7.4.2 Erityisen tuen päätös

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Erityisen tuen antamiseksi opetuksen järjestäjän tulee tehdä kirjallinen päätös. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä opetuksen järjestäjän on kuultava oppilasta ja tämän huoltajaa tai laillista edustajaa. Päätös erityisestä tuesta tehdään hallintolain mukaisesti[1]. Erityisen tuen päätöksessä tulee päättää oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, mahdolliset tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä muut tarvittavat palvelut sekä tarvittaessa oppilaan opetuksen poikkeava järjestäminen[2]. Päätökseen on liitettävä valitusosoitus, sillä huoltajat voivat hakea siihen muutosta valittamalla[3]. Päätös on aina perusteltava[4]. Päätöksen perustelut sisältyvät pedagogiseen selvitykseen ja mahdollisiin lausuntoihin.

Yleensä erityisen tuen päätös tehdään, jos todetaan, ettei oppilaan saama tehostettu tuki ole riittänyt. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä myös ennen esi- tai perusopetuksen alkamista tai esi- tai perusopetuksen aikana ilman sitä edeltävää pedagogista selvitystä ja oppimisen tehostetun tuen antamista, jos psykologisen tai lääketieteellisen arvion perusteella ilmenee, että oppilaan opetusta ei vamman, sairauden, kehityksessä viivästymisen tai tunne-elämän häiriön taikka muun vastaavan erityisen syyn vuoksi voida antaa muuten[5]. Jos erityisen tuen päätös tehdään perusopetuksen aikana ilman tehostetun tuen antamista, tulee sen perustua oppilaan tilanteen uudelleen arviointiin esimerkiksi onnettomuuden tai vakavan sairauden seurauksena.

Erityisen tuen tarpeellisuus tulee tarkistaa toisen vuosiluokan jälkeen sekä ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä[6]. Päätös tulee tarkistaa myös aina oppilaan tuen tarpeen muuttuessa sellaisissa asioissa, joista päätetään erityisen tuen päätöksessä. Tarkistamista varten oppilaasta tehdään uusi pedagoginen selvitys. Mikäli tarpeen todetaan jatkuvan, erityisestä tuesta tehdään uusi päätös. Mikäli katsotaan, että oppilas ei enää tarvitse erityistä tukea, tulee tuen lopettamisesta tehdä päätös. Tällöin oppilaalle ryhdytään antamaan tehostettua tukea.


[1]Hallintolaki (434/2003)

[2] Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

[3] Hallintolainkäyttölaki (586/1996) 14 § ja perusopetuslaki 42 § 2 mom. (642/2010)

[4] Hallintolaki 45 § 1mom.

[5] Perusopetuslaki 17 § 4 mom. (642/2010)

[6] Perusopetuslaki 17 § 2 mom. (642/2010)

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Erityisen tuen päätös

Erityisen tuen päätöksessä määritellään oppilaan koulupaikka tai muu opetuksen järjestämistapa. Opetus voidaan järjestää yleisopetuksen ryhmässä, osittain pienryhmässä tai kokonaan pienryhmässä.

Päätöksessä määritellään myös oppilaan tarvitsemat tukipalvelut. Siihen kirjataan mahdolliset yksilölliset oppimäärät ja yleisestä opetussuunnitelmasta tehdyt poikkeamat (esim. opiskelu toiminta-alueittain).

Erityisen tuen päätös tehdään pääsääntöisesti vasta tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin ne oppilaat, joilla lääketieteellisen tai psykologisen arvion mukaan on ilmeinen tarve erityiseen tukeen. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä tällöin jo ennen esi- tai perusopetuksen alkamista (esim. pidennetyn oppioikeuden piiriin kuuluvat tai vaikeimmin vammaiset ja sairaat lapset). Erityistä tukea tarjotaan myös niille oppilaille, joiden oppimisvaikeudet tai psykososiaaliset oireet ovat niin vakavia, että tehostettu tuki ei riitä. Tavoitteena on oikea-aikainen ja oikein mitoitettu tuki.

Erityisen tuen tarpeellisuuden tarkistaminen

Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan toisen vuosiluokan jälkeen ja ennen seitsemännelle luokalle siirtymistä. Tarkistamista varten oppilaalle laaditaan monialaisena yhteistyönä pedagoginen selvitys. (linkki ped.selv.) Mikäli erityisen tuen tarpeen todetaan jatkuvan, siitä tehdään uusi hallinnollinen päätös. Mikäli erityisen tuen tarvetta ei enää ole, tulee lopettamisesta tehdä hallinnollinen erityisen tuen päätöksen purku.

Jos erityisen tuen oppilaan tuen tarve olennaisesti muuttuu, oppilaalle laaditaan monialaisena yhteistyönä pedagoginen selvitys, jossa kuvataan tuen tarpeet erityisen tuen jatkuessa. Näitä voivat olla esimerkiksi tukipalveluiden tai oppiaineiden opetussuunnitelman yksilöllistämistarpeiden muutokset. Pedagogisen selvityksen pohjalta tehdään uusi hallinnollinen erityisen tuen päätöksen tarkistaminen.


Erityisen tuen päätöksen purkaminen

Jos oppilas ei tarvitse enää erityistä tukea, opettaja ja useampi oppilasta tukeva toimija tekevät yhdessä monialaisen pedagogisen selvityksen. Ryhmän koostumus vaihtelee oppilaskohtaisesti. Selvitystä täydennetään tarvittaessa muiden asiantuntijoiden lausunnoilla. Oppilasta ja huoltajaa kuullaan osana pedagogista selvitystä. Pedagogisessa selvityksessä monialainen työryhmä ehdottaa oppilaan erityisen tuen päätöksen purkamista. Opetus- ja kasvatusjohtaja tekee hallinnollisen päätöksen pedagogisen selvityksen ja sen liitteiden pohjalta. Oppilas siirtyy takaisin tehostettuun tukeen, jolloin hänelle laaditaan oppimissuunnitelma.