LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

LUKU 6 OPPIMISEN ARVIOINTI

Luvussa 6 OPPIMISEN ARVIOINTI kaikki teksti on Opetussuunnitelman perusteista ja siksi velvoittavaa. Täydennyksenä ovat Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut, joissa opetuksen järjestäjä on valinnut meillä käytössä olevat ja meitä velvoittavat käytännöt.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut: arvioinnin tarkentaminen 1.8.2020

Yhteistyö huoltajien kanssa arvioinnin osalta ja arvioinnista tiedottamisen
muodot

Oppilaita ja huoltajia informoidaan arvioinnin käytänteistä Wilman kautta. Wilmaan laaditaan
yhteiset pysyvät, tarpeen mukaan päivitettävät tiedotteet arviointiin liittyen. Tiedotteissa
avataan arviointikäytänteet oppilaille ja huoltajille.
Opettajat toteuttavat summatiivista arviointia Wilmassa. Formatiivista arviointia toteutetaan
jatkuvasti osana oppimisprosessia. Formatiivista arviointia ovat myös Wilman tuntimerkinnät,
joita huoltajan ja oppilaan on hyvä seurata. Wilmassa annetaan summatiivisen arvioinnin
osalta tietoa oppilaan arvioitavista suorituksista, esimerkiksi isojen projektitöiden ja esseiden
sekä kokeiden arvosanoista. Opettajalla on velvollisuus dokumentoida summatiivisen
arvioinnin arviointimenetelmät ja suoritukset. Arviointimenetelmien valinnassa on otettava
huomioon, että vain yhden arviointimenetelmän avulla ei voida arvioida kaikkia oppiaineille
asetettuja tavoitteita. Opettaja käy oppilaiden kanssa yhdessä läpi oppiaineiden tavoitteet ja
arvioinnin kriteerit aina siinä vaiheessa, kun uusi oppimisjakso on alkamassa. Näin oppilaalla
on tiedossa, mihin arviointi kohdistuu. Tavoitteiden läpikäynnissä huomioidaan oppilaan
ikäkausi ja edellytykset. Jokaisella vuosiluokalla pidetään oppimiskeskustelu (entinen
arviointikeskustelu), joka on formatiivista arviointia. Oppimiskeskustelussa painotetaan
työskentelyn arviointia. Lisäksi toisen ja kuudennen luokan nivelvaiheen arvioinnista on
tarkemmat ohjeet kaupunkimme opetussuunnitelman kohdassa 6.4.4.

Käyttäytymisen arviointi ja sen perustana olevat tavoitteet
Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa Äänekosken opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle
asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet
perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan
todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta
oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon. Oppilaan käyttäytymiseen
liittyvät erityistarpeet tulee tarvittaessa kirjata oppimissuunnitelmaan tai henkilökohtaiseen
opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS), jotta ne voidaan ottaa
huomioon käyttäytymisen arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa. Käyttäytymisen
arviointiin osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat. Käyttäytymisen arvioinnin
tavoitteena on hyvän käytöksen vahvistaminen.


Opinnoissa etenemisen, vuosiluokalta siirtymisen ja vuosiluokalle jättämisen periaatteet ja käytännöt

Opinnoissa eteneminen vuosiluokittain

Oppilas siirtyy seuraavalle vuosiluokalle, mikäli hän on saavuttanut vuosiluokan
oppimäärään kuuluvissa oppiaineissa vähintään välttäviä tietoja ja taitoja osoittavan
arvosanan tai sanallisen arvion. Oppilas voi siirtyä seuraavalle vuosiluokalle hylätyistä
arvosanoista huolimatta, mikäli oppilasta opettavat opettajat ja rehtori yhdessä arvioivat, että
oppilas kykenee suoriutumaan seuraavan vuosiluokan opinnoista hyväksytysti. Jos oppilaan
suoritus on hylätty yhdessä tai useammassa vuosiluokan oppiaineessa, oppilas voidaan
jättää vuosiluokalle. Kuitenkin ennen luokalle jättämistä oppilaalle tulee varata mahdollisuus
osoittaa, että hän on saavuttanut hyväksyttävät tiedot ja taidot. Osaaminen osoitetaan
erillisessä näytössä joko lukuvuoden koulutyön aikana tai koulutyön päätyttyä kesäkuun
kahden ensimmäisen viikon aikana. Järjestelyistä vastaa oppilaan koulu. Jotta oppilaalla on
paras mahdollisuus osoittaa osaamistaan, erillinen näyttö voi oppiaineesta riippuen sisältää
kirjallisia tehtäviä, suullisia tehtäviä ja/tai muita oppiaineelle ominaisia suoritustapoja.
Oppilas arvioidaan hyväksytysti lukuvuositodistuksessa, jos näyttö järjestetään ennen
lukuvuoden päättymistä ja oppilas suoriutuu hyväksytysti. Jos näyttö järjestetään lukuvuoden
päätyttyä, oppilaalle voidaan antaa ehdollinen päätös luokalle jättämisestä
lukuvuositodistukseen. Päätöksessä määritellään, mitkä vuosiluokan osa-alueet edellyttävät
hyväksyttyä suoritusta, jotta oppilas voidaan siirtää seuraavalle vuosiluokalle. Mikäli oppilas
suoriutuu hyväksytysti lukuvuoden päättymisen jälkeen järjestetystä näytöstä, hyväksytty
suoritus merkitään liitteenä lukuvuositodistukseen. Mikäli oppilaan koko vuosiluokan suoritus
jossakin oppiaineessa on vaarassa tulla hylätyksi, luokanopettaja tai aineenopettaja ilmoittaa
siitä oppilaalle ja hänen huoltajalleen hyvissä ajoin ennen lukuvuoden päättymistä.
Yhteydenotosta tulee tehdä merkintä Wilmaan.Tiedottaminen tulee tehdä sellaisena
ajankohtana, että oppilaalla on vielä mahdollisuus parantaa suorituksiaan ennen
lukuvuosiarviointia välttääkseen hylätyn arvosanan. Luokanopettaja tai aineenopettaja
tiedottaa myös rehtorille hyvissä ajoin, että on olemassa riski, että oppilaan suoritus jossakin
oppiaineessa tai oppiaineissa hylätään.

Oppilas voidaan myös jättää vuosiluokalle, vaikka hänellä ei ole hylättyjä suorituksia, jos se
katsotaan hänen yleisen koulumenestyksensä vuoksi tarkoituksenmukaiseksi. Oppilaalle ja
hänen huoltajalleen tulee tällöin varata mahdollisuus tulla kuulluksi ennen päätöksen
tekemistä. Vuosiluokalle jäävän oppilaan suoritukset asianomaiselta luokalta raukeavat.
Lukuvuositodistukseen merkitään tieto siitä, että oppilas siirretään seuraavalle vuosiluokalle
tai että hänet jätetään luokalleen. Todistus on päätös seuraavalle vuosiluokalle siirtämisestä
tai luokalle jättämisestä.


Eteneminen oman opinto-ohjelman mukaan

Oppilas voi opiskella vuosiluokkiin sitomattomasti. Oppilaalle tehdään tällöin oma
henkilökohtainen opinto-ohjelma, jonka mukaan hän opiskelee. Jokaisen oppilaan
henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaan merkitään oppiaineen tai oppiaineiden tavoitteet ja
opintokokonaisuudet, joiden suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opinnoissa
etenemiseen oppiaineessa tai oppiaineissa. Oman opinto-ohjelman mukaan opiskeleva
oppilas saa lukuvuoden päätteeksi lukuvuositodistuksen kyseisenä lukuvuonna hyväksytysti
suorittamistaan opinnoista ja siirtyy lukuvuoden koulutyön päätyttyä opinnoissaan eteenpäin.
Oman opinto-ohjelman mukaisella etenemisellä voidaan tarvittaessa välttää luokalle
jättäminen, jonka myötä oppilaan kaikki opinnot kyseiseltä vuosiluokalta raukeaisivat. Oman
opinto-ohjelman mukaisesti etenevä oppilas voidaan jättää vuosiluokalle vain yleisen heikon
koulumenestyksen perusteella. Yhdeksännellä vuosiluokalla oleva oppilas luetaan tämän
vuosiluokan oppilaaksi, kunnes hän suorittaa perusopetuksen koko oppimäärän ja saa
päättötodistuksen tai eroaa koulusta.


Sanallisen arvion ja numeroarvosanan antaminen todistuksissa eri oppiaineissa sekä
käyttäytymisen arvioinnissa

Äänekoskella oppiaineista annetaan sanallinen arviointi vuosiluokkien 1.–3.
lukuvuositodistuksissa. Todistuksesta tulee ilmetä, onko oppilaan suoritus hyväksytty vai
hylätty kussakin oppiaineessa. Vuosiluokkien 4.–8. lukuvuositodistuksissa ja 9. luokan
päättötodistuksessa annetaan kaikissa oppiaineissa numeroarvosanat, joita voi täydentää
kuvailevalla sanallisella arvioinnilla eri liitteelle.
Käyttäytyminen arvioidaan luokilla 1.–3. sanallisesti erillisellä liitteellä ja luokilla 4.–8.
numeroarvosanalla. Päättöarvioinnin yhteydessä arvosana annetaan liitteellä pyydettäessä.
Valinnaisten aineiden arviointi toteutetaan päättöarvioinnissa sen mukaan, miten opetuksen
järjestäjä niitä tarjoaa. Valinnaisaineet arvioidaan päättöarvoinnissa numeroarvosanoilla,
kun valinnaisaineen vuosiviikkotuntimäärä on 2 vuosiviikkotuntia. Yhden vuosiviikkotunnin
valinnaisaine arvioidaan suoritusmerkinnällä hyväksytty tai hylätty.


Erityisen tutkinnon suorittamisen mahdollisuudet ja ajankohdat

Tällä hetkellä erityisen tutkinnon suorittaminen ei Äänekoskella ole mahdollista. Jos laki
oppivelvollisuuden laajentamisesta 18 ikävuoteen tulee voimaan, päätetään siinä vaiheessa
erikseen erityisen tutkinnon suorittamisesta.


Lisänäyttöjen antaminen päättöarvosanaa varten

Arviointi on perusopetuksessa luonteeltaan monipuolista. Oppilaalla on opintojen aikana
mahdollisuus kehittää ja osoittaa osaamistaan monin tavoin. Oppilas voi kuitenkin antaa
lisänäyttöä osaamisestaan ennen päättötodistuksen ja -arvosanan antamista tietyin
reunaehdoin. Lisänäytön antamisen ajankohta sovitaan hyvissä ajoin arvioivan opettajan
kanssa. Jotta oppilas voi antaa lisänäyttöä, oppilaalla tulee olla realistiset mahdollisuudet
arvosanan korottamiseen. Lisänäytön antamista puoltavana seikkana voi olla esimerkiksi
oppilaan haastava elämäntilanne, joka on vaikuttanut oppiaineessa suoriutumiseen.
Lisänäyttö kohdistuu useampiin keskeisiin tavoitteisiin. Koska tarkoitus on antaa näyttöä
useiden tavoitteiden hallinnasta, lisänäyttö on selvästi esimerkiksi yksittäistä koetta tai
esseetä laajempi työ tai useita töitä. Lisänäyttö tai lisänäytöt annetaan koulussa erikseen
arvioivan opettajan kanssa sovittavana ajankohtana.

Äänekosken perusopetuksen arvioinnin vuosikello

 

Arviointipolku Äänekosken perusopetuksessa

(Tästä pääset sivulle, jossa on joka luokka-asteelle tehdyt arviointikellot.)

Luokka

Syyslukukauden alku

Syyslukukauden puolivälissä/aikana

Väliarviointi

Kevätlukukauden puoliväli

Lukuvuosiarviointi

1

OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa

 

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu, jossa luodaan 1- 3 tavoitetta Kasvun kansioon.

 

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa. Vertaisarviointi (esim. hymynaamoilla) Kasvun kansioon dokumentoituihin onnistumisiin liittyen.

 

Sanallinen arviointi äidinkieleen, matematiikkaan ja käyttäytymiseen liittyen. Muut oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettaja huomioi ne lukuvuositodistuksessa.

Käyttäytymisen arviointi on liitteenä.

2

OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa.

 

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen.

Oppilas ja opettaja luovat oppilaan itsearvioinnin pohjalta yhdessä 1-3 tavoitetta Kasvun kansioon. Huoltajilla on mahdollisuus kommentoida tavoitteita.

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa. Vertaisarviointi (esim. hymynaamoilla) Kasvun kansioon dokumentoituihin onnistumisiin liittyen.

.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen nivelvaiheen arviointikeskustelu

Sanallinen arviointi äidinkieleen, matematiikkaan ja käyttäytymiseen liittyen. Muut oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettaja huomioi ne lukuvuositodistuksessa.

Käyttäytymisen arviointi on liitteenä.

3

OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa.

 

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu, jossa luodaan 1- 3 tavoitetta Kasvun kansioon.

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa. 
Vertaisarviointi Kasvun kansioon dokumentoituihin onnistumisiin liittyen.

 

Sanallinen arviointi äidinkieleen, matematiikkaan, englantiin ja käyttäytymiseen liittyen. Muut oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettaja huomioi ne lukuvuositodistuksessa.

Käyttäytymisen arviointi on liitteenä.

4

OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa.

 

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu, jossa luodaan 1- 3 tavoitetta Kasvun kansioon.

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa. Vertaisarviointi Kasvun kansioon dokumentoituihin onnistumisiin liittyen.

 

Sanallinen arviointi äidinkieleen, matematiikkaan, englantiin ja käyttäytymiseen liittyen. Muut oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettaja huomioi ne lukuvuositodistuksessa.

Käyttäytymisen arviointi on liitteenä.

5

OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa.

 

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen.

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen arviointikeskustelu, jossa luodaan 1- 3 tavoitetta Kasvun kansioon.

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa. 
Vertaisarviointi Kasvun kansioon dokumentoituihin onnistumisiin liittyen.

 

Numeroarviointi lukuaineisiin ja käyttäytymiseen liittyen sekä mahdollinen sanallinen lisäys. Taito- ja taideaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollinen sanallinen lisäys.

Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettajalla on mahdollisuus huomioida ne lukuvuositodistuksessa.

6

OPSin tavoitteista, arviointikriteereistä ja Kasvun kansiosta tiedottaminen oppilaille sekä huoltajille (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa.

 

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen.

Oppilaan ja opettajan välinen arviointikeskustelu, jossa luodaan 1- 3 tavoitetta Kasvun kansioon.

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon yhden onnistumisensa. 
Vertaisarviointi Kasvun kansioon dokumentoituihin onnistumisiin liittyen.

 

Oppilaan, huoltajan ja opettajan välinen nivelvaiheen arviointikeskustelu

Numeroarviointi sekä mahdollinen sanallinen lisäys.

Kevätlukukauden lopussa oppilas arvioi asettamiensa tavoitteiden toteutumisen ja opettajalla on mahdollisuus huomioida ne lukuvuositodistuksessa.

7

Tiedottaminen oppilaille ja huoltajille: -OPS ja tavoitteet -arviointikriteerit -kasvun kansio
-Wilma (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon vähintään yhden onnistumisensa.

Oppilas ja opettajat merkitsevät arviointinsa Wilmaan oppilaan käytöksestä, työskentelystä ja osaamisesta oppiaineissa, joita opetetaan syyslukukauden aikana. Huoltaja näkee arvioinnit Wilmassa.

Oppilaan itsearviointi Wilma-lomakkeeseen. Se sisältää myös oppilaan oman oppiainekohtaisen numeroarvioinnin, josta opettaja antaa tarvittaessa joko suullista tai kirjallista palautetta. 
Huoltaja näkee arvioinnit Wilmassa.

Oppilaan, huoltajan ja luokanvalvojan välinen arviointikeskustelu, jossa luodaan 1- 3 oppimiseen ja/tai arjen taitoihin liittyvää tavoitetta Kasvun kansioon ja todetaan oppilaan onnistumisen dokumentointi.

Oppilaan ja lv:n välinen keskustelu, jossa tarkastellaan Kasvun kansiossa olevien omien tavoitteiden toteutumista. Itsearviointi ja vertaisarviointi väliarvioinnissa luotuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyen.

Oppilas ja opettajat merkitsevät arviointinsa Wilmaan oppilaan käytöksestä, työskentelystä ja osaamisesta oppiaineissa, joita opetetaan kevätlukukauden aikana. Huoltaja näkee arvioinnit Wilmassa.

Numeroarviointi liittyen oppiaineisiin ja käyttäytymiseen sekä mahdollinen sanallinen lisäys.

 

8

Tiedottaminen oppilaille ja huoltajille: -OPS ja tavoitteet -arviointikriteerit -kasvun kansio
-Wilma (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon vähintään yhden onnistumisensa.

Oppilas huoltajineen ja opettaja merkitsevät arviointinsa Wilmaan oppilaan käytöksestä, työskentelystä ja osaamisesta eri oppiaineissa.

Oppilaan itsearviointi Wilma- lomakkeeseen.
Se sisältää myös oppilaan oman oppiainekohtaisen numeroarvioinnin, josta opettaja antaa tarvittaessa joko suullista tai kirjallista palautetta. 
Huoltaja näkee arvioinnit Wilmassa.

Oppilaan ja luokanvalvojan välinen arviointikeskustelu, jossa oppilas luo tavoitteen käyttäytymiseen/työskentelyyn ja johonkin oppiaineeseen.Oppilas siirtää ne Kasvun kansioon ja informoi ko. aineenopettajaa asettamastaan tavoitteesta.

Luokanvalvoja toteaa oppilaan onnistumisen dokumentoinnin.

Oppilaan ja lv:n välinen keskustelu, jossa tarkastellaan Kasvun kansiossa olevien omien tavoitteiden toteutumista. Itsearviointi ja vertaisarviointi väliarvioinnissa luotuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyen..

Oppilas huoltajineen ja opettaja merkitsevät arviointinsa Wilmaan oppilaan käytöksestä, työskentelystä ja osaamisesta eri oppiaineissa.

Numeroarviointi liittyen oppiaineisiin ja käyttäytymiseen sekä mahdollinen sanallinen lisäys.

 

9

Tiedottaminen oppilaille ja huoltajille: -OPS ja tavoitteet -arviointikriteerit -kasvun kansio
-Wilma (esim. linkki OPSin tavoitteisiin, vanhempainiltatyöstö)

- oppilas kirjaa  1-3 oppiainetavoitetta sekä omat vahvuutensa ja kehittämiskohteensa opiskelutaidoissa Wilmaan.  Dokumentointi Kasvun kansioon.  Oppilaalla velvollisuus keskustella tarvittavien aineenopettajien kanssa.

Oppilas/oppilasryhmä dokumentoi Kasvun kansioon vähintään yhden onnistumisensa.

Oppilas huoltajineen ja opettaja merkitsevät arviointinsa Wilmaan oppilaan käytöksestä, työskentelystä ja osaamisesta eri oppiaineissa.

Oppilaan ja luokanvalvojan välinen arviointikeskustelu, jossa oppilas luo tavoitteen käyttäytymiseen/työskentelyyn ja johonkin oppiaineeseen. Oppilas siirtää ne Kasvun kansioon ja informoi ko. aineenopettajaa asettamastaan tavoitteesta.

Oppilaan oma päättöarviointia ennustava numeroarviointi ja opettajan rinnakkaisarviointi Wilma-lomakkeeseen.

Luokanvalvoja toteaa oppilaan onnistumisen dokumentoinnin.

Itsearviointi väliarvioinnissa luotuihin henkilökohtaisiin tavoitteisiin liittyen.

Vertaisarviointi maaliskuussa opiskelutaitojen kehittymisestä kolmen vuoden aikana

Oppilas huoltajineen ja opettaja merkitsevät arviointinsa Wilmaan oppilaan käytöksestä, työskentelystä ja osaamisesta eri oppiaineissa.

Päättöarviointi numeroina. Käyttäytymisen arviointi liitteenä pyydettäessä.

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä