7.5.1 Tukiopetus

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppilaalla, joka on tilapäisesti jäänyt jälkeen opinnoissaan tai muutoin tarvitsee oppimisessaan lyhytaikaista tukea, on oikeus saada tukiopetusta[1]. Tukiopetus tulee aloittaa heti, kun oppimiseen tai koulunkäyntiin liittyvät vaikeudet on havaittu, jotta oppilas ei jäisi pysyvästi jälkeen opinnoissaan. Tukiopetuksella voidaan ehkäistä vaikeuksia ennakolta. Tukiopetusta tulee järjestää suunnitelmallisesti sekä niin usein kuin on tarpeen.

Tukiopetukselle on ominaista yksilöllisesti suunnitellut tehtävät, ajankäyttö ja ohjaus. Tukiopetuksen järjestämisessä tulee käyttää monipuolisia menetelmiä ja materiaaleja, joiden avulla voidaan löytää uusia tapoja lähestyä opittavaa asiaa. Ennakoivassa tukiopetuksessa uusiin opittaviin asioihin perehdytään jo etukäteen. Tukiopetuksella voidaan vastata myös poissaoloista johtuviin tuen tarpeisiin.

Koulutyö tulee suunnitella siten, että jokaisella oppilaalla on tarvittaessa mahdollisuus osallistua tukiopetukseen. Tukiopetusta annetaan joko oppilaan työjärjestyksen mukaisten, sellaisten oppituntien aikana, joihin tuen tarve liittyy, tai oppituntien ulkopuolella. Erilaisia joustavia ryhmittelyjä voidaan käyttää tukiopetuksen toteuttamisessa.

Aloitteen tukiopetuksen antamisesta oppilaalle tekee ensisijaisesti opettaja, sen voi tehdä myös oppilas tai huoltaja. Jokaisen opettajan tehtävänä on seurata oppilaan oppimista ja kasvua sekä mahdollista tuen tarpeen ilmenemistä. Tukiopetusta pyritään järjestämään yhteisymmärryksessä oppilaan ja huoltajan kanssa. Heille annetaan tietoa tukiopetuksen toteuttamistavoista ja merkityksestä oppimiselle ja koulunkäynnille, sekä oppilaan velvollisuudesta osallistua hänelle järjestettyyn tukiopetukseen.

Tukiopetusta voidaan antaa tuen kaikilla tasoilla. Osana pedagogista arviota ja selvitystä arvioidaan oppilaan aikaisemmin saaman tukiopetuksen riittävyys ja vaikutus sekä oppilaan tarpeet tukiopetukseen jatkossa. Oppimissuunnitelmaan ja HOJKSiin kirjataan myös tukiopetuksen tavoitteet ja antaminen.


[1] Perusopetuslaki 16 § 1 mom. (642/2010)

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Tukiopetuksen järjestäminen Äänekoskella

Tukiopetuksen tavoitteena on ennaltaehkäistä vaikeuksia oppilaan koulunkäynnissä ja opiskelussa. Tukiopetus aloitetaan heti, kun tuen tarve on havaittu. Tukiopetus voi olla uuden asian opettamista ennakoivaa, perusasioiden oppimista tukevaa ja kertaavaa. Tukiopetusta annetaan suunnitelmallisesti ja säännöllisesti.

Jos oppilas on jäänyt tilapäisesti jälkeen opinnoissaan esim. poissaolon takia, on hänellä subjektiivinen oikeus saada tukiopetusta. Tukiopetusta annetaan niin laajasti ja kauan, kuin oppilaalla on siihen tarvetta.

Tukiopetusta annetaan yleisen tuen, tehostetun tuen ja erityisen tuen tasoilla. Ennen tehostetun tuen aloittamista määritellään osana pedagogista arviota aiemmin yleisessä tuessa annetun tukiopetuksen riittävyys ja vaikuttavuus.

Tehostetun tuen oppimissuunnitelmaan kirjataan tukiopetuksen tarve, tavoitteet, järjestäminen ja vastuuhenkilöt.

Ennen erityisen tuen päätöstä arvioidaan osana pedagogista selvitystä tehostetun tuen aikana annetun tukiopetuksen riittävyys ja vaikuttavuus. Oppilaalle laadittavaan HOJKS:aan kirjataan tukiopetuksen tarve, tavoitteet ja järjestäminen ja vastuuhenkilöt.

Opettajan työjärjestys tulee järjestää siten, että tukiopetuksen antaminen oppilaille on mahdollista. Tukiopetusta voi antaa muu kuin oma opettaja.

Tukiopetusta voidaan antaa oppituntien aikana tai niiden ulkopuolella. Sitä voidaan antaa samanaikaisopetuksena omassa opetusryhmässä oppituntien aikana, yksilöllisesti tai pienryhmässä oppituntien ulkopuolella.

Tukiopetus on eriyttämisen muoto, jossa opettaja suunnittelee tehtävät, ajan käytön ja ohjauksen yksilöllisesti oppilaan tuen tarpeen mukaan.

Opettaja, huoltaja tai oppilas tekee aloitteen tukiopetuksen antamisesta. Huoltajien kanssa keskustellaan tukiopetuksen tarpeesta ja ajankohdasta.