Jämsän ja Kuhmoisten opetussuunnitelmatyö

Ajankohtaista OPS-työssä

Huomio kaikki ops-ryhmät! OPH:n ohjeita vuosiluokittaisten sisältöjen ja tavoitteiden kirjaamiseksi

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppilaille yhteisten oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet on määritelty vuosiluokkakokonaisuuksittain. Perusteet antavat kokonaiskuvan siitä, mihin tavoitteisiin pyritään vuosiluokkien 1-2, 3-6 sekä 7-9 muodostamissa kokonaisuuksissa ja mitkä ovat näiden kokonaisuuksien aikana käsiteltävät keskeiset sisältöalueet.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt määritellään kutakin vuosiluokkaa varten erikseen. Tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyssä otetaan huomioon paikallinen tuntijako eli se, paljonko tunteja kuhunkin oppiaineeseen ja kullekin vuosiluokalle on osoitettu. Tällöin luodaan perusta sille, että opetuksen tavoitteisiin voidaan pyrkiä oppilaiden tarpeet ja oppimisympäristön tarjoamat mahdollisuudet huomioon ottaen sekä oppiaineelle luontevalla ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuosiluokittainen määrittely auttaa myös oppilasta näkemään, miten opinnoissa on tarkoitus edetä vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Koulujen yhteistyötä tarvitaan, kun oppilas siirtyy kunnasta tai koulusta toiseen. Tällöin tarkistetaan opetussuunnitelmien mahdolliset eroavuudet ja se, missä vaiheessa oppilas on opinnoissaan sekä huolehditaan oppilaan mahdollisesti tarvitsemista tukitoimista.

Tavoitteet

Vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden merkitys

 • Vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden pohdinta on välttämätöntä, koska perusopetusasetuksen 10 §:n mukaan oppilaiden tulee saada jokaisen lukuvuoden lopussa lukuvuositodistus, johon merkitään oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet. Koska arvioinnin tulee perustua tavoitteisiin, tavoitteiden määrittelyä tarvitaan.
 • Myös oppilaan itsearviointi rakentuu sen varaan, että oppilas tiedostaa tavoitteet, suunnittelee niiden pohjalta työtään ja pohtii oman oppimisensa etenemistä ja työskentelyään suhteessa tavoitteisiin. Käytännön opetustyössä tarvitaan yleensä vielä vuosiluokan tavoitteiden pohdintaa ja jäsentämistä osatavoitteiksi, jotta oppilaan on mahdollista hahmottaa tavoitteet ja käyttää niitä ajattelunsa ja oppimisensa välineinä.
 • Tavoitteet suuntaavat kullakin vuosiluokalla opetusta ja oppimista ja auttavat keskittymään työskentelyssä olennaiseen.
 • Tavoitteet vastaavat myös kysymykseen: Miksi tätä pitää opiskella?

Tavoitteiden määrittely vuosiluokittain voidaan tehdä paikallisessa opetussuunnitelmassa eri tavoin

 • Kaikkiin vuosiluokkakokonaisuudelle asetettuihin tavoitteisiin pyritään joiltakin osin kunkin vuosiluokan opetuksessa. Tavoitteita voidaan myös painottaa eri tavoin eri vuosiluokilla.
 • Kullakin vuosiluokalla pyritään osaan vuosiluokkakokonaisuudelle asetetuista tavoitteista.
 • Ratkaisutavasta riippumatta oppiaineen vuosiluokittaiset tavoitteet muodostavat oppimista tukevan jatkumon, jossa tavoitteiden vaativuus kasvaa oppiaineen opintojen edetessä. Vaativuuteen vaikuttaa tavoitteen laajuuden ohella mm. se, millä ajattelun ja työskentelyn taitojen tasolla ja millä tiedon tasolla operoidaan.

Tavoitteiden kuvaustapa

 • Opetussuunnitelman perusteissa tavoitteet on ilmaistu tavoitelauseilla, joissa ensimmäisenä on opetuksen/opettajan tehtävä, sen jälkeen kuvataan oppilaan tehtävä oppijana ja viimeiseksi kerrotaan asia tai aihe, jonka parissa työskennellään. Siis esimerkiksi:
  ”auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti
  ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia
  rakenteita” (Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, T8, vuosiluokat 3-6)
 • Vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden määrittelyssä olisi luontevaa käyttää rakenteeltaan samantyyppisiä lauseita.

Tavoitteen saavuttamisen arviointi

 • Oppilaan oppimisen edistymistä ja osaamisen tasoa arvioidaan aina suhteessa tavoitteisiin eli esimerkiksi edellä kuvatun tavoitteen osalta arvioidaan sitä, miten oppilaan taito suunnitella ja tuottaa tekstejä on syventynyt ja miten hän käyttää monipuolisesti teksteissään sanastoa ja kieliopillisia rakenteita.
 • Osaamisen tason arvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteisiin sisältyviä 6. vuosiluokan arvioinnin kriteereitä ja päättöarvioinnin kriteereitä. Kriteerit kuvaavat, mitä oppilaan osaamiselta odotetaan 6. vuosiluokan päättyessä ja päättöarvioinnissa, jotta oppilas saavuttaa hyvän/arvosanan 8 tason.

Keskeiset sisällöt

Perusteissa määritellään kunkin oppiaineen keskeiset sisältöalueet. Sisältöalueita on oppiaineissa keskimäärin 4-5. Kunkin keskeisen sisältöalueen kuvaus ohjaa paikallisessa opetussuunnitelmassa tehtävää keskeisten sisältöjen valintaa ja tarkastelua.

Keskeisten sisältöjen suhde tavoitteisiin

 • Sisältöjen valinta kytkeytyy aina tavoitteisiin. Sisällöt ovat välineitä tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelun vaativuus kasvaa, kun esimerkiksi sisältöjen laajuus tai abstraktiotaso kasvaa.

Keskeisten sisältöjen määrittely vuosiluokittain paikallisessa opetussuunnitelmassa

 • Keskeisten sisältöjen valintaa ohjaavat opetussuunnitelman perusteissa ilmaistut tavoitteiden ja sisältöalueiden keskinäiset kytkennät.
 • Vuosiluokkien keskeiset sisällöt valitaan perusteissa määriteltyjen keskeisten sisältöalueiden kuvausten pohjalta. Valinnat osoittavat kullakin vuosiluokalla käsiteltävät keskeiset sisällöt.
 • Vuosiluokkien keskeiset sisällöt luovat joustavat edellytykset opetuksen suunnittelulle ja laajoille kokonaisuuksille. Sisältöjen kuvaukset antavat siten mahdollisuuden suunnitella opetus kunkin oppilasryhmän kanssa, heidän tarpeidensa ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti.
 • Keskeisiä sisältöjä määriteltäessä huolehditaan siitä, että määrittely tukee oppiaineen opiskelun johdonmukaista etenemistä ja eri oppiaineiden opetuksen eheyttämistä. Vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden ja sisältöjen tulisi mahdollistaa myös laajojen opetuskokonaisuuksien toteuttaminen.

Opetussuunnitelmatyössä huolehditaan tavoitteiden ja sisältöjen rakentumisesta jatkumoiksi. Eri oppiaineiden välisten yhteyksien luomiseen kiinnitetään huomiota. Kun tavoitteet ja keskeiset sisällöt pohditaan huolella, huolehditaan koulutyön laadusta sekä oppilaiden ja opettajien oikeusturvasta. Opettajan tulee perusopetusasetuksen 13 §:n perusteella kyetä antamaan oppilaalle ja huoltajalle tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti