Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Tehostetun tuen tavoitteet Äänekoskella:

- varhainen ja riittävä yksilöllinen tuki
- tehostettu kodin ja koulun yhteistyö
- opetuksen eriyttäminen oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan
- ohjaus omien opiskelutaitojen kehittämiseen

Kun oppilaalle annetaan tehostettua tukea, hänelle on laadittava oppimissuunnitelma. Opettaja laatii monialaisesti muiden toimijoiden, oppilaan ja huoltajan kanssa suunnitelman. Oppimissuunnitelmassa määritellään tuen toteuttaminen ja vastuualueet.

Tehostettu tuki tarkoittaa tukitoimien määrällistä ja laadullista tehostamista. Tuen järjestämisen muotoja ovat muun muassa eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt ja samanaikaisopetus. Tehostetussa tuessa tukitoimina korostuvat yleisen tuen keinojen lisäksi oppilashuollon tuki, osa-aikainen erityisopetus ja mahdolliset avustajapalvelut.

Oppimissuunnitelmassa määritetyn tehostetun tuen vaikutusta arvioidaan säännöllisesti. Arviointiväli määritellään suunnitelmassa. Oppimissuunnitelma on laadittava kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Sen laatimisesta vastaa luokanopettaja tai luokanvalvoja.

Jos oppilas ei enää tarvitse tehostettua tukea, palataan yleiseen tukeen. Monialainen työryhmä tekee pedagogisen arvion, jossa todetaan, ettei oppilas enää tarvitse tehostettua tukea ja ehdottaa yleistä tukea. Rehtori vaihtaa oppilaan tuen tasoksi yleisen tuen.

Jos oppilaan edelleen katsotaan tarvitsevan tehostettua tukea, hän jatkaa opiskelua tarkistetun oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan niin kauan kuin oppilas sitä tarvitsee.