9.4 Muut monikieliset oppilaat

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Muiden monikielisten oppilaiden opetuksessa erityisenä tavoitteena on tukea oppilaiden monikielisyyttä sekä identiteetin ja itsetunnon kehittymistä. Siten oppilaat saavat valmiudet tasapainoiseen ja aktiiviseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksessa otetaan huomioon oppilaiden taustat ja lähtökohdat kuten äidinkieli ja kulttuuri sekä maassaoloaika.

Monikielisiä oppilaita rohkaistaan käyttämään osaamiaan kieliä monipuolisesti eri oppiaineiden tunneilla ja muussa koulun toiminnassa. Näin oman äidinkielen oppiminen ja käyttö tukevat eri oppiaineiden sisällön omaksumista ja oppilas oppii viestimään koulun oppiainesisällöistä myös omalla äidinkielellään. Suomen perustuslain mukaan jokaisella Suomessa asuvalla on oikeus ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan. Oppilaille pyritään tarjoamaan oppilaan oman äidinkielen opetusta.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan koulun opetuskielen mukaan määräytyvän äidinkielen ja kirjallisuuden sijasta maahanmuuttajille voidaan opettaa joko kokonaan tai osittain suomen tai ruotsin kieltä erityisen maahanmuuttajille tarkoitetun oppimäärän mukaisesti[1]. Oppilas opiskelee suomi tai ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän mukaan, jos oppilaan suomen kielen peruskielitaidossa on puutteita yhdellä tai usealla kielitaidon osa-alueella, jolloin hänen osaamisensa ei ole riittävää yhdenvertaiseen kouluyhteisön jäsenenä toimimiseen päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja koulutyöskentelyssä tai oppilaan suomen kielen taito on muutoin riittämätön suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opiskeluun (katso myös Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus).

Oppilaan oman äidinkielen ja suomen tai ruotsin kielen opetuksen ohella oppilaille annetaan tarvittaessa tukea myös muilla oppimisen osa-alueilla tasavertaisten oppimisvalmiuksien saavuttamiseksi. Maahanmuuttajaoppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma, joka voi olla osa oppilaan kotoutumissuunnitelmaa.

[1] Valtioneuvoston asetus (422/2012) 8 § 2 mom.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Monikielisyys koulussa

Monikielisen oppijan äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Oppilas voi käyttää tarvittaessa omaa äidinkieltään tai kieliään oppimisen välineenä. Oppilasta tuetaan kasvussa toimivaan kaksikielisyyteen ja monikielisyyteen.

Oppimisen tuki

Mikäli oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärää, huomioidaan tämä muiden oppiaineiden sisältöjen eriyttämisessä. Monikielisille oppilaille tehdään tarvittaessa henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Oppilaalla on myös mahdollisuus suorittaa perusopetus joustavasti.

Perusopetuksen päättövaiheessa maahan tullut oppilas (luokat 7-9) voidaan vapauttaa tarvittaessa toisen kotimaisen kielen opiskelusta. Oppimäärän vuosiviikkotuntimäärä korvataan tällöin englannin tai suomi toisena kielenä opetuksella.

Opetukseen liittyvät järjestelyt

Oppilaalla on opetusta vähintään se tuntimäärä, mitä luokka-aste edellyttää. Oppilaalle järjestetään suomi toisena kielenä –opetusta vähintään 2 – 3 tuntia viikossa. Opetus voidaan järjestää myös muiden tuntien lisäksi. Opetusta voidaan keskittää ja muodostaa ryhmiä eri koulujen oppilaista.

Oppilas voi noudattaa joustavasti oppiaineiden opetussuunnitelmaa, mikäli hänen uskontonsa ei salli koko oppiainesisältöä. Oppiaineet on kuitenkin suoritettava. Rehtori, luokanopettaja, aineenopettaja/opettajat sekä oppilas vanhempineen sopivat erityisjärjestelyistä tapauskohtaisesti.

Arviointi

Mikäli oppilas opiskelee suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärää, huomioidaan tämä myös muiden oppiaineiden sisältöjen arvioinnissa.
Oppilas, jonka väestörekisterissä oleva äidinkieli on muu kuin suomi, voidaan arvioida luokilla 1-8 sanallisesti. Perusopetuksen päättötodistuksessa arviointi on numeerinen.
Vuosiluokkiin sitomattomasti etenevään oppilaaseen sovelletaan, mitä perusopetusasetuksessa 11§ 3 sanotaan.
Vain oppilas, jolla on väestörekisterissä merkittynä aidinkieli muu kuin suomi, voi saada perusopetuksen päättötodistuksessa päättöarvioinnin suomi toisena kielenä ja kirjallisuus oppimäärässä.


Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma ÄänekoskellaPerusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä