7.1.2 Kodin ja koulun yhteistyö tuen aikana

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Kodin ja koulun välinen yhteistyö Äänekoskella

Huoltajalla on ensisijainen vastuu lapsensa kasvatuksesta ja siitä, että hän
suorittaa oppivelvollisuutensa. Koulussa toimivien tehtävänä on monialaisesti tukea kotien kasvatustyötä sekä oppilaan kasvua ja kehitystä. Kodin ja koulun välinen yhteistyö perustuu molemminpuoliseen kuulemiseen, kunnioitukseen ja luottamukseen. Arjessa tapahtuva yhteydenpito on avointa ja luontevaa.
Koulun tehtävänä on toimia aloitteellisesti koulun ja huoltajien välisessä yhteistyössä ja sen jatkumisessa. Yhteistyön muotoja ovat esimerkiksi opettajien ja huoltajien välinen viestintä ja tapaamiset, vanhempainyhdistysten kokoontumiset, johtokunta, vanhempainillat, opettajien ja huoltajien oppilaspalaverit tai tarvittaessa monialaiset tapaamiset.

Huoltajille on luotava mahdollisuus ottaa vastuuta kasvatuksen ja opetuksen toteutumisesta myös koulutyössä ja osallistua toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
Oppilaille on luotava mahdollisuus vaikuttaa ikätasonsa mukaan opetuksen suunnitteluun, työn arviointiin ja muuhun koulun toimintaan.
Koulun tärkein kumppani on perhe, huoltajat ovat lastensa parhaita asiantuntijoita. Peruslähtökohtana on se, että oppilas ja hänen huoltajansa ovat aina osallisia oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämisessä.

Luokanopettaja tai -valvoja huolehtii tiedon kulusta koulun ja huoltajien välillä. Huoltajille annetaan tietoa opetussuunnitelmasta, opetuksen järjestämisestä, opintoihin liittyvästä arvioinnista, oppilaan tuen tarpeista ja tuen saannin mahdollisuuksista. Tietoa tulee antaa myös huoltajan mahdollisuudesta osallistua kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön ja kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen.

Luokanopettajan tai -valvojan tehtävänä on pyrkiä dialogiseen vuorovaikutukseen luokkansa oppilaiden huoltajien kanssa. Jos luokanopettajalla tai -valvojalla herää huoli oppilaansa kasvusta ja kehityksestä, pitää hänen olla viivyttelemättä yhteydessä huoltajaan. Yhdessä huoltajan ja oppilaan kanssa ja/tai monialaisessa työryhmässä voidaan sopia oppilaan tarvitsemista tukitoimista, toteuttamisesta ja arvioinnista.

Koulun on mahdollisuuksiensa mukaan tarjottava tietoa paikkakunnalla olevista erilaisista koulun ulkopuolisista tuen muodoista. Opettajilla on aina mahdollisuus konsultoida oppilashuollon tai kouluterveydenhuollon henkilökuntaa työhön tai oppilaisiin liittyvissä asioissa ja saada heiltä tukea työskentelyynsä.

Poissaolojen seuranta ja luvattomista poissaoloista ilmoittaminen

Opetuksen järjestäjällä on velvollisuus seurata ja pitää kirjaa oppilaiden poissaoloista. Huoltajan vastuulla on tiedottaa luokanopettajaa tai -valvojaa luvallisista poissaoloista mahdollisimman pian, viimeistään kolmantena poissaolopäivänä ja selvittää poissaolon syy.

Aineenopettajan vastuulla on tiedottaa luokanvalvojalle poissaoloista viivyttelemättä.
Alakoulussa luokanopettaja ja yläkouluissa luokanvalvoja on velvollinen kertomaan huoltajille viivyttelemättä oppilaan selvittämättömistä poissaoloista.

Äänekosken opetuspalveluille on laadittu poissaoloihin puuttumisen malli, jonka mukaan toimitaan.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa

Koulut tekevät tarvittaessa yhteistyötä koulun ulkopuolisten asiantuntijaviranomaistahojen kanssa. Näitä ovat mm.
-perheneuvola
-terapeutit
-sosiaalitoimi, lastensuojelu ja perhetyö
-lasten neurologinen poliklinikka
-nuorisopsykiatrinen poliklinikka
-lasten ja nuorten psykiatrinen osasto
-sairaalakoulut
-erityiskoulut
-nuorisotoimi
-koulun ulkopuolinen aamu- ja iltapäivätoiminta

Koulut pyrkivät yhteistyöhön yhteistyötä myös paikkakunnan omien toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tukea oppilaiden harrastustoimintaa.
Näitä ovat mm.
-kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi
-seurakunta
-urheiluseurat
-palo- ja pelastustoimi
-poliisi
-liike-elämä, yrittäjät
-muut oppilaitokset ja koulut
-kansainvälinen yhteistyö (ystävyyskaupungit ja -koulut, kummitoiminta yms.)

Yksittäisen lapsen asioissa tarvittavasta työnjaosta ja yhteistyöstä koulun ulkopuolisten tahojen kanssa sovitaan yhdessä huoltajien ja muiden toimijoiden kanssa pääsääntöisesti koulupalavereissa tai monialaisessa työryhmässä. Tukiprosessien ovat huoltajia osallistavia ja heille avoimia. Huoltajilla on oikeus kaikkeen lastaan koskevaan tietoon.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen järjestämistä ohjaavia periaatteita on kootusti Äänekosken perusopetuksen ohjaussuunnitelmassa.

Yhteistyön toteutumisen seuranta ja arviointi

Rehtori vastaa koulussa tapahtuvasta monialaisesta yhteistyöstä. Vastuu kodin ja koulun välisen vuorovaikutuksen onnistumisesta on pääsääntöisesti koulun ammattihenkilöstöllä.