Jämsän ja Kuhmoisten opetussuunnitelmatyö

Ajankohtaista OPS-työssä

Oppiainekohtaisten opetussuunnitelmien valmistuminen 24.3. mennessä

Uudet opetussuunnitelmat viedään Jämsässä sivistyslautakunnan käsittelyyn huhtikuussa ja Kuhmoisissa toukokuussa, joten nyt on aika varmistaa, että kaikki on valmista.

Tammikuun ”siistimispäivän” jälkeen ryhmät ovat ansiokkaasti työstäneet omia oppiainekokonaisuuksiaan. ”Toimistotyönä” on myös siistitty sivustojen ulkoasua poistamalla tyhjät tekstiosiot sekä vaihtamalla järjestystä muotoon valtakunnallinen-kunnallinen-koulukohtainen.

Nyt olisikin TVA-oppiaineryhmien aika kokoontua kasvokkain, ja yhdessä tarkastella omaa vastuualuettaan kokonaisuutena vl 1-9, sekä tehdä tarvittavat korjaukset. Ryhmien vastuuhenkilöt laittavat kokoontumisen jälkeen viestin Jaanalle ja Tuijalle siitä, että tarkastukset on tehty ja työ on teidän osaltanne valmis vietäväksi päätöksentekoon.

Viestiin sisällytetään seuraavat asiat:

 1. Kokoontumisaika ja paikka
 2. Läsnäolijat
 3. Ilmoitus siitä, että ko. oppiaineen tavoitteet ja sisällöt on kirjattu vuosiluokittain, ja kirjaukset sisältävät valtakunnallisissa perusteissa määrätyt tavoitteet (T1, T2…) ja niihin liittyvät laaja-alaisen osaamisen kuvaukset (L1, L2…), sekä tavoitteista johdetut sisällöt (S1, S2…). HUOM! Varmistakaa, että jokainen valtakunnallinen tavoite ja sisältö on kirjattu suunnitelmiin jollain luokka-asteella ja tavoitteet ovat omassa ”laatikossaan” ja sisällöt omassaan
 4. Varmistus siitä, että tavoitteet ja sisällöt on kirjattu vuosiluokittain etenevänä jatkumona ja nivelkohdissa on huomioitu edellisen vuosiluokkakokonaisuuden osaaminen
 5. Ilmoitus siitä, miten oppiaineeseen liittyvät valinnaisaineet on kirjattu tai ajateltu kirjattavan.

Kokoontumiset tulee pitää siten, että viestit/vahvistukset Jaanalle ja Tuijalle ovat perillä viimeistään 24.3.2016.

Opetussuunnitelmien ulkoasun yhdenmukaistaminen Paunun koululla ke 20.1.2016 klo 8 alkaen

Antoisaa vuotta 2016 kaikille!

Uudet opetussuunnitelmat ovat nyt annetun aikataulun mukaisesti pääosin valmiina. Mikäli jollakin ryhmällä on työ vielä kesken, pyydämme ilmoittamaan siitä pikaisesti allekirjoittaneille.

Te olette työskennelleet tiiviisti koko syksyn, ja vaikka edessä on ollut monenlaisia kysymyksiä, olette selvittäneet ne yhdessä, ja työ on jatkunut keskeytyksettä. Teillä on ollut suuri valta ja vastuu koko kaupungin opetuksen tulevaisuudesta, ja olette tuon vastuun kantaneet upeasti.

Seuraavana vaiheena on katsoa yhdessä, mitä olemme saaneet aikaiseksi. Kirjoitustyölle ja sisältöjen ja tavoitteiden kirjaamiselle ei annettu etukäteen mitään varsinaista määrämuotoa, joten ne saattavat olla hyvinkin erilaisia oppiaineittain. Koska tästä opetussuunnitelmasta ei ole tarkoitus ottaa kirjan muotoon laadittua kopiota, asialla ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä. Tärkeintä on, että saman oppiaineen sisällä kirjaukset ovat yhdenmukaiset ja loogisesti etenevät, jotta niin opettajat itse, kuin oppilaat ja huoltajatkin pystyvät seuraamaan tavoitteiden ja sisältöjen jatkumoa vaivatta.

Keski-Suomen OPS2016 ohjausryhmä on linjannut asiaa niin, että tärkeintä on luettavuus kaikilla mahdollisilla päätelaitteilla, myös mobiilisti. Sen vuoksi se ei suosittele taulukoiden käyttöä kirjaamisessa. Meillä näyttää joissakin oppiaineissa olevan valittuna nimenomaan taulukkomuotoinen kirjaustapa, joten meidän kannattaa yhdessä miettiä ja varmistaa, että taulukot ovat helposti luettavassa muodossa.

Kutsummekin nyt jokaisesta ryhmästä koolle kirjaamisesta vastanneet opettajat (1-2 opettajaa/oppiaineryhmä), ja käymme yhdessä läpi nyt tehdyt kirjaamiset ja teemme niihin mahdollisia muutoksia. Kokoonnumme yhdessä Paunun koulun ATK-luokkaan keskiviikkona 20.1.2016 klo 8-15. Teemme töitä sen päivän, ja mukana oleville opettajille otetaan sijaiset koululle. Mukana ovat meitä ohjaamassa Eetu Rantakangas, Jari Räsänen ja Antti Manninen. Tavoitteena on saada oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt kirjattua niin, että ne voidaan viedä hyväksyttäviksi sivistyslautakuntaan helmikuussa 2016. Hakekaa siis virkavapaata (aktiivivapaa) tuolle päivälle!

Kuten aikatauluun on kirjattu, teidän kaikkien työ jatkuu vielä keväällä mm. valinnaisaineiden osalta, ja VESO-päivänä la 9.4.2016 keskitymme arviointiasioihin ja tietenkin saatte vielä esitellä lopulliset tavoitteet ja sisällöt opettajille, jotka ottavat uudet opsit käyttöön elokuussa.

t. Jaana ja Tuija

OPS iltapäivä keskiviikkona 2.12.2015 klo 13-16 Paunun koululla

Jämsän ja Kuhmoisten perusopetuksen opetussuunnitelmia valmistelevat ryhmät ovat ahkeroineet koko syksyn. Aikataulutuksen mukaisesti seuraava kaikkien opettajien sekä oppilashuollon henkilöstön yhteinen ops-iltapäivä Paunun koululla keskiviikkona 2.12.2015 klo 13-16. Oppilaiden koulupäivä päättyy tuolloin viimeistään klo 13. Mukana on myös lukioiden opettajat.

Opetussuunnitelmia valmistelleet opettajat ovat täydentäneet vastuualueensa sisältöjä edellisen tapaamisen sekä kommentointien perusteella. Nyt on tarkoitus, että ryhmissä kommentoidaan sisältöjä sekä tarvittaessa sovitaan tehtävistä muutoksista. Muutoksia kannattaa kirjata jo siinä tilanteessa, sillä aikaa on kolmisen tuntia.

Opetussuunnitelmat näiltä osin tulee olla valmiina jouluun mennessä.

Erityistä huomiota tällä kerralla tulee kiinnittää sisältöjen ja tavoitteiden jatkumoon 1-9 luokilla jatkuen lukioon. Tarkastelkaa erityisesti nivelvaiheet.

Arviointiin ei vielä kirjata mitään. Arviointiin liittyvät kuulemiset ja kyselyt ovat vielä kesken. Arvioinnit tullaan kirjaamaan valtakunnallisten perusteiden mukaisina kokonaisuuksina - ei vuosiluokille jaoteltuina, ei myöskään oppiaine/vuosiluokkakohtaisia erityispiirteitä. Arvioinnin kokonaisuuden toteuttamisesta (sanallinen/numero, määrä ja laatu) kirjataan myöhemmin.

Yläkouluilla tarjottavat valinnaisaineet kirjataan opetussuunnitelmiin lukuun 12 ja niitä voi vielä täydentää tarkemmin päivitetyn aikataulutuksen mukaisesti keväällä (liite 1). Kirjaukset taulukkomuotoon (pohja valmiina)
HUOM! Lv 2016-17 alkaa 6 luokalla valinnaisaineena informaatio- ja kommunikaatio teknologiaan liittyvät 1 vvh valinnaisainekurssit. Kurssit kirjataan lukuun 12. Oppilaat valitsevat kurssit jo keväällä 2016. Kirjaukset taulukkomuotoon (pohja valmiina)


Vuosiluokkien 7-9 arviointikäytänteet ja päättöarvioinnin kysymykset, OPH, 1.10.2015

Koulun tehtävä on vastata tulevaisuuden haasteisiin. Koulu vaikuttaa siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijoina ja ihmisinä. Koulussa on luotava tilanteita, joissa oppilas voi osoittaa osaamistaan monipuolisesti. Arviointi on vuorovaikutusta, ja se perustuu molemminpuoliseen palautteeseen.

Mistä otetaan aikaa siihen, että opettaja ehtii huomioida jokaista oppilasta yksilönä?

Millaiseen opiskeluun arviointi ja koekäytänöt ohjaavat?

Päättöarvioinnin kysymykset, Erja Vitikka
- päättöarvosanan muodostamisessa huomioidaan päättöarvioinnin kriteerit, ei kulloisenkin vuosiluokan (esim. 9.luokan) tavoitteet
- perustuu oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamiseen
- arvosana EI SAA OLLA AIEMPIEN SUORITUSTEN KESKIARVO

Valinnaisaineet KATSO OPH OHJEET VALINNAISKURSSISTA PERUSOPETUKSESSA (E-PERUSTEET.OPINTOPOLKU.FI)
- yhteisiin oppiaineisiin liittyvät valinnaisaineet arvioidaan osana kyseistä oppiainetta - valinnaiskurssista ei saa omaa erillistä numeroa!!!
- Muut valinnaiset aineet -otsikon alle ne valinnaisaineet, jotka eivät liity mihinkään yhteiseen oppiaineeseen
- Valinnaiset aineet -otsikon alle kurssit (alle 2 vvh), jotka arvioidaan sanallisesti hyväksytty/hylätty
- kunta päättää sen, miten taito- ja taideaineiden valinnaisia tunteja käytetään, eli ovatko ne vapaasti valittavissa vai ei
- jos oppilaat eivät saa itse päättää taito-ja taideaineiden valinnaiskursseja, kuntakohtaisessa osiossa määrätään oppiaineen sisällöt ja tavoitteet

Oppimisen arviointi uudessa opsissa ja tukea tarvitsevan oppilaan arviointi, OPH, Helsinki 1.10.2015

Erja Vitikka
Oppimista tukeva arviointikulttuuri - arviointi perustuu toimintaan=oppimiseen
palautteen merkitys korostuu

Nivelvaiheisiin laajempi arviointipalaute

Oppiaineen luonne huomioidaan arvioinnissa

Arviointikulttuuri
- muutos alkaa koulun toimintakulttuurista, jonka tehtävä on kannustaa oppilaita luomaan myönteinen minä-käsitys
- arviointi on opettajan pedagoginen työväline
- arvioinnin on oltava monipuolista - jatkuva palaute ja keskustelu opettajan ja oppilaan välillä
- yhteistyö kotien/huoltajien kanssa keskeistä
- arviointi on myös opettajan itsearvioinnin väline

Arvioinnin luonne ja periaatteet
- opintojen aikainen arviointi ja päättöarviointi
- oppimista peilataan tavoitteisiin - oppilaita ei verrata toisiinsa
- monipuoliset mahdollisuudet osoittaa osaamista
- lievätkin oppimisvaikeudet huomioitava arvioinnissa - lisäaikaa, suullinen näyttö ym.
- vertaisarvioinnin lisääminen

Arvioinnin kohteet
- oppiminen, työskentely ja käyttäytyminen
- edellyttää monipuolista havainnointia ja DOKUMENTOINTIA - opettajalla oltava perustelut arvioinnille
- työskentely arvioinnin kohteena - sisältyy oppiaineen arviointiin
- käyttäytyminen suhteessa paikallisessa osissa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin - EROTETTAVA OPPILAAN PERSOONASTA JA TEMPERAMENTISTA; ei saa vaituttaa oppiaineen arvosanaan

Opintojen aikainen arviointi vl 1-9
- lukuvuoden aikana - oppimista tukevaa, pedagogista ohjausta ja keskustelua, opettaja havainnoi oppimista, itsearviointi ja siihen ohjaamista, jatkuva vuorovaikutukseen perustuva palaute, joka ohjaa oppilasta ymmärtämään tavoitteet ja mahdollisuudet edistää omaa oppimistaan

Arviointi lukuvuoden päättyessä
- lukuvuosiarviointi oppiaineittain
- sanallinen tai numero vl 1-7, numeroarviointi aina vl 8-9

Arviointi nivelkohdissa (laaja-alainen osaaminen arvioidaan oppiaineiden arvioinnin yhteydessä)
- 2vl - oppimisprosessin kannalta keskeiset arvioinnin kohteet
-6vl - hyvän osaamisen kriteerit arvosanalla 8 tai sanalliselle arvioinnille
- päättöarviointi - kriteerit arvosanalla 8
- määritellään paikallisesti, todistuksen lisäksi muuta palautetta,esim. arviointikeskustelu huoltajien kanssa
- perusteisiin kirjattuja ohjeita ei voi muuttaa paikallisesti

Päättöarviointi
- vl 7, 8 tai 9 - tiedotettava oppilaille ja huoltajille (valituskelpoinen 9.lk jälkeen)
- perustuu sen lukuvuodenosaamisen arviointiin, jolloin oppiaineen opiskelu päättyy
- valinnaisaineiden arviointiin tulee vielä ohjeita - ei selkeitä kategorioita (taito- ja taideaineet, muut valinnaiset)
- taito- ja taideaineiden valinnaiset arvioidaan osana ko. oppiaineen arviointia - valinnaisaineita ei arvioida erikseen, jos ne jatkuvat 7. luokan jälkeen!!!!
- kunta/koulu voi päättää itse, mitä taito- ja taideaineiden valinnaisia aineita oppilas opiskelee - ei saa itse valita, jos kunta niin päättää
- muut valinnaiset tarjotaan ja arvioidaan entiseen tapaan

Huom!
Todistuksiin merkitään uskonto/elämänkatsomustieto, eli ei eritellä, kumpaa oppilas on opiskellut, uskonnon oppimäärää ei merkitä todistuksiin

Paikallisesti päätetään
- arvioinnin pedagogiset perusteet
- arviointikriteerit siirretään suoraan perusteista

Pirjo Koivula
Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi

Ei muutoksia tuen kuvauksissa, selkiyttämisiä tehty

6.2. Oppilaiden ikäkauden ja edellytysten huomioiminen sekä monipuoliset arviointikäytännöt
- paikallisesti kirjatut asiat ja lisäksi jokaisen opettajan omat kirjaukset ja dokumentointi, joiden avulla arviointia voidaan tarvittaessa perustella
- huomio oppilaan onnistumisiin ja editymiseen suhteessa aiempaan osaamiseen - hyvinvointi ja itseluottamuksen rakentaminen
- eettisyys opettajan työssä - usko siihen, että jokainen oppilas oppii ja edistyy
- yrittämisestä kiitetään!!
- annetaan jokaiselle mahdollisuus onnistua, mikä edistää oppilaan motivaatiota ja luo työrauhaa
- monipuoliset arviointimenetelmät - mitä ne oikeasti ovat???
- opettaja kokoaa ja dokumentoi osaamista erilaisissa oppimistilanteissa, ei pelkästään koearvosanat
- apuvälineet, TVT, suulliset näytöt, avustajapalvelut yms.
- rakenteelliset ratkaisut oltava sovittu, esim. mahdollisuus kokeessa tarvittavaan lisäaikaan tai suullisiin näyttöihin
- lievätkin oppimisvaikeudet (ei tarvita diagnoosia), jotka opettaja huomaa, tulee ottaa huomioon opetusta ja oppimisen arviointia suunniteltaessa ja toteutettaessa!!!
- oppilaan tilanteeseen ja valmiuksien sovitetut, monipuoliset opetus- ja arviointimenetelmät ilman, että tavoitteita madalletaan tarpeettoman paljon
- aggressiivinen käytös (esim autismiin liittyvä) huomioidaan tekemällä POL 18 mukainen päätös, jossa käyttäytymistä ei arvioida. Vaatii uuden HOJKSin.
- toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden vaikeudet - tarjottava oppilaalle mahdollisuus osoittaa osaamistaan, määritellään HOJKSissa
- erityisen tuen tarve, yksilöllistämiset lisääntyneet merkittävästi 2000-luvun alussa- ennen yksilöllistämistä annettava lain mukaan kolmiportaista tukea - uuden lain myötä vähentyneet parin viime vuoden aikana
- huoltajan tarjoama tuki mahdollista määrittää yhteistyössä kodin ja koulun kesken (esim. Vanhemmat sitoutuvat huolehtimaan siitä, että lapsi menee ajoissa nukkumaan)
- mahdollisuus perustaa pienryhmiä, intensiiviryhmiä, joissa erityisopettaja apuna - vaatii tuntiresurssia lisää!!! (tasoryhmät eivät ole lain mukaisia)
- oman opinto-ohjelman mukaan opiskelu - JOUSTAVUUS
- yhteistoiminnallinen oppiminen, vertaisoppiminen ja niiden merkitys korostuu jatkossa

Opiskelun erityiset painoalueet
- oppimissuunnitelmassa voidaan määritellä opiskelun erityiset painoalueet = oppilaalla on erityisen tuen päätös, jossa oppiaineet on joko yksilöllistetty tai ne opiskellaan yleisen oppimäärän mukaan
- yleisen oppimäärän mukaan opiskeltaessa voidaan määritellä erityiset painoalueet, kun ensin on kokeiltu muut tukimuodot
- voidaan tehdä vain tehostetun tai erityisen tuen aikana
- jokainen oppiaine arvioidaan erikseen
- tavoitteita ei alenneta, mutta oppimäärää/oppisisisältöjä karsitaan
- Huom! Oppikirja ei ole ops!!
- paikallisesti voidaan määritellä, mitkä ovat minimitavoittet/ydinasiat, jotka on etenemisen kannalta aina opittava (kumuloituvat aineet)
- mietittävä aina tapauskohtaisesti oppilaan tarpeiden ja edellytysten mukaan
- voidaan myös laajentaa tavoitteita silloin, kun oppilaan edellytykset oppia paranevat
- opiskellaan oman vuosiluokan keskeiset sisällöt, ja oppilas pyrkii saavuttamaan oman uosilokan tavoitteet
- yksilöllistämisessä madalletaan tavoitteita - kuvataan konkreettisesti sitä, miten ja mitä oppilas opiskelee, mitä tukea saa ja miten hän voi osoittaa osaamistaan
- arvioidaan suhteessa asetettuihin tavoitteisiin, mutta verrataan ko vuosiluokan yleisiin tavoitteisiin - *-numero suhteessa yleisopetuksen kriteereihin
- kun oppilaalla ilmenee oppimisen tai käyttäytymisen vaikeuksia, ensin tarkastellaan koulun toiminta- ja arviointikulttuuria, josta vaikeudet saattavat saada alkunsa
- ENNALTAEHKÄISY tärkeintä
- kieli- ja kulttuuritausta, poissaolot tai käyttäytymisen haasteet eivät sellaisenaan ole perusteita yksilöllistää oppimäärä
-jos oppilaalla on A1 kieli yksilöllistetty, opettajan harkinnan mukaan voidaan B1 kieli yksilöllistää heti opintojen alkaessa, tai opintojen aloittamista voidaan lykätä
- jos oppilas suoriutuu yleisestä oppimäärästä edes vitosen tasolla, oppimäärää EI yksilöllistetä
- yksilöllistetty oppimäärä kunkin oppilaan omalle tasolle - huomioitava selviytyminen toisella asteella, riittävän haasteelliset tavoitteet jokaisessa oppiaineessa, sekä varmistettava, että oppilas ja hänen huoltajansa ymmärtävät yksilöllistämisen vaikutukset jatko-opintojen suunnitteluun
- HOJKS on arvioinnin peruste - konkreettiset, mitattavissa olevat tavoitteet, jotka oppilas itse sekä hänen huoltajansa ymmärtävät
- yksilöllistetyt oppimäärä voidaan arvioida sanallisesti myös päättöarvioinnissa

Sanallinen arviointi
-mahdollistaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta osaamisesta ja oppimisen edistymisestä eri osa-alueilla
- sanallinen arviointi kannustavampaa kuin pelkkä numero

Erityiset opetusjärjestelyt
POL 18
- mahdollisuuksia joustoihin, kun oppilailla on vaikeuksia eri elämäntilanteissa
- POL 18: OPISKELU VOIDAAN JÄRJESTÄÄ OSITTAIN TOISIN... hallintopäätös silloin, kun kyse ei ole oppilaasta, jolla on erityisen tuen päätös + automaattisesti oppimissuunnitelma
- esim. maahanmuuttaja, tai suomalainen oppilas, joka on opiskellut ulkomailla ja edennyt eri tavoin kuin Suomen ops määrää - oppilas voidaan vapauttaa tietyn oppiaineen tai sen osan opiskelusta, jos arvioidaan annetun näytön perusteella hänen jo opiskelleen kyseiset asiat
- oppilas voidaan vapauttaa jonkin tietyn oppiaineen oppimäärän opiskelusta kokonaan tai joiltakin osin (esim. liikunta) - hänelle ei anneta todistusarviointia, jos vapautus kokonaan, jos osittainen vapautus, ko. osa-aluetta ei huomioida arvioinnissa - oppilaalle järjestettävä muuta toimintaa tilalle ja se määritellään oppimissuunnitelmassa tai HOJKSissa
- päätös kevennetystä koulupäivästä tilapäisesti -Huom! Laillisuus ja oppilaan oikeudet - tavoitteena, että oppilas palaa vaiheittain kouluun kokopäiväisesti, oppivelvollisuudesta ei voi saada sairauslomaa
- oppilas ei tule lainkaan kouluun - usein vanhempien tuki taustalla - lastensuojelusasia!!! Yhteistyö sosiaalitoimen kanssa ensiarvoisen tärkeää

Vuosiluokalle jättäminen
- kirjataan paikalliseen opsiin menettelytavat siitä, miten ja milloin oppilas voi osoittaa osaamistaan välttääkseen luokalle jäämisen
-jos oppilas siirretään seuraavalle vuosiluokalle, hänelle ei voida jättää rästiin mitään edellisen vuosiluokan osa-alueita

Oman opinto-ohjelman mukaan opiskelu/vuosiluokkiin sitomaton opiskelu
- kirjataan osiin mahdollisuutena
- oppimäärä jaetaan opintokokonaisuuksiksi/moduleiksi
- kullekin kokonaisuudelle määritellään sisällöt, tavoitteet ja tuntimäärä
- suoritetaan yksi kerallaan
- hallintopäätös ja oppimissuunnitelma
- oppilas saa lukuvuoden päätteeksi arvioinnin niistä oppimääristä, joita on opiskellut
- oppilas saa päättötodistuksen heti, kun koko perusopetuksen oppimäärä jokaisessa oppiaineessa on suoritettu (päättöarvioinnin kriteerit voimassa)

- arviointi annetaan vain ja ainoastaan näyttöjen perusteella - paikallisessa opsissa kirjataan mahdollisuus jättää välitodistus antamatta tietyissä tilanteissa


Vitikka_oppimisen_arviointi_perusopetuksessa_10_11_2014_kuopio_3 (1).pdf

Huomio kaikki ops-ryhmät! OPH:n ohjeita vuosiluokittaisten sisältöjen ja tavoitteiden kirjaamiseksi

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa oppilaille yhteisten oppiaineiden tavoitteet ja keskeiset sisältöalueet on määritelty vuosiluokkakokonaisuuksittain. Perusteet antavat kokonaiskuvan siitä, mihin tavoitteisiin pyritään vuosiluokkien 1-2, 3-6 sekä 7-9 muodostamissa kokonaisuuksissa ja mitkä ovat näiden kokonaisuuksien aikana käsiteltävät keskeiset sisältöalueet.

Paikallisessa opetussuunnitelmassa oppiaineiden tavoitteet ja sisällöt määritellään kutakin vuosiluokkaa varten erikseen. Tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyssä otetaan huomioon paikallinen tuntijako eli se, paljonko tunteja kuhunkin oppiaineeseen ja kullekin vuosiluokalle on osoitettu. Tällöin luodaan perusta sille, että opetuksen tavoitteisiin voidaan pyrkiä oppilaiden tarpeet ja oppimisympäristön tarjoamat mahdollisuudet huomioon ottaen sekä oppiaineelle luontevalla ja pedagogisesti tarkoituksenmukaisella tavalla. Vuosiluokittainen määrittely auttaa myös oppilasta näkemään, miten opinnoissa on tarkoitus edetä vuosiluokalta toiselle siirryttäessä.

Koulujen yhteistyötä tarvitaan, kun oppilas siirtyy kunnasta tai koulusta toiseen. Tällöin tarkistetaan opetussuunnitelmien mahdolliset eroavuudet ja se, missä vaiheessa oppilas on opinnoissaan sekä huolehditaan oppilaan mahdollisesti tarvitsemista tukitoimista.

Tavoitteet

Vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden merkitys

 • Vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden pohdinta on välttämätöntä, koska perusopetusasetuksen 10 §:n mukaan oppilaiden tulee saada jokaisen lukuvuoden lopussa lukuvuositodistus, johon merkitään oppilaan opinto-ohjelma ja oppiaineittain arvio siitä, miten oppilas on saavuttanut asetetut tavoitteet. Koska arvioinnin tulee perustua tavoitteisiin, tavoitteiden määrittelyä tarvitaan.
 • Myös oppilaan itsearviointi rakentuu sen varaan, että oppilas tiedostaa tavoitteet, suunnittelee niiden pohjalta työtään ja pohtii oman oppimisensa etenemistä ja työskentelyään suhteessa tavoitteisiin. Käytännön opetustyössä tarvitaan yleensä vielä vuosiluokan tavoitteiden pohdintaa ja jäsentämistä osatavoitteiksi, jotta oppilaan on mahdollista hahmottaa tavoitteet ja käyttää niitä ajattelunsa ja oppimisensa välineinä.
 • Tavoitteet suuntaavat kullakin vuosiluokalla opetusta ja oppimista ja auttavat keskittymään työskentelyssä olennaiseen.
 • Tavoitteet vastaavat myös kysymykseen: Miksi tätä pitää opiskella?

Tavoitteiden määrittely vuosiluokittain voidaan tehdä paikallisessa opetussuunnitelmassa eri tavoin

 • Kaikkiin vuosiluokkakokonaisuudelle asetettuihin tavoitteisiin pyritään joiltakin osin kunkin vuosiluokan opetuksessa. Tavoitteita voidaan myös painottaa eri tavoin eri vuosiluokilla.
 • Kullakin vuosiluokalla pyritään osaan vuosiluokkakokonaisuudelle asetetuista tavoitteista.
 • Ratkaisutavasta riippumatta oppiaineen vuosiluokittaiset tavoitteet muodostavat oppimista tukevan jatkumon, jossa tavoitteiden vaativuus kasvaa oppiaineen opintojen edetessä. Vaativuuteen vaikuttaa tavoitteen laajuuden ohella mm. se, millä ajattelun ja työskentelyn taitojen tasolla ja millä tiedon tasolla operoidaan.

Tavoitteiden kuvaustapa

 • Opetussuunnitelman perusteissa tavoitteet on ilmaistu tavoitelauseilla, joissa ensimmäisenä on opetuksen/opettajan tehtävä, sen jälkeen kuvataan oppilaan tehtävä oppijana ja viimeiseksi kerrotaan asia tai aihe, jonka parissa työskennellään. Siis esimerkiksi:
  ”auttaa oppilasta syventämään taitoaan suunnitella ja tuottaa tekstejä itsenäisesti
  ja ryhmässä sekä käyttämään monipuolisesti niissä tarvittavaa sanastoa ja kieliopillisia
  rakenteita” (Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, T8, vuosiluokat 3-6)
 • Vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden määrittelyssä olisi luontevaa käyttää rakenteeltaan samantyyppisiä lauseita.

Tavoitteen saavuttamisen arviointi

 • Oppilaan oppimisen edistymistä ja osaamisen tasoa arvioidaan aina suhteessa tavoitteisiin eli esimerkiksi edellä kuvatun tavoitteen osalta arvioidaan sitä, miten oppilaan taito suunnitella ja tuottaa tekstejä on syventynyt ja miten hän käyttää monipuolisesti teksteissään sanastoa ja kieliopillisia rakenteita.
 • Osaamisen tason arvioinnissa käytetään opetussuunnitelman perusteisiin sisältyviä 6. vuosiluokan arvioinnin kriteereitä ja päättöarvioinnin kriteereitä. Kriteerit kuvaavat, mitä oppilaan osaamiselta odotetaan 6. vuosiluokan päättyessä ja päättöarvioinnissa, jotta oppilas saavuttaa hyvän/arvosanan 8 tason.

Keskeiset sisällöt

Perusteissa määritellään kunkin oppiaineen keskeiset sisältöalueet. Sisältöalueita on oppiaineissa keskimäärin 4-5. Kunkin keskeisen sisältöalueen kuvaus ohjaa paikallisessa opetussuunnitelmassa tehtävää keskeisten sisältöjen valintaa ja tarkastelua.

Keskeisten sisältöjen suhde tavoitteisiin

 • Sisältöjen valinta kytkeytyy aina tavoitteisiin. Sisällöt ovat välineitä tavoitteiden saavuttamiseen. Opiskelun vaativuus kasvaa, kun esimerkiksi sisältöjen laajuus tai abstraktiotaso kasvaa.

Keskeisten sisältöjen määrittely vuosiluokittain paikallisessa opetussuunnitelmassa

 • Keskeisten sisältöjen valintaa ohjaavat opetussuunnitelman perusteissa ilmaistut tavoitteiden ja sisältöalueiden keskinäiset kytkennät.
 • Vuosiluokkien keskeiset sisällöt valitaan perusteissa määriteltyjen keskeisten sisältöalueiden kuvausten pohjalta. Valinnat osoittavat kullakin vuosiluokalla käsiteltävät keskeiset sisällöt.
 • Vuosiluokkien keskeiset sisällöt luovat joustavat edellytykset opetuksen suunnittelulle ja laajoille kokonaisuuksille. Sisältöjen kuvaukset antavat siten mahdollisuuden suunnitella opetus kunkin oppilasryhmän kanssa, heidän tarpeidensa ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien mukaisesti.
 • Keskeisiä sisältöjä määriteltäessä huolehditaan siitä, että määrittely tukee oppiaineen opiskelun johdonmukaista etenemistä ja eri oppiaineiden opetuksen eheyttämistä. Vuosiluokkakohtaisten tavoitteiden ja sisältöjen tulisi mahdollistaa myös laajojen opetuskokonaisuuksien toteuttaminen.

Opetussuunnitelmatyössä huolehditaan tavoitteiden ja sisältöjen rakentumisesta jatkumoiksi. Eri oppiaineiden välisten yhteyksien luomiseen kiinnitetään huomiota. Kun tavoitteet ja keskeiset sisällöt pohditaan huolella, huolehditaan koulutyön laadusta sekä oppilaiden ja opettajien oikeusturvasta. Opettajan tulee perusopetusasetuksen 13 §:n perusteella kyetä antamaan oppilaalle ja huoltajalle tietoa arviointiperusteista ja niiden soveltamisesta oppilaan arviointiin.

Ulkoasuun sekä kirjoitustapaan liittyviä ohjeita (syyskuun ohjausryhmän terveiset)

Ohjausryhmä kokoontui 17.9 ja tarkensi ryhmien ohjeita esitettyjen kysymysten mukaisesti.

Nyt viimeistään kannattaa kaikkien kirjoittajien laittaa omat tuotoksensa jo näkyville - tiedämme että ne ovat keskeneräisiä - niin pitääkin olla. Näin toimien ko ryhmiin torstaina liittyvät opettajat ovat jo päässeet tutustumaan materiaaliin ja muodostamaan omia näkemyksiään. Näin työstäminen on helpompaa kun aikaa ei tarvitse käyttää tekstin lukemiseen ensimmäistä kertaa.

Teemme tässä vaiheessa vielä Jämsän ja Kuhmoisten yhteistä kunnan opetussuunnitelmaa. Joulukuun yhteisen tapaamisen sekä sen jälkeisen muokkaamisen jälkeen vuodenvaihteessa OPS pohjat erotetaan. Kunnat työstävät sivistyslautakunnille lähetettävän version erillään - muuttavat mahdolliset kuntakohtaiset sekä koulukohtaiset osat.
OPS pohjassa olevat OPSin ulkopuoliset linkitykset tehdään Jämsän linkitysten mukaisesti. Kuhmoisten toimijat päivittävät näitä ulkopuolisia aineistoja samalla ja korjaavat linkit pohjien erottamisen jälkeen.
OPSin sisälle tuleviin linkkeihin (esim valtakunnalliseen osioon tehtävät linkit) ei tarvitse tehdä mitään muutoksia - ne kopioituvat oikein.

Ulkoasu sekä tekstit on ennen hyväksyttäväksi lähettämistä vielä käytävä läpi ja yhtenäistettävä. Kun kirjoittajia on paljon, niin tyylejäkin on paljon. Vastuuhenkilöt tähän työhön on vielä kesken.

Perusperiaate valitsetko linkityksen vaiko kopioidaanko tekstiä on tilannekohtainen.

Linkitys:
- kun viitataan esim valtakunnallisen OPSin kokonaisuuteen. Kuntakohtaisen selvennyksen voi kirjoittaa lisäystekstinä. OPS pohjissa on hyvä opastusteksti näihin kohtiin. Viittaus rajoittaa lopullisen asiakirjan kokoa eikä asiat tule siis tuplana. Kopiointia käytettäessä on myös muistettava, että jos jokin asia alkuperäisessä muuttuu - se on muistettava muuttaa jokaiseen paikkaan missä kopiointia on käytetty. Linkittäessä riittää että alkuperäiseen tehdään muutos.

- kopiointi tai oikeastaa uudelleen järjestely tulee kysymykseen ainakin kun jaotellaan tavoitteita tai sisältöjä vuosiluokille - valtakunnallisessa on kokonaisuus.

Arviointi:
Ohjausryhmä valmistelee arviointikohtia - 24.9 olevaan tapaamiseen niihin ei vielä tarvitse kirjata mitään.Käyttäkää mieluiten Chrome-selainta

Tekstin muokkaamisessa voi ilmetä ongelmia Internet Explorer-selaimella. Suosittelen käyttämään mahdollisuuksien mukaan Chrome-selainta. Myös Firefox ja Opera toimivat todennäköisesti Internet Exploreria paremmin, joten niitäkin voi käyttää. Jos muokkaamisessa on ongelmia ja koneella ei ole muita selaimia, niin niiden asentamista voi pyytää esimerkiksi helpdesk ät jamsa.fi sähköpostiosoitteesta. Lisäkysymyksiä aiheesta voi lähettää minulle.

Eetu Rantakangas, pedagoginen ICT-asiantuntija
eetu.rantakangas ät jamsa.fi

Opetussuunnitelmatyön suunnitteluiltapäivät to 24.9. ja ke 2.12. klo 13-16 Paunun koululla

Jämsän ja Kuhmoisten perusopetuksen opetussuunnitelmia valmistelevat nyt vauhdilla tehtävään nimetyt opettajat (TVA-ryhmät). Opetussuunnitelmien tulee olla valmiina jouluun 2015 mennessä, jonka jälkeen ne siirtyvät kuntien päätöksentekokoneiston käsittelyyn.

Kaikki opettajat ovat ilmoittautuneet johonkin ops-ryhmään, joko oppiainekohtaiseen ryhmään tai vaihtoehtoisesti ryhmään, jossa valmistellaan laaja-alaiseen osaamiseen ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyviä kirjauksia tai erityisopetuksen ja oppilashuollon vastuuryhmään.

Työnantaja järjestää kaikille opettajille sekä oppilashuollon henkilöstölle yhteisiä ops-iltapäiviä Paunun koululla torstaina 24.9. ja keskiviikkona 2.12.2015 klo 13-16. Oppilaiden koulupäivä päättyy tuolloin viimeistään klo 13.

Iltapäivien aikana opetussuunnitelmia valmistelleet opettajat esittelevät kirjaamiaan sisältöjä ja tavoitteita, perustellen valintojaan. Muut mukana olevat opettajat kommentoivat niitä, ja tarvittaessa sovitaan tehtävistä muutoksista. Muutoksia voidaan kirjata jo siinä tilanteessa, sillä aikaa on kolmisen tuntia.

Erityistä huomiota tulee kiinnittää sisältöjen ja tavoitteiden jatkumoon 1-9 luokilla huomioiden nivelvaiheet 3-4lk, 6-7lk ja 9lk-lukio.

Kaiken perustana ovat paitsi valtakunnalliset perusteet, myös kaupungin vahvistettu tuntijako, joka astuu voimaan 1.8.2016 vuosiluokilla 1-6, ja seuraavana vuonna porrastaen yläluokilla.

Joissakin oppiaineissa opetussuunnitelmien kirjaaminen on käytännössä yhden tai kahden TVA-opettajan vastuulla, jolloin ops-iltapäivän osallistujien ja heidän näkemystensä merkitys on erityisen suuri.

Kaiken kaikkiaan TVA-ryhmän jäsenillä on suuri vastuu uusista opetussuunnitelmista, ja sen vuoksi he tarvitsevat meidän kaikkien tuen työlleen.

Myös lukion opettajat osallistuvat ops-iltapäiviin valmistellen lukion opetussuunnitelmia, joiden valtakunnalliset perusteet valmistunevat syyskuussa.

Laajemmin uusia opetussuunnitelmia tarkastellaan yhdessä keskisuomalaisten opettajien kanssa lauantaina 14.11. järjestettävillä KEOS-päivillä Jyväskylässä, johon kaikki opettajat osallistuvat. Jämsästä ja Kuhmoisista järjestetään kuljetus Jyväskylään.


Oppiainekohtaisten TVA-ryhminen 1-12 ohjeita osa 2 - syksy 2015

Kaikki TVA-ryhmät kokoontuvat Paunun koululla tiistaina 18.8.2015 klo 14.30.

Aikataulu ja ohjeet syksyn työskentelyyn:
1. Jokainen oppiaineryhmä on keväällä nimennyt yhteyshenkilön, joka vastaa ryhmän työskentelyn etenemisestä ja seurannasta, sekä raportoi opetussuunnitelmatyötä koordinoivalle ohjausryhmälle sen antamien ohjeiden mukaisesti.

2. Oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet kirjataan Pedanetin OPS2016 sivustolle, josta löytyvät valmiina jokaisen oppiaineen valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden mukaiset kirjaukset, sekä selkeät ohjeet siitä, miten ja minne kuntakohtaisia sisältöjä kirjataan.

Tukihenkilönä Jämsässä toimii ICT-asiantuntija Eetu Rantakangas (p. 040 0518 412, eetu.rantakangas@jamsa.fi), sekä rehtori Antti Manninen (p. 040 0420 267, antti.manninen@jamsa.fi). Kuhmoisissa Pedanet-tukihenkilö on Jari Räsänen (p. 040 712 2546, jari.rasanen@kuhmoinen.fi). Kyseiset henkilöt ovat valmiina ohjaamaan kirjoitustyötä niin sovittaessa.

3. Sivistyslautakunta on tehnyt päätöksen paikallisesta tuntijaosta, joka määrää hyvin pitkälle sen, mitä ja miten paljon kullakin luokka-asteella eri oppiaineissa opetetaan. Tuntijako löytyy Pedanetista.

4. Tiistaina 18.8. jokainen oppiaineryhmä päättää keskuudessaan siitä, kuka/ketkä kirjaavat Pedanetiin oppisisällöt vuosiluokille 1-2, 3-6 ja 7-9 huomioiden myös nivelkohdat, myös yläkoulu-lukio . Ryhmä ilmoittaa tekemänsä työnjaon päivän päätteeksi Jaana Hartukselle ja Tuija Huikurille.

Nämä pienryhmät myös sopivat tarkat ajankohdat, jolloin kokoontuvat joko fyysisesti tai netissä kirjaamaan sisältöjä siten, että paikalliset oppisisällöt ovat valmiina joulukuussa 2015.

5. Ops-ryhmät esittelevät ensimmäisen kerran kirjauksiaan kaikille opettajille ops-iltapäivänä torstaina 24.9. klo 13.15 alkaen Paunun koululla. Tässä OPS iltapäivässä ovat mukana myös lukion opettajat.

OPS- iltapäivässä muut aineryhmään ilmoittautuneet opettajat kommentoivat ja antavat palautetta ops-ryhmän työstä, ja palautteen perusteella voidaan tehdä muutoksia jo kirjattuihin sisältöihin. Tilaisuudessa mietitään yhdessä myös nivelkohtien saumattomuutta lukioon siirryttäessä.

6. Toisen kerran sisältöjä tarkastellaan yhdessä koko opettajakunnan kesken keskiviikkona 2.12. klo 13.15 alkaen niin ikään Paunun koululla järjestettävässä ops-iltapäivässä.

7. Oppiainekohtaiset ryhmät valmistelevat samalla myös valinnaisaineiden sisällöt ja tavoitteet.

Vuosiluokilla 1-7 valinnaisaineet sisältyvät joko taito- ja taideaineiden kaikille yhteisiin tuntimääriin tai vaihtoehtoisesti jokainen koulu päättää itse, mihin käyttää valinnaisaineisiin osoitetun tuntimäärän.

Tuntijaossa on määritelty, että 6. vuosiluokalla tarjotaan valinnaisaineiksi kahta tietotekniikkaan liittyvää kurssia, joista oppilaat valitsevat toisen.

Muut valinnaisaineet vuosiluokilla 7-9 ovat joko vieraita kieliä tai perusoppiaineisiin liittyviä syventäviä kursseja.

Valinnaisaineiden suunnittelussa eri taito- ja taideaineiden TVA-ryhmien tulee toimia tiiviissä yhteistyössä.

8. Ryhmä kirjaa Pedanetiin myös oppiaineen arviointiin liittyvät mahdolliset erityispiirteet.

9. Kaikkien oppiaineiden oppisisällöt ja tavoitteet tulee olla valmiina joulukuussa 2015, jonka jälkeen ne viedään sivistyslautakuntakäsittelyyn.


Liitteet:

Tuntijako

Opetussuunnitelmaryhmien kokoontuminen Paunun koululla ti 18.8. klo 14.30

Kaikki oppiainekohtaiset ops-ryhmät kokoontuvat Paunun koululle tiistaina 18.8.2015 klo 14.30 alkaen.

Ryhmät saavat tarkemmat ohjeet ops-prosessin etenemisestä syksyllä 2015 siten, että kaikkien oppiaineiden sisällöt ja tavoitteet vuosiluokittain ovat valmiina ennen joulua.

Oppiaineryhmät kokoontuvat tiiviisti heti elokuusta alkaen, ja ensimmäisen kerran he esittelevät aikaansaannoksiaan muille opettajille ops-iltapäivässä torstaina 24.9.2015 klo 13-16.

Seuraava yhteinen iltapäivä on keskiviikkona 2.12.2015 klo 13-16, jolloin kaikkien suunnitelmien tulisi olla valmiina.

Nähdään Paunun koululla!
t. Jaana ja Tuija


Oppiainekohtaisten TVA-ryhmien 1 - 12 ohjeita osa 1 - kevät 2015

Oppiaineryhmien 1 – 12 tehtävät keväällä 2015

1 Ilmoita oppiaineryhmän yhdyshenkilö opetussuunnitelmatyön ohjausryhmän nimeämille vastuuhenkilöille tuija.huikuri@jamsa.fi ja jaana.hartus@kuhmoinen.fi

2 Kaikki ryhmät tutustuvat opetussuunnitelman perusteiden yleiseen osaan, luvut 1-4.

3 Ryhmä miettii omalta osaltaan miten lukujen teemat voisi toteuttaa oman oppiaineen opetuksessa sekä teemojen merkitystä paikallisessa opetussuunnitelmassa yleisesti. Keskittykää erityisesti laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin.

4 Ryhmä kirjaa esille nousevat asiat ja ideat Pedanetin OPS 2016 työskentelyalustalle, joka löytyy Jämsän ja Kuhmoisten OPS2016 etusivulta, vasemman puoleisen sivupalkin alimmaisesta kohdasta otsikolla Ryhmät. Alueelle kirjataan kohdassa 3 mainitut mietteet myös muiden ryhmien kommentoitavaksi. Muistakaa, että sivusto on julkinen.

5 Kaikki ryhmät tutustuvat luvun 6 mukaiseen oppimisen arviointiin ja siihen liittyviin periaatteisiin.

6 Ryhmä kirjaa ajatuksensa Pedanetin keskustelualustalle. Sinne kirjataan mietteitä oman oppiaineen arvioinnin muutoksista, periaatteista ym. myös muiden ryhmien kommentoitavaksi. Muistakaa, että sivusto on julkinen.

7 Ryhmien yhdyshenkilöt raportoivat Tuijalle ja Jaanalle lyhyesti työn edistymisestä määräajoin TVA ryhmille määritellyn aikataulun mukaisesti.

Kevään työn edistymisestä toimitetaan raportit 8.4. (helmi-maaliskuun työskentely) sekä 3.6. (huhti-toukokuun työskentely) mennessä.

HUOM! Opetushallituksen sivuilla on selkeät ohjeet opetussuunnitelmatyön käynnistämisestä ja etenemisestä kunnissa. http://www.oph.fi/ops2016/tiekartta

Miten mukaan OPS2016-työskentelyyn?

OPS2016 -työskentelyyn pääset mukaan luomalla itsellesi Peda.net -tunnuksen.

Jos sinulla ei vielä ole Peda.net -tunnusta, tee sellainen itsellesi osoitteessa :

https://peda.net/:register

Täältä saat lisäohjeita:

https://peda.net/ohjeet/uusitunnus


Palaa sitten tälle sivustolle, eli osoitteeseen:

https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jamsa

Voit kommentoida sisältöä, esittää muutosehdotuksia ja osallistua keskusteluihin.

HUOM! HUOM! Voidaksesi kirjoittaa sisältöä opetussuunnitelmaan, sinun pitää kuulua Jämsän ja Kuhmoisten OPS-työryhmiin. Kaikki OPS-työryhmiin kuuluvat saavat kirjoitusoikeuden koko opetussuunnitelmaan. OPS-työryhmän jäsenille on lähetetty avain, jolla liitytään OPS-sivuille. Lisäinfoa saat Antti Manniselta ( antti.manninen@jamsa.fi )

VESO -päivä 14.3.2015 Paunun koululla

8.45-9.00 Kahvi

9.00-9.05 Avaus, opetusjohtaja Sami Lahti

9.05-9.20 Poikkitieteelliset näkökulmat ajankohtaisiin opetusasioihin, dosentti Kalervo Kaipainen

9.20-10.05 Perusopetuksen arvoperusta ja arvokeskustelut, professori Pentti Moilanen (liite )

10.15-11.00 Oppimiskäsitys koulun käytännöissä , professori Pentti Moilanen (liite)

11.00-11.30 Opetuksen eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet, video, dosentti Hannele Cantell11.30-12.00 Toimintakulttuurin muutokset ja kehittäminen, video, rehtori Jukka Miettunen

http://www.ede.fi/moodle/mod/page/view.php?id=3399


12.00-13.00 Ruokailu

13.00-15.00 Ops-ryhmien työskentelyä

Liitteet:

OHJEET OPS.pdf
oppimiskäsitys koulun käytännöissä.pptx
OPS 2016_TVA-ryhmien ohjeet.pdf
Perusopetuksen arvoperusta.pptx