7.5.2 Osa-aikainen erityisopetus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa[1]. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on esimerkiksi kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa, vaikeuksia opiskelutaidoissa, vuorovaikutustaidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on vahvistaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja ehkäistä oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamista suunnitellaan, sen tarvetta ja vaikutuksia arvioidaan opettajien keskinäisenä yhteistyönä sekä yhdessä oppilaan ja huoltajan kanssa.

Osa-aikaisen erityisopetuksen toteuttamistavoista tiedotetaan oppilaille ja huoltajille. Osa-aikaista erityisopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa sen merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua siihen.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla.Tehostetun tuen aikana osa-aikaisen erityisopetuksen merkitys tukimuotona yleensä vahvistuu. Oppilas voi saada osa-aikaista erityisopetusta myös erityisen tuen aikana ja opiskellessaan erityisluokassa. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet osa-aikaiseen erityisopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja antaminen.


[1] Perusopetuslaki 16 § 2 mom. ( 642/2010)

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Osa-aikainen erityisopetus

Jos oppilaalla on vaikeuksia koulunkäynnissään tai oppimisessaan, on hänellä oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohella. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on parantaa oppilaan oppimisedellytyksiä ja mahdollisuuksien mukaan ehkäistä oppimisen eri osa-alueisiin liittyviä vaikeuksia.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan oppilaille, joilla on kielellisiin tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, vaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa tai vaikeuksia muussa koulunkäynnissä. Osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeen jatkuessa oppilaan vanhempien kanssa keskustellaan, millä osa-alueilla oppilas tarvitsee eriyttävää tukea ja kuinka paljon sekä siitä, miten koti voi tukea oppilasta. Huoltajille tiedotetaan osa-aikaisen erityisopetuksen antamisesta oppilaalle.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena. Oppilaalle annettavan osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet laaditaan kunkin oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tarve ja tavoitteet arvioidaan opettajien yhteistyönä. Tarpeen kartoittamiseen käytetään myös kaikille oppilaille säännöllisesti järjestettäviä testejä tai seulontoja. Osa-aikaisen erityisopetuksen antamisesta vastaa pääsääntöisesti erityisopettaja.

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan kaikilla tuen tasoilla.
Yleisen tuen tasolla osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on ehkäistä koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyviä vaikeuksia ja vahvistaa oppimiseen tarvittavien perustaitojen osaamista.

Tehostetun tuen aikana osa-aikainen erityisopetus on oppilaalle keskeinen tukimuoto. Ennen tehostetun tuen aloittamista arvioidaan osana pedagogista arviota mahdollisesti aiemmin annetun osa-aikaisen erityisopetuksen riittävyys ja vaikuttavuus sekä tarve jatkossa. Opettajien yhteistyönä laadittavassa oppimissuunnitelmassa kuvataan oppilaan osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet, järjestäminen ja vastuulliset toimijat.