7.1 Tuen järjestämistä ohjaavat periaatteet

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea. Perusopetuslaissa säädettyjä tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset apuvälineet. Näitä tukimuotoja voi käyttää kaikilla kolmella tuen tasolla sekä yksittäin että samanaikaisesti toisiaan täydentävinä. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan sekä sen tasoisena ja muotoisena kuin se on tarpeellista.

Opetuksen ja tuen järjestämisen lähtökohtana ovat sekä kunkin oppilaan että opetusryhmän vahvuudet ja oppimis- ja kehitystarpeet. Huomiota tulee kiinnittää oppimisen esteettömyyteen sekä oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn ja varhaiseen tunnistamiseen. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen merkitsee yhteisöllisiä ja oppimisympäristöön liittyviä ratkaisuja sekä oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista. Opetusta ja tukea suunniteltaessa on otettava huomioon, että tuen tarve voi vaihdella tilapäisestä jatkuvaan, vähäisestä vahvempaan tai yhden tukimuodon tarpeesta useamman tukimuodon tarpeeseen.

Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien monimuotoistumista ja syvenemistä sekä pitkäaikaisvaikutuksia. On huolehdittava oppilaan mahdollisuuksista saada onnistumisen kokemuksia oppimisessa ja ryhmän jäsenenä toimimisessa sekä tuettava oppilaan myönteistä käsitystä itsestään ja koulutyöstä. Pedagoginen asiantuntemus ja opettajien sekä muiden tuen ammattihenkilöiden monialainen yhteistyö tuen tarpeen havaitsemisessa, arvioinnissa sekä tuen suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää. Yhteistyöhön kulloinkin osallistuvat ammattihenkilöt harkitaan tapauskohtaisesti.

Perusopetuslain mukaan opetukseen osallistuvalla on oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä[1]. Tuen tarpeen varhaiseksi havaitsemiseksi oppilaiden oppimisen edistymistä ja koulunkäynnin tilannetta tulee arvioida jatkuvasti. Ensimmäiseksi tarkastellaan koulussa käytössä olevia toimintatapoja, opetusjärjestelyjä ja oppimisympäristöjä sekä niiden soveltuvuutta oppilaalle. Tarkastelun pohjalta arvioidaan, voidaanko näitä muuttamalla toteuttaa oppilaalle aikaisempaa paremmin sopivia pedagogisia ratkaisuja. Arvioinnissa ja tuen suunnittelussa hyödynnetään mahdollisten muiden arviointien tuloksia ja otetaan huomioon oppilaalle aiemmin annettu tuki.

Tuki annetaan oppilaalle ensisijaisesti omassa opetusryhmässä ja koulussa erilaisin joustavin järjestelyin, ellei oppilaan etu tuen antamiseksi välttämättä edellytä oppilaan siirtämistä toiseen opetusryhmään tai kouluun. Erityisesti huolehditaan tuen jatkumisesta lapsen siirtyessä esiopetuksesta perusopetukseen, perusopetuksen sisällä sekä oppilaan siirtyessä perusopetuksesta toiselle asteelle.


[1]Perusopetuslaki 30 § 1 mom. (642/2010)

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisiä linjauksia Äänekoskella

Erityisopetuksen toiminta-ajatuksena on suunnitella, toteuttaa ja arvioida oppilaiden tarpeiden, kykyjen ja edellytysten mukaista opetusta. Pääpaino on oppilaan vahvuuksien löytämisessä ja kehittämisessä, oppimisvaikeuksien voittamisessa sekä syrjäytymisen ehkäisyssä. Tavoitteena on jatko-opintokelpoisuuden saavuttaminen, yhteiskunnan täysimääräinen jäsenyys ja hyvät ihmisenä olemisen taidot.

Erityisopetuksen opetus- ja kasvatustyötä ohjaa ihmiskäsitys, jonka mukaan jokaisessa lapsessa ja nuoressa on kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus. Jokaisen oppilaan yksilöllisyyttä arvostetaan ja erilaisuus hyväksytään niin ihmisissä, ratkaisuissa kuin toimintatavoissakin. Yhteistyö ja yhteisöllisyys ovat tarpeellista ja tärkeää ihmisen kasvamisessa. Opetustyötä ohjaa oppimiskäsitys, jonka mukaan oppilas aktiivisena osallistujana oppii ja kehittyy oppimisedellytystensä mukaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa.

Lähikouluperiaatteen mukaisesti erityisen tuen tavoitteena on toimia siten, että myös erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada tarpeidensa mukaista opetusta ensisijaisesti lähikoulussa.

Jokaisella Äänekosken koululla annetaan erityisopetusta. Kouluilla voi toimia myös pienryhmiä, joissa oppilas voi opiskella joko kaikissa oppiaineissa tai osassa oppiaineista. Oppilas voi opiskella pienryhmässä myös jaksoittain. Tällöin pyritään vastaamaan hänen tehostetun tai erityisen tuen tarpeensa tehokkaasti. Pienryhmät järjestetään oppilaiden tarpeiden mukaan joustavasti. Erityisopetuksen tavoitteena on auttaa ja tukea oppilasta siten, että hänellä olisi tasavertaiset mahdollisuudet oppivelvollisuuden suorittamiseen edellytystensä mukaisesti yhdessä ikätovereidensa kanssa. Ensisijaisesti oppilaalla on oikeus opiskella yleisopetuksen ryhmässä oppimisedellytystensä mukaisesti, mutta hänellä on myös oikeus saada tarvittaessa pienryhmän tukea.

Äänekoskella on yhteisesti sovittu, mitä testejä ja seulontoja tehdään kullakin luokka-asteella ja kenen vastuulla testien ja seulontojen tekeminen on. Näiden perusteella erityisopettajat seuraavat luokkien tilannetta ja varmistavat tasapuolisen ja oikea-aikaisen tuen oppilaille.

Erityisen tuen päätös tehdään pääsääntöisesti vasta tehostetun tuen toimenpiteiden jälkeen. Poikkeuksena tästä ovat kuitenkin ne oppilaat, joilla lääketieteellisen tai psykologisen arvion mukaan on ilmeinen tarve erityiseen tukeen. Erityisen tuen päätös voidaan tehdä tällöin jo ennen esi- tai perusopetuksen alkamista (esim. pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluvat tai vaikeimmin vammaiset ja sairaat lapset). Erityistä tukea tarjotaan myös niille oppilaille, joiden oppimisvaikeudet tai psykososiaaliset oireet ovat niin vakavia, että tehostettu tuki ei riitä. Tavoitteena on oikea-aikainen ja oikein mitoitettu tuki.

Äänekoskella on erityisopetusta koordinoiva ja ohjaava erityisopettaja. Erityisopettajien toimenkuvaan kuuluu konsultoiva työote. Lisäksi on erityisopettajia, joiden toimenkuvaan kuuluu tietty erityisosaamisen alue.

Pedagogisen tuen suunnittelu ja sen toteutus voidaan tehdä monialaisena yhteistyönä. Tällöin hyödynnetään oppilashuollon palveluista vastaavien asiantuntijoiden ja muiden asiantuntijoiden osaamista tuen suunnittelussa, järjestämisessä ja käytännön toteuttamisessa. He voivat olla konsultatiivisessa roolissa, tehdä tarpeellisia tutkimuksia tai selvityksiä tai olla mukana tuen järjestämisessä yksilöllisesti kunkin oppilaan tarpeiden mukaan.

Vuosiluokkiin sitoutumattoman opetuksen päätökset ja päätöksen erillisistä opetusjärjestelyistä , pidennetystä oppioikeudesta ja erityisestä tuesta tekee opetus- ja kasvatusjohtaja.


Oppimisen ja koulunkäynnin tuen käytännön järjestämiseen liittyvät keskeiset paikalliset linjaukset

  • ennaltaehkäisevän työn ja varhaisen puuttumisen toimintamallit
  • toiminta ja yhteistyö nivelvaiheissa
  • oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarpeiden suunnitelmallinen seulonta tuen järjestämiseksi
  • yhteistyö, vastuut ja työnjako opetustoimessa sekä muiden hallintokuntien kanssa
  • yhteistyö oppilashuollon palveluista vastaavien ja muiden tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tuen tarpeen arvioinnissa, tuen suunnittelussa, järjestämisessä sekä käytännön toteuttamisessa
  • kotien kanssa tehtävän yhteistyön keskeiset toimintaperiaatteet oppimisen ja koulunkäynnin tuen kysymyksissä
  • oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvät toimivaltuudet eri hallintopäätöksissä

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä