7.3 Tehostettu tuki

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea hänelle tehdyn oppimissuunnitelman mukaisesti [1]. Tehostettu tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä, ja niin kauan kun oppilas sitä tarvitsee. Oppilaan tehostettu tuki suunnitellaan kokonaisuutena. Se on luonteeltaan vahvempaa ja pitkäjänteisempää kuin yleinen tuki. Oppilas tarvitsee yleensä myös useampia tukimuotoja. Tehostettu tuki annetaan muun opetuksen yhteydessä joustavin opetusjärjestelyin.

Tehostetun tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja, lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Esimerkiksi osa-aikaisen erityisopetuksen, opintojen yksilöllisen ohjauksen ja kodin kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu tehostetun tuen aikana. Myös oppilashuollon osuutta oppilaan hyvinvoinnin edistäjänä ja ylläpitäjänä vahvistetaan.

Tukijärjestetäänopettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Tehostetun tuen aikana annettava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehtävän yhteistyön merkitys korostuu. Oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tulee seurata ja arvioida säännöllisesti tehostetun tuen aikana. Mikäli arvioinnin perusteella todetaan tuen tarpeen muuttuneen tai annettu tuki ei hyödytä oppilasta, päivitetään oppimissuunnitelma vastaamaan uutta tilannetta.


[1]Perusopetuslaki 16 a § 1 mom. (642/2010)

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Tehostetun tuen tavoitteet Äänekoskella:

- varhainen ja riittävä yksilöllinen tuki
- tehostettu kodin ja koulun yhteistyö
- opetuksen eriyttäminen oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan
- ohjaus omien opiskelutaitojen kehittämiseen

Kun oppilaalle annetaan tehostettua tukea, hänelle on laadittava oppimissuunnitelma. Opettaja laatii monialaisesti muiden toimijoiden, oppilaan ja huoltajan kanssa suunnitelman. Oppimissuunnitelmassa määritellään tuen toteuttaminen ja vastuualueet.

Tehostettu tuki tarkoittaa tukitoimien määrällistä ja laadullista tehostamista. Tuen järjestämisen muotoja ovat muun muassa eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt ja samanaikaisopetus. Tehostetussa tuessa tukitoimina korostuvat yleisen tuen keinojen lisäksi oppilashuollon tuki, osa-aikainen erityisopetus ja mahdolliset avustajapalvelut.

Oppimissuunnitelmassa määritetyn tehostetun tuen vaikutusta arvioidaan säännöllisesti. Arviointiväli määritellään suunnitelmassa. Oppimissuunnitelma on laadittava kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa. Sen laatimisesta vastaa luokanopettaja tai luokanvalvoja.

Jos oppilas ei enää tarvitse tehostettua tukea, palataan yleiseen tukeen. Monialainen työryhmä tekee pedagogisen arvion, jossa todetaan, ettei oppilas enää tarvitse tehostettua tukea ja ehdottaa yleistä tukea. Rehtori vaihtaa oppilaan tuen tasoksi yleisen tuen.

Jos oppilaan edelleen katsotaan tarvitsevan tehostettua tukea, hän jatkaa opiskelua tarkistetun oppimissuunnitelman mukaisesti. Tehostettua tukea annetaan niin kauan kuin oppilas sitä tarvitsee.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä