Jämsän ja Kuhmoisten opetussuunnitelmatyö

Ajankohtaista OPS-työssä

Oppiainekohtaisten TVA-ryhminen 1-12 ohjeita osa 2 - syksy 2015

Kaikki TVA-ryhmät kokoontuvat Paunun koululla tiistaina 18.8.2015 klo 14.30.

Aikataulu ja ohjeet syksyn työskentelyyn:
1. Jokainen oppiaineryhmä on keväällä nimennyt yhteyshenkilön, joka vastaa ryhmän työskentelyn etenemisestä ja seurannasta, sekä raportoi opetussuunnitelmatyötä koordinoivalle ohjausryhmälle sen antamien ohjeiden mukaisesti.

2. Oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet kirjataan Pedanetin OPS2016 sivustolle, josta löytyvät valmiina jokaisen oppiaineen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaiset kirjaukset, sekä selkeät ohjeet siitä, miten ja minne kuntakohtaisia sisältöjä kirjataan.

Tukihenkilönä Jämsässä toimii ICT-asiantuntija Eetu Rantakangas (p. 040 0518 412, eetu.rantakangas@jamsa.fi), sekä rehtori Antti Manninen (p. 040 0420 267, antti.manninen@jamsa.fi). Kuhmoisissa Pedanet-tukihenkilö on Jari Räsänen (p. 040 712 2546, jari.rasanen@kuhmoinen.fi). Kyseiset henkilöt ovat valmiina ohjaamaan kirjoitustyötä niin sovittaessa.

3. Sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen paikallisesta tuntijaosta, joka määrää hyvin pitkälle sen, mitä ja miten paljon kullakin luokka-asteella eri oppiaineissa opetetaan. Tuntijako löytyy Pedanetista.

4. Tiistaina 18.8. jokainen oppiaineryhmä päättää keskuudessaan siitä, kuka/ketkä kirjaavat Pedanetiin oppisisällöt vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 huomioiden myös nivelkohdat, myös yläkoulu-lukio . Ryhmä ilmoittaa tekemänsä työnjaon päivän päätteeksi Jaana Hartukselle ja Tuija Huikurille.

Nämä pienryhmät myös sopivat tarkat ajankohdat, jolloin kokoontuvat joko fyysisesti tai netissä kirjaamaan sisältöjä siten, että paikalliset oppisisällöt ovat valmiina joulukuussa 2015.

5. Ops-ryhmät esittelevät ensimmäisen kerran kirjauksiaan kaikille opettajille ops-iltapäivänä torstaina 24.9. klo 13.15 alkaen Paunun koululla. Tässä OPS iltapäivässä ovat mukana myös lukion opettajat.

OPS- iltapäivässä muut aineryhmään ilmoittautuneet opettajat kommentoivat ja antavat palautetta ops-ryhmän työstä, ja palautteen perusteella voidaan tehdä muutoksia jo kirjattuihin sisältöihin. Tilaisuudessa mietitään yhdessä myös nivelkohtien saumattomuutta lukioon siirryttäessä.

6. Toisen kerran sisältöjä tarkastellaan yhdessä koko opettajakunnan kesken keskiviikkona 2.12. klo 13.15 alkaen niin ikään Paunun koululla järjestettävässä ops-iltapäivässä.

7. Oppiainekohtaiset ryhmät valmistelevat samalla myös valinnaisaineiden sisällöt ja tavoitteet.

Vuosiluokilla 1-7 valinnaisaineet sisältyvät joko taito- ja taideaineiden kaikille yhteisiin tuntimääriin tai vaihtoehtoisesti jokainen koulu päättää itse, mihin käyttää valinnaisaineisiin osoitetun tuntimäärän.

Tuntijaossa on määritelty, että 6. vuosiluokalla tarjotaan valinnaisaineiksi kahta tietotekniikkaan liittyvää kurssia, joista oppilaat valitsevat toisen.

Muut valinnaisaineet vuosiluokilla 7-9 ovat joko vieraita kieliä tai perusoppiaineisiin liittyviä syventäviä kursseja.

Valinnaisaineiden suunnittelussa eri taito- ja taideaineiden TVA-ryhmien tulee toimia tiiviissä yhteistyössä.

8. Ryhmä kirjaa Pedanetiin myös oppiaineen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet.

9. Kaikkien oppiaineiden oppisisällöt ja tavoitteet tulee olla valmiina joulukuussa 2015, jonka jälkeen ne viedään sivistyslautakuntakäsittelyyn.


Liitteet:

Tuntijako

Kommentit

24. syyskuuta 2015 klo 18.29

Matematiikan ryhmä käsitteli luokka-asteiden 1-2,3-4 ja 5-6 sekä 7-9 ehdotetut sisällöt ja tavoitteet. 1-2 luokan tavoitteet ja sisällöt puuttuvat vielä alustalta, mutta ne tulevat sinne heti , kun Päivi pääsee sinne ne kirjaamaan. Ehdotetuista sisällöistä, jotka jaettiin kaikille monisteena, keskusteltiin ja ne saivat aktiivisia kommentteja. Pienin muutoksin ne hyväksyttiin sellaisenaan.

Arvionnista on kertaalleen tehty esitys pedanetiin keväällä. Voisiko asiat katsoa sieltä tai mahdollisesti siirtää tavoitteiden ja sisältöjen jatkoksi?

24. syyskuuta 2015 klo 18.46

Fysiikan ja kemian ryhmän kanssa kävimme läpi tähän asti tehdyt ehdotelmat ja pohdimme sisältöjä eri luokka-asteilla. Pieniä muutoksia nykyiseen sisältöjärjestykseen eri luokka-asteilla 7-9 päätettiin tehdä.

Pohdimme myös kuinka ja mihin voisimme OPSin ulkopuolella laittaa tarkempia sisältöjä eri aiheista ja erilaisia linkkejä oppiaineen nettisivustoihin.

Alakouluosuus jäi vähemmälle, koska yhtään alakoulun opea ei kuulunut ryhmäämme. Sieltä totesimme vain, että valtakunnallinen OPS alakouluille on jopa tarkempi kuin yläkouluille. Sanamuotoja alakoulun fysiikan ja kemian aiheita OPS:iin tulee vielä muotoilla laajemmiksi (=epätarkemmiksi) ja antaa näin opelle enemmän liikumavaraa.

Arviointiosuus jäi vielä tällä hetkellä vähäisemmäksi.

24. syyskuuta 2015 klo 19.23

Kielten ryhmässä kertasimme vielä uuden OPS:n uusia käsitteitä ja huomioitavia muutoksia sekä keskustelimme suunnitelmien muotokielestä. Jatkoimme loppuajan neljässä eri kokoonpanossa jatkaen eri kielten opetussuunnitelmien lähinnä sisältöosien luonnosten muokkaamista ja tekoa. TVA-ryhmä tekee loput tavoite- ja sisältöosiot ja arvioinnin, kun ehtii.

24. syyskuuta 2015 klo 19.29

Oporyhmään ei tullut TVA-ryhmän lisäksi ketään muita opettajia. Emme siis saaneet uusia kommentteja työstämme. Keskityimme viilaamaan ulkoasua ja pieniä yksityiskohtia, ja vertailimme omaa tekstiämme muiden paikkakuntien ops-versioihin. Lueskelimme myös muiden oppiaineiden tekstejä.

Kahvien jälkeen päätimme ryhtyä kehittämään kaupungin yhteistä ohjaussuunnitelmaa, joka voisi täydentää opetussuunnitelmaa. Luimme ohjeita ohjaussuunnitelman kirjoittamiseen ja keskustelimme nykyisistä käytännöistä eri kouluissa. Jatkamme suunnitelman työstämistä tulevissa kokoontumisissa.

24. syyskuuta 2015 klo 20.19

Ympäristöopin osalta käytiin läpi tähän asti tehty ja alustalle kirjattu. Tavoitteet ja sisällöt saatiin pääosin nippuun. Joitian pieniä kotiläksyjä jäi 3-6 osuuteen. Fysiikan ryhmään viitaten, fyke oppiaineena poistuu alakoulusta kokonaan itsenäisenä oppiaineena, siksi sen osuus ja myös tekijät ovat ympäristöopin sisällöissä valtakunnallisten sisältöjen mukaisesti. Arviointiin emme syventyneet, sen sijaan hyviä käytäntöjä kirjattiin ja toivottiin myös muihin oppiaineisiin niitä esille jaettuna asiantuntijuutena.

24. syyskuuta 2015 klo 20.27

Historian ja yhteiskuntaopin ryhmässä kävimme läpi kirjoitustyöhön osallistuneiden aikaansaannoksia alakoulusta yhdeksänteen luokkaan saakka. Totesimme, että pääsääntöisesti tehtävänanto on ymmärretty oikein. Alakoulun historian tavoitteita ja sisöltöjä tarkennetaan vielä omin sanoin, mutta aiheiden jakautuminen eri vuosiluokille on saatu tehtyä.

Tarkastelimme myös opsien ulkoasuja ja totesimme, että sanammuodoilla on syytä mahdollistaa monipuoliset työskentelytavat ja sisälöjen melko vapaa soveltaminen. Yhteiskuntaopin osalta ryhmä oli yksimielinen siitä, että toisin kuin valtakunnallinen ops mahdollistaa, alkaisi yhteiskuntaopin opiskelu neljännen luokan sijaan vasta viidennellä luokalla.

Katselimme myös muiden kuntien suunnitelmia sekä ulkoasun puolesta muiden oppiaineiden opseja. Pientä yhtenäistämistyötä tulee vielä tehdä, mutta muuten opsit näyttäisivät sisällöllisesti melko valmiilta.

Myös arvioinnista keskusteltiin alustavasti. Sovimme, että kirjoittamisprosessiin osallistuvat tekevät ehdotetut muutokset ja muu ryhmä voi kommentoida lopputuloksia sähköpostitse.

Lisähuomautuksena muistutan, että uskonnon ja elämänkatsomustiedon ryhmä työskenteli meistä erillään.

25. syyskuuta 2015 klo 8.27

Äidinkielen ja kirjallisuuden ryhmä jakautui heti aluksi kahteen porukkaan: alakoulun opettajat kävivät läpi luokkien 1-2 sekä 3-6 ja yläkoulun opettajat luokkien 7-9 suunnitelmat. Tva-ryhmä oli saanut valmiiksi esitykset tavoitteista ja sisällöistä. Niihin tehtiin muutamia pieniä muutoksia, jotka tva-ryhmäläiset vielä siirtävät peda.netiin, mutta pääasiassa esityksiin oltiin varsin tyytyväisiä sellaisenaan.

Lopuksi kokoonnuimme vielä kaikki yhteen vaihtamaan kuulumiset ala- ja yläkoulujen keskusteluista. Totesimme, että nivelvaiheiden ei pitäisi tuottaa ongelmia, sillä olemme laatineet suunnitelmamme valtakunnallisten pohjien mukaisesti.

Arviointia emme vielä juurikaan suunnitelleet. Sitä sivuttiin hieman yhteisessä keskustelussa, mutta tva-ryhmä odottaa vielä saavansa sen kirjaamisesta tarkempaa ohjeistusta.

25. syyskuuta 2015 klo 12.52

Historia/yhteiskuntaoppi/uskonto/ET jakaantui heti ryhmiin. Uskonto/ET -ryhmä katseli läpi jo kirjoitettuja tekstejä, enimmäkseen hymisi samanmielisenä mutta antoi myös vähän vinkkejä eteenpäin. Vähän epäselväksi jäi vielä se, MIHIN KOHTAAN opsia kuvailtaisiin nivelkohtiin liittyvät huomioitavat asiat...

28. syyskuuta 2015 klo 16.25

Käsityöryhmä esitteli tuotoksensa ryhmälle. Tulevassa opsissa oppisisällöt supistuvat, koska enää ei eritellä käsityötä tekniseksi ja tekstiilityöksi vaan jatkossa on vain yksi yhteinen käsityö. Kaikki opiskelevat kaiken.
Ryhmässä virisi samansuuntaisia ajatuksia kuin tva-ryhmällä. Eniten kaivattiin konkreettisiä opetuskäytänteitä vanhan opsin mukaisesti. Muissa oppiaineissa on selkeitä sisältöjä mutta käsityö on erittäin korkealentoinen, joten uusi nuori opettaja on haasteellisen tilanteen edessä suunnitellessaan tuntiensa sisältöä.
Olemme laatineet tänään torstain mietinnän perusteella hyviä opetuskäytäntöjä, joista selviää käytettävät toimintatavat, materiaalit ja välineet.
Omasta mielestämme meillä on tässä vaiheessa ops arviointiosuutta vaille valmis. Kunhan joku kertoisi meille olemmeko tehneet työn oikein?

Eija, Antti, Kalle ja Anu

6. lokakuuta 2015 klo 8.59

Musiikin ryhmässä käytiin läpi tähän asti kirjoitettua ja tehtiin tarkennuksia. Tärkeimmät oppisisällöt pyrittiin saamaan opsin sisään, että opettajille olisi jotain hyötyä ja konkreettista apua opsista. Arviointiin kaivattiin apua ja ohjeita esim. Missä vaiheessa musiikista annetaan numerot?

23. lokakuuta 2015 klo 9.43

Kotitalouden ryhmässä tarkasteltiin jo kirjattua versiota ja tehtiin muutama tarkennus. Tutustuimme myös Tampereen seudun ops-suunnitelmaan. Huomasimme että olimme samoilla linjoilla sen kanssa. Pohdimme myös kirjoitusasua. Toivoisimme että koko Jämsän ja Kuhmoisten opsit olisivat "tyylillisesti" samanlaisia.

Keskustelimme myös alakoulun puolella mahdollisuudesta opettaa kotitaloutta. Kotitalousopettajien liitto tuo voimakkaasti asiaa esille valtakunnallisesti ja esim. Ääneseudulla tehdään kotitalouden opsia niin ala- kuin yläkoululle. http://www.kotitalouslehti.fi/artikkelit/paikalliset-opetussuunnitelmat-tyon-alla-kunnissa-nyt-pitaa-olla-aktiivinen-ja-vaikuttaa/ Kuinkahan meillä?

Ryhmässä mukana Jaana, Christa, Heli, Anu ja Riitta

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti