7.3.1 Pedagoginen arvio

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Tehostetun tuen aloittaminen perustuu pedagogiseen arvioon. Kirjallisessa pedagogisessa arviossa kuvataan

  • oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin kokonaistilanne koulun, oppilaan sekä huoltajan näkökulmista
  • oppilaan saama yleinen tuki ja arvio eri tukimuotojen vaikutuksista
  • oppilaan vahvuudet ja kiinnostuksen kohteet, oppimisvalmiudet sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvät erityistarpeet
  • arvio siitä, millaisilla pedagogisilla, oppimisympäristöön liittyvillä, ohjauksellisilla, oppilashuollollisilla tai muilla tukijärjestelyillä oppilasta voidaan tukea
  • arvio tehostetun tuen tarpeesta.

Yhteistyö oppilaan ja huoltajan kanssa on tärkeää sekä tarpeiden selvittämisen että tuen suunnittelun ja onnistuneen toteuttamisen kannalta. Oppilaan opettaja tai opettajat yhdessä laativat kirjallisen pedagogisen arvion. Tarvittaessa arvion laatimisessa käytetään myös muita asiantuntijoita. Pedagogisen arvion laatimisessa hyödynnetään oppilaalle jo mahdollisesti osana yleistä tukea laadittua oppimissuunnitelmaa. Mikäli oppilaalla on kuntoutussuunnitelma tai muita suunnitelmia, hyödynnetään niitä huoltajan luvalla.

Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti yhteistyössä oppilashuollonammattihenkilöiden kanssa[1]. Käsittelyä koskevat tiedot kirjataan opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla, esimerkiksi kirjallisesti laadittuun pedagogiseen arvioon.


[1] Laki perusopetuslain muuttamisesta 16 a § (1288/2013)

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Jos yleinen tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, tehdään pedagoginen arvio monialaisesti yhdessä huoltajien kanssa. Ryhmän koostumus vaihtelee oppilaskohtaisesti. Pedagogisessa arviossa kiteytyy kuva oppilaan toiminnasta ja tarpeista sekä siitä, miksi yleiset tukitoimet eivät ole riittäneet. Siihen kirjataan oppilaan opiskelua koskevat havainnot, perustaitojen kokeiden tulokset sekä tarvittaessa muiden oppilasta opettavien ja oppilaan kanssa toimivien havainnot. Oppilaan oma näkemys tavastaan oppia otetaan huomioon.

Tarvittaessa työryhmä ehdottaa tehostettua tukea, jonka jälkeen rehtori vaihtaa oppilaan tuen tasoksi tehostetun tuen. Tämän jälkeen oppilaalle on laadittava oppimissuunnitelma, jossa tuki kuvataan tarkemmin. Tehostettua tukea saava oppilas opiskelee pääasiallisesti omassa yleisopetuksen luokassa.

Jos oppilas ei enää tarvitse tehostettua tukea, palataan yleiseen tukeen. Monialainen työryhmä tekee pedagogisen arvion, jossa todetaan, ettei oppilas enää tarvitse tehostettua tukea ja ehdottaa yleistä tukea. Rehtori vaihtaa oppilaan tuen tasoksi yleisen tuen.