7.3.2 Oppimissuunnitelma tehostetun tuen takia

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Tehostetun tuen aikana oppilaalle järjestettävä tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan [1]. Oppimissuunnitelma on opetussuunnitelmaan perustuva kirjallinen suunnitelma oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin tavoitteista, tarvittavista opetusjärjestelyistä sekä oppilaan tarvitsemasta tuesta ja ohjauksesta.

Tavoitteena on turvata oppilaalle edellytykset edetä opinnoissaan ja edistää hänen hyvinvointiaan. Oppimissuunnitelma tukee kunkin opettajan oman työn suunnittelua ja opettajien keskinäistä sekä kodin kanssa tehtävää yhteistyötä. Oppimissuunnitelmasta huoltaja saa itselleen tietoa ja voi siten paremmin tukea lastaan. Suunnitelma antaa pohjan oppilaan edistymisen arvioinnille.

Tehostettua tukea varten tehtävä oppimissuunnitelma perustuu pedagogisessa arviossa tuotettuun tietoon. Oppimissuunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteistyössä oppilaan ja huoltajan kanssa[2]. Laatimiseen osallistuvat tarvittaessa myös muut asiantuntijat. Oppilaan osuus suunnittelussa kasvaa siirryttäessä perusopetuksen ylemmille luokille. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, niitä voidaan hyödyntää huoltajan luvalla. Oppimissuunnitelman laatimisen yhteydessä sovitaan tavoitteiden toteutumisen seurannasta ja suunnitelman tarkistamisen aikataulusta. Lisäksi oppimissuunnitelma tarkistetaan vastaamaan tuen tarvetta aina oppilaan tilanteen muuttuessa.

Tehostettua tukea varten laadittavan oppimissuunnitelman tulee sisältää seuraavat tiedot sen mukaan kuin oppilaan opetuksen ja tuen järjestäminen edellyttää:

Oppilaskohtaiset tavoitteet

 • oppilaan näkemys tavoitteistaan ja kiinnostuksen kohteistaan
 • oppilaan oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät vahvuudet, oppimisvalmiudet sekä erityistarpeet
 • oppilaan oppimiseen, työskentely- ja vuorovaikutustaitoihin sekä koulunkäyntiin liittyvät tavoitteet

Pedagogiset ratkaisut

 • oppimisympäristöihin liittyvät ratkaisut
 • oppilaan tukeen liittyvät ratkaisut, kuten joustavat ryhmittelyt, samanaikaisopetus, opetusmenetelmät, opiskelustrategiat, työskentelytavat ja kommunikointitavat
 • oppilaalle annettava tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus
 • opiskelun erityiset painoalueet eri oppiaineissa
 • oppilaan ohjaukseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet

Tuen edellyttämä yhteistyö ja palvelut

 • oppilashuollon ja muiden asiantuntijoiden antama tuki ja eri toimijoiden vastuunjako
 • opetukseen osallistumisen edellyttämien perusopetuslain mukaisten tulkitsemis- ja avustajapalveluiden, muiden opetuspalveluiden, apuvälineiden ja kuntoutuspalveluiden järjestäminen sekä eri toimijoiden vastuunjako
 • yhteistyön toteuttaminen oppilaan ja huoltajan kanssa, huoltajan tarjoama tuki

Tuen seuranta ja arviointi

 • oppimissuunnitelman tavoitteiden toteutumisen seuranta, toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi sekä arviointiajankohdat
 • oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävä arviointi oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanteesta sekä oppilaan itsearviointi
 • arvioinnissa käytettävät menetelmät joiden avulla oppilas voi osoittaa osaamistaan hänelle sopivin tavoin
 • oppimissuunnitelman tarkistaminen ja sen ajankohta
 • suunnitelman laatimiseen osallistuneet henkilöt

Oppimissuunnitelmassa ei kuvata oppilaan henkilökohtaisia ominaisuuksia.

Oppimissuunnitelma muissa tilanteissa

Oppimissuunnitelmaa käytetään vaikka oppilas ei saisi tehostettua tukea, mikäli

 • oppilas etenee eri oppiaineiden opinnoissa vuosiluokkiin jaetun oppimäärän sijasta oman opinto-ohjelman mukaisesti
 • opetus järjestetään erityisin opetusjärjestelyin
 • perusopetuksen 7-9 vuosiluokkien oppilas on otettu joustavan perusopetuksen toimintaan.

Näissä tilanteissa laadittava oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma.

[1] Perusopetuslaki 16 a § 3 mom. (642/2010)

[2] Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Oppilaalle on laadittava oppimissuunnitelma, kun hänelle annetaan tehostettua tukea. Opettaja laatii monialaisesti muiden toimijoiden, oppilaan ja huoltajan kanssa suunnitelman. Oppimissuunnitelmassa määritellään tuen toteuttaminen ja vastuualueet.

Tehostettu tuki tarkoittaa tukitoimien määrällistä ja laadullista tehostamista. Tuen järjestämisen muotoja ovat muun muassa eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt ja samanaikaisopetus. Tehostetussa tuessa tukitoimina korostuvat yleisen tuen keinojen lisäksi oppilashuollon tuki, osa-aikainen erityisopetus ja mahdolliset avustajapalvelut.

Oppimissuunnitelmassa määritetyn tehostetun tuen vaikutusta arvioidaan säännöllisesti. Arviointiväli määritellään suunnitelmassa. Oppimissuunnitelma on laadittava kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Sen laatimisesta vastaa luokanopettaja tai luokanvalvoja.

Jos oppilaan edelleen katsotaan tarvitsevan tehostettua tukea, hän jatkaa opiskelua tarkistetun oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan niin kauan kuin oppilas sitä tarvitsee.

Oppimissuunnitelma osana tehostettua tukea:

Oppimissuunnitelma perustuu pedagogiseen arvioon ja siinä esitetään tehostetun tuen kuvaus seuraavista asioista:
- tavoitteet
- sisällöt ja eriyttäminen
- pedagogiset menetelmät ja oppimisympäristö
- vastuulliset toimijat
- seuranta
- arviointi
- yhteistyö huoltajien kanssa

Keskeistä ovat toimintatavat, joilla oppilasta tuetaan. Henkilökohtainen oppimissuunnitelma on väline, jolla yhteistyössä huoltajan kanssa voidaan tavoitteellisesti ja säännöllisesti seurata oppilaan kehitystä ja oppimista. Oppimissuunnitelman laatii oppilaan opettaja ja muut oppilaan kanssa työskentelevät henkilöt yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Oppimissuunnitelman laadinnan pohjana on aina opetussuunnitelmassa määrätyt tavoitteet, sisällöt ja hyvän osaamisen kuvaukset. Jos oppilaalta ei voida vaatia kuvauksessa mainittua osaamista, on tavoitteita suhteutettava hänen taitoihinsa. Tällöin oppiaineen karsitut tavoitteet kirjataan oppimissuunnitelmaan.


Oppimissuunnitelma osana yleistä tukea

Oppimissuunnitelma on väline opiskelun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Suunnitelma on tarkoitettu oppilaan kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Sen avulla voidaan suunnitelmallisesti kehittää kodin ja koulun yhteistyötä sekä tehostaa yleistä tukea. Suunnitelmaan kirjataan keinot tukea oppilasta ottamaan vastuuta omasta koulunkäynnistään ja oppimisestaan. Sen avulla harjaannutetaan oppilasta arvioimaan omien taitojensa kehittymistä. Oppimissuunnitelman laatimisesta, toteutuksesta ja seurannasta vastaa ensisijaisesti oppilaan oma opettaja.

Opettaja voi laatia oppimissuunnitelman yleisopetuksen tueksi kenelle tahansa oppilaalle, myös lahjakkaalle oppilaalle. Oppimissuunnitelma voidaan laatia, jos
- oppilaalla on koulunkäyntiin liittyviä vaikeuksia (esim. poissaolot, myöhästelyt, läksyjen laiminlyönti, sairaus)
- oppilaalla on oppiaineeseen liittyvää tuen tarvetta
- oppilaalla on omaan tai perheen elämäntilanteeseen liittyen vaikeuksia koulunkäynnissä ja oppimisessa.