6.6 Perusopetuksessa käytettävät todistukset ja todistusmerkinnät

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Äänekosken perusopetuksessa annettavat todistukset ovat lukuvuositodistus ja päättötodistus. Tarvittaessa annetaan myös erotodistus ja pyydettäessä 9. luokan välitodistus.
Vuosiluokilla 1-4 lukuvuositodistus on sanallinen ja siinä painotetaan oppilaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita erityisesti äidinkielessä ja matematiikassa sekä 3-4 luokilla myös englannissa. Käyttäytymisen arviointi on myös sanallista ja eri liitteellä. Vuosiluokalla 5 alkaa numeroarviointi lukuaineissa ja käyttäytymisessä. Taito- ja taideaineet arvioidaan sanallisesti vahvuuksia ja kehittämiskohteita painottaen. Vuosiluokilla 6-8 lukuvuositodistus on numeerinen mahdollisilla sanallisilla lisäyksillä. Vuosiluokille 7-8 ajoittuvia päättöarvioinnin oppiaineita ei voi täydentää sanallisesti. Vuosiluokalla 9 noudatamme perusopetuksen opetussuunnitelman mukaista päättöarviointia numeroarviointineen.

Taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit (11vvh 1-9 vuosiluokilla) ovat osa yhteisinä oppiaineina opetettavien taide- ja taitoaineiden opetusta, joten ne myös arvioidaan osana tätä opetusta.
Valinnaisaineet (9vvh 4-9 vuosiluokilla) arvioidaan niille laadittujen tavoitteiden mukaisesti kunkin vuosiluokan mukaisen arviointikäytänteen mukaan; alle kahden vuosiviikkotunnin laajuiset aineet arvioidaan sanallisesti (hyväksytty/hylätty) ja kahden tai kolmen vuosiviikkotunnin laajuiset aineet numeroin. Mikäli sanallisesti arvioitu valinnaisaine on yhteistä ainetta syventävää tai soveltavaa opiskelua, sen suoritus voi korottaa oppiaineen arvosanaa.