5.lk Matematiikka (muuttuu 4 tunnista 3 tuntiin)

Matematiikka siirto-ops

Opettaja huomioi lukuvuosisuunnittelussaan tuntimäärän siten, että sisällöissä kursiivilla esitetyt uudet asiat ehditään opiskella. Kertaavaa ja syventävää oppiainesta painotetaan kunkin luokan tarpeen mukaan.

Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokalla 5 lv. 2016-2017

Opetuksen tavoitteet

Tavoitteisiin liittyvät sisältöalueetö

Laaja-alainen osaaminen, johon tavoite liittyy

Merkitys, arvot ja asenteet

T1 pitää yllä oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä tukea myönteistä minäkuvaa ja itseluottamusta

S1-S5

L1, L3, L5

Työskentelyn taidot

T2 ohjata oppilasta havaitsemaan yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä

S1-S5

L1, L4

T3 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta.

S1-S5

L1, L3, L4, L5

T4 kannustaa oppilasta esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen

S1-S5

L1, L2, L4, L5

T5 ohjata ja tukea oppilasta ongelmanratkaisutaitojen kehittämisessä

S1-S5

L1,L4, L5

T6 ohjata oppilasta kehittämään taitoaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä

S1-S5

L1, L3

Käsitteelliset ja tiedonalakohtaiset tavoitteet

T7 ohjata oppilasta käyttämään ja ymmärtämään matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä.

S1-S5

L1, L4

T8 tukea ja ohjata oppilasta vahvistamaan ja laajentamaan ymmärrystään kymmenjärjestelmästä

S2 Luvut ja laskutoimitukset

L1, L4

T9 tukea oppilasta lukukäsitteen kehittymisessä positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin

S2 Luvut ja laskutoimitukset

L1, L4

T10 opastaa oppilasta saavuttamaan sujuva laskutaito päässä ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia

S2 Luvut ja laskutoimitukset

L1, L3, L6

T11 ohjata oppilasta havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuttaa oppilas geometrisiin käsitteisiin

S4Geometria ja mittaaminen

L4, L5

T12 ohjata oppilasta arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä.

S4Geometria ja mittaaminen

L1, L3, L6

T13 ohjata oppilasta laatimaan ja tulkitsemaan taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tarjota kokemuksia todennäköisyydestä

S5Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

L4, L5

T14 innostaa oppilasta laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä

S1Ajattelun taidot

L1, L4, L5, L6

Matematiikan sisällöt vuosiluokalla 5


S1 Ajattelun taidot

- säännönmukaisuuksien, yhtäläisyyksien ja erojen sekä syy- ja seuraussuhteiden havaitseminen
- vertailu- ja luokittelutaitojen syventäminen
- vaihtoehtojen systemaattinen etsiminen
- ohjelmointia

S2 Luvut ja laskutoimitukset

- kymmenjärjestelmän vahvistaminen
- harjaannutetaan edelleen peruslaskutoimitusten päässälaskutaitoa
- varmennetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen
- allekkain kertolasku
- hyödynnetään laskutoimitusten välisiä yhteyksiä (esim. jakolaskun ja murtoluvun yvälinen yhteys)
- lukuyksiköittäin jakaminen
- murtoluvun ja desimaaliluvun yhteys
- murtolukujen peruslaskutoimitukset
- desimaalilukujen peruslaskutoimitukset
- lukujen pyöristäminen ja tuloksen suuruusluokan arvioiminen
- negatiivisilla kokonaisluvuilla laskeminen
- laskujärjestys

S3 Algebra

- lukujonojen säännönmukaisuuden tutkiminen
- tuntemattoman käsite

S4 Geometria ja mittaaminen

- suorien yhdensuuntaisuus ja leikkaavuus
- kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista
- kolmioviivaimen ja harpin käyttö
- mittaamista eri välineillä (viivain, metrimitta, matkamittari/ tilavuusmitat/vaaka), kiinnitetään huomiota mittaustulosten arviointiin
- erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja
- yksikkömuunnoksia konkreettisia välineitä hyödyntäen
- luokitellaan tasokulmiot (monikulmiot, muut kuviot)
- perehdytään tarkemmin kolmioon, nelikulmioon ja ympyrään (säde, halkaisija)
- luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin
- koordinaatisto
- mittakaava suurennoksissa ja pienennöksissä

S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys

- kehitetään järjestelmällisen tietojen keräämisen taitoa
- tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla

Matematiikan arviointi vuosiluokalla 5

Arvioinnissa noudatetaan valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteita.

- Arviointi on luonteeltaan kannustavaa
- Oppilailla tulee olla mahdollisuus osoittaa matematiikan ymmärtämistä ja osaamista eri tavoin: puhuen, piirtäen, kirjallisesti työskennellen tai välineitä käyttäen

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä