7.2 Yleinen tuki

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Laadukas perusopetus on perusta oppilaan oppimiselle ja hyvinvoinnille. Oppimisen ja koulunkäynnin vaikeuksia ehkäistään ennakolta esimerkiksi opetusta eriyttämällä, opettajien keskinäisellä sekä muun henkilöstön yhteistyöllä, ohjauksella sekä opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Opetuksessa otetaan huomioon sekä ryhmän että yksittäisen oppilaan tarpeet.

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen antaminen kuuluvat kaikkiin kasvatus- ja opetustilanteisiin. Tuki järjestetään opettajien ja muun henkilöstön yhteistyönä. Oppilaan ja huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yleisen tuen aikana voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja lukuun ottamatta erityisen tuen päätöksen perusteella annettavaa erityisopetusta ja oppiaineiden oppimäärien yksilöllistämistä. Oppilaan tuen tarpeisiin vastataan esimerkiksi tukiopetuksella, osa-aikaisella erityisopetuksella tai ohjauksen keinoin.

Oppimissuunnitelmaa voidaan tarvittaessa käyttää osana yleistä tukea. Tällöin oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Yleisen tuen tavoitteet Äänekoskella:

  • laadukas perusopetus kaikille
  • koulunkäynnin ja oppimisen tuen tarpeen varhainen tunnistaminen
  • kodin ja koulun yhteistyö
  • opetuksen eriyttäminen oppilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan
  • oppilaan ohjaaminen opiskelussa tarvittavien taitojensa kehittämiseen ja oman oppimistapansa löytämiseen

Jos opettajalla herää huoli oppilaan koulunkäynnistä tai oppimisesta, asiasta keskustellaan oppilaan huoltajan kanssa. Yhteistyössä suunnitellaan tarvittavat tukitoimet. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, koulunkäynninohjaajan tuki, läksykerho, osa-aikainen erityisopetus, vanhempien tehostettu tuki koulunkäynnille ja kerhotoiminta. Tuen riittävyyttä seurataan yhdessä huoltajien kanssa. Tarvittaessa voidaan käyttää oppilashuoltotyöryhmän tukea. Yleisen tuen käytännön järjestämisestä vastaa luokanopettaja ja aineenopettaja.