppiaineiden perustekstilajeja (esimerkiksi käsitteen määrittely, koevastaus, tutkielma).

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S

S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L4, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Eri tiedonalojen kielen havainnointi


tavoite T13

Hyvän osaamisen kuvaus 9.luokan lopussa

Kannustaa oppilasta kehittämään tiedonhankintataitoja, oman työs-

kentelyn suunnittelua, jäsentämistä ja arviointia itsenäisesti ja ryhmässä

HUOM. Katso myös suomen kielen ja kirjallisuuden (ent. äidinkieli ja kirjallisuus) tavoitteet, jotka vastaavat tätä: T14

Oppilas osaa etsiä tietoa monipuolisesti eri lähteistä sekä pystyy

suunnittelemaan, jäsentämään ja arvioimaan työskentelyään itsenäisesti ja ryhmän jäsenenä.

7.lk

8.lk

9.lk

(Tätä tavoitetta painotetaan 7.-luokalla oppilaan kielitaidosta riippuen.)

Kirjaston käyttäminen tutuksi. Rohkaistaan sen käyttöön myös vapaa-ajalla.

Tiedonhankinta verkosta.

Rakennetaan kokonaisuuksia eri lähteistä saaduista tiedoista.

Käytetään valmisohjelmia.

Tuotetaan yksinkertaisia digitaalisia tekstejä.

Yhdistetään kuva/liikkuva kuva ja teksti.

Tiedonhankinnan soveltaminen mielipidetekstien, puheen tai väittelyyn valmistavan tekstin rakentamisessa.

Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa.

Tavoitteeseen liittyvät sisällöt S

S5

Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen

L1, L5, L6

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Tiedonhankinta sekä oman työskentelyn suunnittelu, jäsentäminen ja arvioiminen

Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus opetuksen sisällöt

Suomi toisena kielenä -oppimäärän opetuksen tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 7–9

Oppilaan kieli-, vuorovaikutus- ja tekstitaitojen oppiminen tapahtuu kielenkäyttötilanteissa sekä monipuolisessa työskentelyssä kielen avulla. Sisällöt valitaan siten, että oppilas voi laajentaa omaan kieleen, kirjallisuuteen ja muuhun kulttuuriin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Sisällöt tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät sekä oppilaiden kokemuksia että paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille.

S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen: Harjoitellaan muodollisempia vuorovaikutustilanteita, argumentointia, selostamista, referointia sekä puhe-esityksen pitämistä ja havainnollistamista. Vahvistetaan taitoja työskennellä keskustellen erilaisten aiheiden ja tekstien parissa. Tutkitaan ja käytetään kieltä osana toimintaa: kussakin toiminnassa tarvittavat kiteytyneet fraasit ja ilmaukset, tuttavallisuuden ja muodollisuuden ilmaiseminen, modaalisuus sekä vahvistaminen ja pehmentäminen mielipiteen ilmaisussa, tiivistämisen keinot ja toisen puheeseen viittaaminen. Harjoitellaan kriittistä suhtautumista kuultuun sekä kuullun käyttöä oman ilmaisun mallina. Harjoitutetaan oppilaiden kykyä käyttää puheen ja kokonaisilmaisun keinoja (kehon, äänen, tilan ja ajan keinoja) itseilmaisussa. Harjoitellaan valmisteltujen puhe-esitysten pitämistä.

S2 Tekstien tulkitseminen: Syvennetään opiskelun, yhteiskunnan ja kulttuurin kannalta merkityksellisten tekstien monipuolista lukemista ja analysointia. Tekstejä tarkastellaan niissä esiintyvien arvojen, ideologioiden ja vaikuttamiskeinojen kannalta (näkökulman, lauseen rakenteen, henkilöiden ja asioiden nimeämisen, kielikuvien ja ironian vaikutus tekstin tulkintaan). Vakiinnutetaan lukustrategioiden joustavaa soveltamista ja laajennetaan sana- ja käsitevarantoa. Harjoitellaan erittelemään erityisesti pohtivien, kantaa ottavien ja ohjaavien tekstilajien kielellisiä piirteitä sekä tunnistamaan kirjallisuuden tyylivirtauksia teksteissä. Harjoitellaan omien ja muiden tekstien analysointia, palautteen antoa ja vastaanottamista.

S3 Tekstien tuottaminen: Tuotetaan erityisesti pohtivia, kantaaottavia ja ohjaavia tekstejä tekstilajivalikoimaa laajentaen ja ohjataan käyttämään sanastoa, fraseologiaa ja kieliopillisia rakenteita monipuolisesti (mm. infiniittiset rakenteet tiiviin ilmaisun keinoina). Vakiinnutetaan kirjoittamisprosessin eri vaiheiden hallintaa sekä erilaisten tietolähteiden käyttöä. Harjoitellaan eri tyylilajeja ja rekistereitä sekä erilaisia tapoja ilmaista persoonaa ja aikaa johdonmukaisesti tekstissä. Opitaan valitsemaan tekstiin sopivat ilmaisutavat.


S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen
: Tutkitaan tekstejä ja tehdään päätelmiä kielen merkityksistä, rakenteista (lauseenjäsennys, modaalisuus, rektio) ja kielellisten valintojen vaikutuksesta tekstin sävyyn. Vertaillaan suomea oppilaille tuttuihin kieliin ja tutkitaan, miten kielet vaikuttavat toisiinsa. Tutustutaan Suomen kielitilanteeseen ja kielen kehityksen päävaiheisiin. Tutustutaan kirjallisuuteen, elokuvaan, teatteriin ja mediakulttuuriin. Vahvistetaan kulttuurisen monimuotoisuuden ymmärrystä vertailemalla kulttuurisia kokemuksia eri puolilta maailmaa ja eri aikoina. Tutkitaan kriittisesti median toimintatapoja omassa elämässä ja yhteiskunnassa.

S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena: Tuetaan eri tiedonalojen tekstien lukemisen, kirjoittamisen, kuuntelemisen ja puhumisen taitoja. Vertaillaan arkikieltä ja eri tiedonalojen tapoja käyttää kieltä. Vahvistetaan tieto- ja viestintäteknologian käyttötaitoja tiedonhankinnassa, oppimisessa ja oman oppimisen arvioinnissa. Syvennetään oppilaan taitoa käyttää omaa äidinkieltään ja muita osaamiaan kieliä kaiken oppimisen tukena.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä