LUKU 8 OPPILASHUOLTO

Luhangan kunnan opetussuunnitelmaratkaisut

Yleiset tavoitteet ja toimintatavat

Luhangassa oppilashuolto muodostaa yhtenäisen jatkumon esiasteelta läpi perusopetuksen alakoulun. Yläkouluun oppilaat siirtyvät naapurikuntiin. Oppilashuolto ja kunnan muut lasten ja nuorten palvelut (esiopetus ja perusopetus) muodostavat toimivan kokonaisuuden, millä turvataan oppilashuoltopalveluiden yhdenvertainen saatavuus ja laatu.

Oppilashuollon ohjaus- ja kehittämisryhmä arvioivat strategian ja suunnitelmien totetutumista perus- ja esiopetuksessa. Oppilashuollossa painopistettä siirretään ennalta ehkäisevään työhön ja muutoksen toteutumista arvioidaan vuosittain oppilashuoltoryhmissä sekä oppilashuollon ohjaus- ja kehittämisryhmässä.

Kodin, koulun ja oppilashuollon yhteistyön lähtökohtana on keskinäinen kunnioitus. Huoltajien ja oppilaiden osallisuus koulun oppilashuoltoon toteutuu koulujen oppilaskunnan ja vanhempainyhdistyksen kautta. He voivat esittää koulun oppilashuoltoryhmään käsiteltäviä asioita. Tarvittaessa heidän edustajiaan kutsutaan koulun oppilashuoltoryhmän kokouksiin. Myös koulu ja oppilashuollon toimijat ovat aktiivisia toimimaan havaitessaan huolenaiheita niin yhteisö- kuin yksilötasolla.

Koulu tukee kodin kasvatusvastuuta myös oppilashuoltoasioissa. Huoltajilta toivotaan aktiivista yhteydenpitoa lapsensa asioissa luokanopettajaan ja oppilashuollon toimijoihin. Yksilön oppilashuoltotyössä oppilaita ja vanhempia rohkaistaan osallistumaan aktiivisesti oppilashuollollisen tuen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Oppilashuollon toimijat pitävät huolta, että lapsi ja huoltajat tulevat kuulluiksi omassa asiassaan.

Oppilaille tiedotetaan koulun yhteisöllisyyttä tukevista toiminnoista sekä oppilashuollon palveluista aktiivisesti; mm. ilmoitustauluilla, sähköisesti, päivänavauksissa sekä luokkatyöskentelyjen yhteydessä. Oppilashuoltohenkilöstö osallistuu vanhempainiltoihin erityisesti koulutuksen nivelvaiheissa. Oppilashuollosta tiedottaminen oppilaille, huoltajille ja yhteistyökumppaneille on johtajaopettajan ja oppilashuollon toimijoiden vastuulla.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti