6 lk Englanti (muuttuu 2 tunnista 3 tuntiin)

Englannin siirto-ops

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 Ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

T2 Motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kiellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

T3
ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

T4
ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)


Kielenopiskelutaidot
T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), monilukutaito (L4), tieto- ja viesintäteknologinen osaaminen (L5), työelämätaidot ja yrittäjyys (L6)

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), monilukutaito (L4), tieto- ja viesintäteknologinen osaaminen (L5), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Monilukutaito (L4)

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), monilukutaito (L4)

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä
T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Monilukutaito (L4)

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä
T11
tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta aihepiirejä laajentaen sekä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3), monilukutaito (L4), tieto- ja viesintäteknologinen osaaminen (L5), osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen (L7)

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
T1 Ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

T2 Motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kiellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

T3
ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Ajattelu ja oppimaan oppiminen (L1), kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2)

T4
ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa
Tavoitteeseen liittyvä laaja-alainen osaaminen: Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2), itsestä huolehtiminen ja arjen taidot (L3)

A-Englannin sisällöt vuosiluokalla 6

S1 Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen
 • Tutustutaan kielten ja kulttuurien moninaisuuteen sekä englannin levinneisyyteen.
 • Oppilasta ohjataan suhtautumaan arvostavasti muihin kielen puhujiin ja kulttuureihin vuorovaikutustilanteissa.
 • Kuunnellaan eri kieliä, katsellaan eri tapoja kirjoittaa, tehdään havaintoja sanojen lainautumisesta kielestä toiseen. Pohditaan, miten voi toimia, jos osaa kieltä vain vähän.

S2 Kielenopiskelutaidot
 • Opetellaan suunnittelemaan toimintaa yhdessä, antamaan ja ottamaan vastaan palautetta ja ottamaan vastuuta.
 • Kannustetaan oppilasta näkemään englannin kielen taito rikkautena elämässä ja osana laajempaa, kehittyvää kielitaitoa.
 • Opetellaan tehokkaita kielenopiskelutapoja, kuten muistiinpainamiskeinoja, uusien sanojen ja rakenteiden aktiivista käyttöä omissa ilmaisuissa.
 • Kannustetaan oppilasta käyttämään kielellistä päättelykykyään ja rohkaistaan oppilasta käyttämään omaa kielitaitoaan monipuolisesti.
 • Pohditaan oppilaalle itselleen parhaita tapoja oppia ja harjoitella opiskeltavaa kieltä.
 • Rohkaistaan oppilasta tuomaan esille omia kiinnostuksen kohteitaan ja harjaannuttamaan kielitaitoaan myös vapaa-aikana.
 • Asetetaan opiskelulle tavoitteita ja arvioidaan omaa työskentelyä ja oppimista.
S3 Kehittyvä kielitaito: taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä
 • Opetellaan kuulemaan, puhumaan, lukemaan ja kirjoittamaan englantia monenlaisista aiheista. Keskeisiä aiheita ovat minä itse, perheeni, ystäväni, koulu, harrastukset ja vapaa-ajan vietto sekä elämä ja toiminta englanninkielisessä ja kansainvälisessä ympäristössä.
 • Sisältöjen valinnassa lähtökohtana on oppilaiden jokapäiväinen elämänpiiri, kiinnostuksen kohteet sekä ajankohtaisuus, näkökulmana minä, me ja maailma.
 • Valitaan erilaisia kielenkäyttötarkoituksia ja tarjotaan mahdollisuuksia harjoitella vaativampia kielenkäyttötilanteita. Oppilaat saavat myös itse valita heitä kiinnostavia aiheita ja harjoitella mielipiteen ilmaisemista.
 • Harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua omaa kielitaitoa ja ikätasoa vastaavasti yksin, pareittain ja ryhmissä.
 • Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisten tekstien, kuten pienten tarinoiden, näytelmien ja haastattelujen yhteydessä.
 • Rakenteiden opiskelussa syvennetään jo opittuja kielen tuottamisen ja ymmärtämisen kannalta olennaisia rakenteita ja laajennetaan rakenteiden osaamista.
 • Opetellaan löytämään englanninkielistä aineistoa esimerkiksi ympäristöstä, verkosta ja kirjastosta ja etsitään ainestosta ymmärtämisen kannalta olennaisin sisältö.
 • Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti ääntämistä sekä sana- ja lausepainoa, puherytmiä ja intonaatiota.
 • Käydään keskusteluja samalla myös ääntämistä, intonaatiota ja rakenteita vahvistaen.
 • Syvennetään kuullunymmärtämisen taitoja monenlaisissa viestintätilanteissa.
 • Harjoitellaan kuullunymmärtämistä erilaisissa viestintätilanteissa.
 • Opetellaan hakemaan tietoa englanniksi ja tuottamaan tekstejä.
 • Rakenteisiin tutustuminen sekä niiden harjoittelu ja oppiminen vuorovaikutustilanteiden kautta.
 • Rakenteina 6. luokan loppuun mennessä:
  • substantiivien artikkelit, säännöllinen ja epäsäännöllinen monikko, genetiivi
  • persoonapronominit, muita pronomineja (esim. indefiniitti- ja demonstratiivipronominit)
  • lukusanat ja ajanilmaisut: perusluvut ja järjestysluvut, kello, päivät, kuukaudet, vuosiluvut jne.
  • prepositiot
  • adjektiivit ja niiden vertailu: lyhyet ja pitkät adjektiivit
  • verbit: preesens, imperfekti, futuuri ja perfekti tutustuen, apuverbit (esim. can, could, would)

A-Englannin arviointi vuosiluokalla 6

A-Englannin arviointi vuosiluokalla 6
Oppimisen arvioinnissa voidaan hyödyntää Eurooppalaista kielisalkkua
(http://kielisalkku.edu.fi/fi/luokat-4-6/)
 • arviointi kattaa kaikki kielitaidon osa-alueet
 • arvioinnissa korostuu viestinnällisyyden merkitys
 • opettajan kannustava, rohkaiseva ja realistinen jatkuva arviointi tärkeää
 • harjoitellaan ohjatusti ja monipuolisesti omista kotitehtävistä suoriutumisen arviointia suhteessa saavutettuihin oppimistuloksiin
 • tunneilla osoitettu suullinen osaaminen tai suulliset kokeet ovat osaltaan näyttöä kielitaidosta
 • jatketaan positiivisen vertaisarvioinnin harjoittelua
 • itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin monipuolisuus ja positiivisuus
 • itsearviointi on tavoitteellisempaa ja kohdistuu myös omien valittujen toimintatapojen toimivuuteen
 • oppimista ja koetilanteita tarkastellaan onnistumisten kautta
 • arvioinnin perusteet on kuvattu valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa seuraavasti:

Englannin A-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Opetuksen tavoite

Sisältö-alueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen

Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

T1 ohjata oppilasta havaitsemaan lähiympäristön ja maailman kielellinen ja kulttuurinen runsaus sekä englannin asema globaalin viestinnän kielenä.

S1

Kielellisen ympäristön hahmottaminen

Oppilas osaa kuvata pääpiirteissään, millaisia kieliä on hänen lähiympäristössään, mitkä ovat maailman eniten puhutut kielet ja miten laajalti levinnyt englannin kieli on.

T2 motivoida oppilasta arvostamaan omaa kieli- ja kulttuuritaustaansa sekä maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta ja kohtaamaan ihmisiä ilman arvottavia ennakko-oletuksia

S1

Ei käytetä arvosanan muodostamisen perusteena. Oppilasta ohjataan pohtimaan kokemuksiaan osana itsearviointia.

T3 ohjata oppilasta havaitsemaan kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä sekä tukea oppilaan kielellisen päättelykyvyn kehittymistä

S1

Kielellinen päättely

Oppilas osaa tehdä havaintoja englannin kielen ja äidinkielensä tai muun osaamansa kielen rakenteellisista, sanastollisista tai muista eroista ja yhtäläisyyksistä.

T4 ohjata oppilasta ymmärtämään, että englanniksi on saatavilla runsaasti aineistoa ja valitsemaan niistä omaa oppimistaan edistävää, sisällöltään ja vaikeustasoltaan sopivaa aineistoa

S1

Englanninkielisen aineiston löytäminen

Oppilas osaa kertoa, millaista englanninkielistä hänen omaa oppimistaan edistävää aineistoa on saatavilla.

Kielenopiskelutaidot

T5 tutustua yhdessä opetuksen tavoitteisiin ja luoda salliva opiskeluilmapiiri, jossa tärkeintä on viestin välittyminen sekä kannustava yhdessä oppiminen

S2

Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Oppilas osaa kuvata opiskelun tavoitteita ja osallistuu ryhmän yhteisten tehtävien tekoon.

T6 ohjata oppilasta ottamaan vastuuta omasta kielenopiskelustaan ja kannustaa harjaannuttamaan kielitaitoaan rohkeasti ja myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen sekä kokeilemaan, millaiset tavat oppia kieliä sopivat hänelle parhaiten

S2

Kielenopiskelutavoittei-

den asettaminen ja löytäminen

Oppilas asettaa tavoitteita kielenopiskelulleen, harjoittelee erilaisia tapoja opiskella kieliä käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa, harjaannuttaa ja arvioi taitojaan

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa

Taitotaso A2.1

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan vuorovaikutusta aihepiiriltään monenlaisissa tilanteissa rohkaisten viestinnän jatkumiseen mahdollisista katkoksista huolimatta

S3

Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas pystyy vaihtamaan ajatuksia tai tietoja tutuissa ja jokapäiväisissä tilanteissa sekä toisinaan ylläpitämään viestintätilannetta.

T8 rohkaista oppilasta pitämään yllä viestintätilannetta käyttäen monenlaisia viestinnän jatkamisen keinoja

S3

Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas osallistuu enenevässä määrin viestintään. Oppilas turvautuu harvemmin ei-kielellisiin ilmaisuihin. Oppilas joutuu pyytämään toistoa tai selvennystä melko usein. Oppilas osaa jonkin verran soveltaa viestintäkumppanin ilmaisuja omassa viestinnässään.

T9 tukea oppilaan viestinnän kulttuurista sopivuutta tarjoamalla mahdollisuuksia harjoitella monipuolisia sosiaalisia tilanteita

S3

Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas selviytyy lyhyistä sosiaalisista tilanteista. Oppilas osaa käyttää yleisimpiä kohteliaita tervehdyksiä ja puhuttelumuotoja sekä esittää kohteliaasti esimerkiksi pyyntöjä, kutsuja, ehdotuksia ja anteeksipyyntöjä ja vastata sellaisiin.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä

Taitotaso A2.1

T10 ohjata oppilasta työskentelemään vaativuudeltaan monentasoisten puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien parissa käyttäen erilaisia ymmärtämisstrategioita

S3

Tekstien tulkintataidot

Oppilas ymmärtää helppoja, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sekä selkeää puhetta sisältäviä tekstejä. Oppilas ymmärtää lyhyiden, yksinkertaisten, itseään kiinnostavien viestien ydinsisällön ja tekstin pääajatukset tuttua sanastoa sisältävästä, ennakoitavasta tekstistä. Oppilas pystyy hyvin yksinkertaiseen päättelyyn asiayhteyden tukemana.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä

Taitotaso A2.1

T11 tarjota oppilaalle mahdollisuuksia tuottaa puhetta ja kirjoitusta laajenevasta aihepiiristä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin

S3

Tekstien tuottamistaidot

Oppilas pystyy kertomaan jokapäiväisistä ja konkreettisista sekä itselleen tärkeistä asioista käyttäen yksinkertaisia lauseita ja konkreettista sanastoa.

Oppilas osaa helposti ennakoitavan perussanaston ja monia keskeisimpiä rakenteita. Oppilas osaa soveltaa joitakin ääntämisen perussääntöjä muissakin kuin harjoitelluissa ilmauksissa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä