Äänekosken perusopetuksen TVT-ops

TVT-OPS

Tavoitteet opetuksessa

Tavoitetaitotasojen määrittelyllä pyritään tasa-arvoisuuteen kaikilla luokka-asteilla. Näiden tavoitteiden avulla pyritään takaamaan se, että oppilas saavuttaa riittävät TVT-taidot, jotta hän pystyy vastaamaan jatko-opiskelun tuomiin vaatimuksiin ja tietoyhteiskunnan jokapäiväisiin haasteisiin.

Tietotekniikan opetuksessa edetään vaiheittain:
 • Esiopetuksessa ja alkuopetuksessa tutustutaan perusasioihin, TVT-laitteisiin ja niiden käyttämiseen oppimisen tukena.
 • 3.lk ja 4.lk luokkien aikana tietokoneesta/ älylaitteesta tulee oppilaalle oppimisen apuväline. Tiedon hakeminen ja haetun tiedon hyödyntäminen omassa tuotoksessa on jo jollakin tavalla mukana. Ja oppilas osaa käyttää oppimispelejä, sovelluksia ja ohjelmia, kun hän harjoittelee uutta asiaa tai taitoa.
 • 5.lk ja 6.lk aikana TVT-laitteita käytetään työvälineinä entistä selvemmin. Oppilas osaa tehdä ja käyttää TVT-laitteita omien tuotoksien tekemiseen ja osaa hankkia itsenäisesti niillä tietoja, joiden avulla hän voi ratkaista annettuja tehtäviä ja ongelmia.
 • 7.lk - 9.lk aikana oppilas syventää TVT-taitoja ja opettelee käyttämään sovelluksia niin, että hän osaa hyödyntää niiden täysiä ominaisuuksia ja pystyy myös tekemään ennakkoluulottomia ja luovia ratkaisuja valitessaan käyttöön tulevaa sovellusta tai sovelluksia TVT-työskentelynsä aikana. Lisäksi oppilas saa rohkeutta ja valmiuksia tietoyhteiskunnan asiointipalveluiden käyttämiseen.


Pedagogiikka
 • Opetussuunnitelma ohjaa TVT:n käyttöä ja on opetuksen tukena.
 • TVT:n opetuskäytön tarkoituksena on luoda oppilaalle valmiudet toimia tietoyhteiskunnassa.
 • Tietoa tuotetaan, yhdistetään olemassa olevaan tietoon ja sitä jaetaan yhteiseen käyttöön
 • Opetuksessa käytetään yhteisöllisyyttä tukevia opetustapoja .
 • Oppilaan omaa oppimista tuetaan tieto- ja viestintätekniikan avulla.
 • Yhteisopettajuutta käytetään mahdollisuuksien mukaan.
 • Asiakokonaisuudet käsitellään siten, että oppiainerajat voidaan ylittää.
 • Arvioinnissa huomioidaan myös tietotekninen osaaminen.
 • Opettajille ja muille opetukseen osallistuville henkilöstöryhmille järjestetään jatkuvaa koulutusta ja TVT-tukea.