Välitodistus

Välitodistus

Lukuvuoden aikana voidaan antaa välitodistuksia paikallisessa opetussuunnitelmassa päätettävällä tavalla. Välitodistus annetaan samoin periaattein kuin lukuvuositodistus koskien sanallisen tai numeroarvosanan käyttöä, käyttäytymisen arviointimerkintää, uskonnon ja elämänkatsomustiedon arviointimerkintää, opetuskieltä sekä yksilöllisten oppimäärien mukaista opiskelua.

Erillinen välitodistus tulee tarvittaessa antaa yhdeksännen luokan oppilaalle jatko-opintoihin pyrkimistä varten. Yhdeksännen luokan oppilaalle annettavaa välitodistusta varten oppilaan osaaminen arvioidaan samoin perustein kuin päättöarvioinnissa. Arviota oppilaan käyttäytymisestä ei merkitä 9. vuosiluokalla annettavaan välitodistukseen.

Välitodistukseen merkitään:

- todistuksen nimi

- opetuksen järjestäjän ja koulun nimi

- oppilaan nimi ja syntymäaika

- todistuksen antamispäivä

- opetusryhmästä vastaavan opettajan tai rehtorin allekirjoitus

- oppilaan opinto-ohjelma ja sanalliset arviot tai numeroarvosanat siitä, miten oppilas on saavuttanut tavoitteet

- oppiaineista, joissa on useampia oppimääriä (äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli ja vieraat kielet) merkitään oppilaan opiskelema oppimäärä tai oppimäärät

- arvio oppilaan käyttäytymisestä (lukuun ottamatta 9. luokalla annettavaa välitodistusta)

- merkintä, että todistus on Opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien opetussuunnitelman perusteiden mukainen.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Äänekosken perusopetuksessa emme anna oppilaille välitodistuksia, vaan niiden tilalla käydään arviointikeskustelut oppilaan, huoltajan ja opettajan kesken vuosiluokilla 1-7. Vuosiluokkien 2 ja 6 väliarvioinnin arviointikeskusteluihin osallistuvat poikkeuksellisesti ainoastaan oppilas ja opettaja.
Erillinen välitodistus tulee kuitenkin tarvittaessa antaa 9. luokan oppilaalle jatko-opintoihin pyrkimistä varten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Vuosiluokilla 8-9 väliarviointi muodostuu oppilaan itsearvioinnista ja opettajan rinnakkaisarvioinnista. Väliarvioinnin kokonaisuus selviää tarkemmin luvusta 6 Oppimisen arviointi nimellä Äänekosken perusopetuksen arvioinnin vuosikello.