6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä

Koulujen omat suunnitelmat

Mahdolliset koulukohtaiset täydennykset kirjataan koulukohtaiseen toimintasuunnitelmaan.

Tähän linkki koulun toimintasuunnitelmaan vastaavaan kohtaan.

Kunnan OPS-sisältö

Wiitaunionin peruskouluissa vuosiluokilla 1-2 annetaan oppilaalle lukuvuoden päätteeksi sanallinen lukuvuositodistus. Oppilaan suoriutumista arvioidaan suhteessa vuosiluokkien 1-2 opetuksen tavoitteisiin. Toisen vuosiluokan lopulla arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Lukuvuoden aikana väliarviointi tapahtuu arviointikeskusteluna huoltajien ja oppilaan kanssa. Sen keskeisenä tehtävänä on ohjata ja kannustaa opiskelua ja tukea oppimista sekä edistää itsearvioinnin taitoja.
Arvioinnit sisältävät myös työskentelytaitojen ja käyttäytymisen arvioinnit.

Vuosiluokilla 3-6 annetaan oppilaalle lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistus, joka sisältää numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet oppiaineissa. Työskentelyn arviointi on osa oppiaineissa tehtävää arviointia, ja numeroarviointia voidaan täydentää sanallisesti. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi. Lukuvuoden aikana voidaan antaa väliarviointia, jonka muodosta ja ajankohdasta koulu päättää lukuvuosisuunnitelmassa.

Vuosiluokilla 7-9 annetaan lukuvuositodistuksen lisäksi myös välitodistus. Todistuksissa käytetään numeroarviointia.

Erillisessä lukuvuositodistuksen liitteessä voidaan täsmentää sanallisesti oppilaan käyttäytymisen ja työskentelytaitojen arviointia. Koulu päättää sen antamisesta ja muodosta. Liite on henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista arviointia koskevien osien vuoksi salassa pidettävä, ja se voidaan antaa vain oppilaalle ja hänen huoltajalleen.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaiden osaamisen summatiivista arviointia, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa tai arviointitiedotteissa. Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi.[1] Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.

Vuosiluokilla 1-7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa sanallista tai numeroarviointia käytetään opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.

Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summatiivisena arviona oppilaan osaamisen tasoa suhteessa tavoitteisiin kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista arviointia käyttämällä voidaan antaa monipuolista palautetta oppilaan oppimisesta ja suoriutumisesta. Sanallisen arvioinnin avulla voidaan kuvata paitsi oppilaan osaamisen tasoa myös hänen edistymistään, vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Sanallisella arvioinnilla voidaan myös antaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta osaamisesta ja oppimisen edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla.

[1] Perusopetusasetus 10 § 2 mom.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä