6.lk ET (muuttuu 2 tunnista 1 tuntiin)

Siirto-ops

Elämänkatsomustiedon tavoitteet vuosiluokalla 6


T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta


T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekä hahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä.


T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössäänElämänkatsomustiedon sisällöt vuosiluokalla 6

Äänekoskella elämänkatsomustiedon opetus toteutetaan eri vuosiluokkien yhteisopetuksena. Ryhmän koosta ja oppilaiden luokkatasoille sijoittumisesta riippuen opettaja voi valita minä vuonna painotetaan mitäkin sisältöaluetta. Yhteisopetuksesta johtuen opetussisällöt kertaantuvat joka vuosi spiraaliperiaatteen mukaan eli tuttua materiaalia syvennetään ja laajennetaan seuraavina vuosina. 6. luokalla elämänkatsomustietoa on yksi vuosiviikkotunti.

Sisällöt valitaan siten, että ne tukevat tavoitteiden saavuttamista ja hyödyntävät paikallisia mahdollisuuksia. Sisältöalueista muodostetaan kokonaisuuksia eri vuosiluokille. Oppilaiden kokemusmaailma, ideat ja ajatukset huomioidaan sisältöjen valinnassa ja niiden tarkemmassa käsittelyssä.

Alla olevien sisältöalueiden lisäksi painotetaan mahdollisuuksien mukaan ja ryhmän kokoonpano huomioon ottaen eri vuosina jotakin seuraavista aiheista kuitenkin niin, että kaikki aiheet tulevat käsiteltyä 1.-6. luokkien aikana.

- Projektityön tekeminen oppilaan itsensä valitsemasta ja itseään kiinnostavasta elämänkatsomustiedon keskeisestä aiheesta käyttäen apuna tietoteknisiä apuvälineitä
- Tutustutaan omassa koulussa ja Äänekoskella vaikuttaviin katsomuksellisiin ryhmiin
- Tutustutaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen esim. oppilaskunnan toimintaan ja kunnassa päätöksiä tekeviin elimiin
- Moraalisten kysymysten ja toisen kohtaamisen harjoittelua draaman tai muun ilmaisun keinoin
- Tutustutaan erilaisiin maailmankatsomuksiin ja niistä kertoviin teksteihin, kuviin ja videoihin. On tärkeää ymmärtää, miksi niitä on tehty ja kunnioittaa toiselle ihmiselle tärkeitä ja pyhiä asioita.

S1 Kasvaminen hyvään elämään:

 • Erilaisten näkökulmien arvostaminen
 • Oman näkemyksen erittely ja perusteleminen
 • Oikeudenmukaisuus
 • Vapaus ja vastuu
 • Ajattelun-, sanan- ja uskonnonvapaus
 • Arvot ja normit
 • Yhdenvertaisuus, onnellisuus, hyvä elämä


S2 Erilaisia elämäntapoja:

 • Oman identiteetin tarkastelu; minä perheenjäsenenä, oppilaana, ystävänä jne.
 • Suomalainen kulttuuri ja kristinuskon vaikutus tapoihin ja perinteisiin
 • Monikulttuurisuus
 • Erilaiset maailmankatsomukset; tieteellinen, uskonnollinen, ateistinen jne.
 • Tiedonkäsitys: ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkitysten pohtiminen
 • Maailman kulttuuriperintö


S3 Yhteiselämän perusteita:

 • Sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkitysten pohtiminen
 • YK:n ihmisoikeuksien julistus
 • Lasten oikeudet ja niiden toteutuminen lähellä ja kaukana
 • Tekojen tarkoitusten ja seurausten eettinen arviointi


S4 Luonto ja kestävä tulevaisuus:

 • Erilaisiin aika-, luonto- ja tietokäsityksiin tutustuminen
 • Luonnon tulevaisuus, kestävä kehitys

Elämänkatsomustiedon arviointi vuosiluokalla 6

Elämänkatsomustiedon opetuksessa oppimisen arviointi on ohjaavaa ja kannustavaa. Palautteella pyritään rohkaisemaan oppilasta perehtymään ja tutkimaan oppimisen kannalta keskeisiä lähteitä ja piirteitä sekä tekemään asioista omia tulkintoja. Arvioinnissa otetaan huomioon monimuotoiset kirjallisen ja suullisen tuottamisen tavat sekä muun tekemisen ja ilmaisumuotojen kautta osoitettu osaaminen. Tärkeää on niiden kautta osoitettu ilmaisu- ja perustelutaito. Yksityiskohtaisen muistamisen sijaan arvioinnissa kiinnitetään erityisesti huomiota tiedon soveltamiseen sekä ajattelun ja argumentaation kehittymiseen.

Elämänkatsomustiedon arvosanaa antaessaan opettaja arvioi oppilaan osaamista suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Määritellessään osaamisen tasoa 6. vuosiluokan lukuvuositodistusta varten opettaja käyttää elämänkatsomustiedon valtakunnallisia arviointikriteereitä.

Elämänkatsomustiedon arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa arvosanaa kahdeksan varten

Tavoitteet

Opetuksen tavoitteena on

Sisältöalueet

Arvioinnin kohteet oppiaineessa

Arvion ”hyvä” / arvosanan kahdeksan osaaminen

T1 luoda edellytyksiä oppilaan eettisten ajattelun taitojen kehittymiselle ja kannustaa oppilasta soveltamaan eettisiä periaatteita arjen tilanteisiin

S1-S4

Käsitteiden hallinta ja soveltaminen

Oppilas osaa selittää muutamia keskeisiä etiikan käsitteitä ja jäsentää niiden avulla joitakin elämässä kohtaamiaan eettisiä tilanteita.

T2 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvioimaan väitteitä ja niiden perusteluita

S1-S4

Väitteiden ja perusteluiden tunnistaminen ja arviointi

Oppilas osaa löytää keskustelusta väitteitä ja niiden perusteluja sekä pohtia perusteluiden asiaankuuluvuutta

T3 edistää oppilaan kykyä oivaltaa asioiden välisiä suhteita ja kehittää ajatteluaan

S1, S2, S3

Päättelytaidot

Oppilas osaa tunnistaa virhepäättelyä ja korjata sen pohjalta omaa ajatteluaan

T4 ohjata oppilasta kantamaan vastuuta itsestä, toisista ihmisistä ja luonnosta

S1, S2, S3

Vastuullisen toiminnan tunteminen

Oppilas osaa kuvata, mitä tarkoittaa itsestä, toisista ja luonnosta vastuun ottaminen sekä kertoa, mitä se tarkoittaa omassa toiminnassa

T5 ohjata oppilas tutustumaan suomalaiseen, eurooppalaiseen ja maailman kulttuuriperintöön sekähahmottamaan kulttuurista moninaisuutta ilmiönä

S2, S3, S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä ja selittää joitakin kulttuuriin liittyviä ilmiöitä suomalaisesta, eurooppalaisesta ja maailman kulttuuriperinnöstä. Oppilas osaa antaa esimerkkejä yhteisön tai yhteiskunnan kulttuurisesta moninaisuudesta

T6 tukea oppilasta rakentamaan katsomuksellista ja kulttuurista yleissivistystään

S1-S4

Tietojen ja käsitteiden hallinta

Oppilas osaa nimetä joitakin katsomusten ja kulttuurien tärkeimpiä piirteitä.

T7 ohjata oppilasta suunnittelemaan ja arvioimaan omaa katsomuksellista oppimistaan

S1-S4

Oppimaan oppimisen taidot

Oppilas osaa asettaa opiskeluun liittyviä tavoitteita, pyrkii toimimaan tavoitteiden suunnassa ja arvioi niiden toteutumista sekä yksin että ryhmässä.

T8 rohkaista oppilasta ilmaisemaan katsomustaan ja kuuntelemaan muiden katsomuksellisia kannanottoja

S1, S2, S3

Vuorovaikutus-taidot ja toiminta ryhmän jäsenenä

Oppilas ilmaisee omaa katsomuksellista ajatteluaan rakentavasti ja osaa kuunnella toisten näkemyksiä ja kannanottoja.

T9 ohjata oppilas tuntemaan YK:n yleismaailmalliseen ihmisoikeuksien julistukseen perustuvaa ihmisoikeusetiikkaa, erityisesti lapsen oikeuksia

S3

Ihmisoikeusetiikka

Oppilas tietää YK:n yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen keskeisen sisällön ja osaa kertoa esimerkkejä lapsen oikeuksista.

T10 rohkaista oppilasta toimimaan aloitteellisesti ja vastuullisesti omassa ympäristössään

S1-S4

Vaikuttamisen keinojen tunteminen

Oppilas osaa etsiä ja kuvata joitakin vastuullisen vaikuttamisen keinoja.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä