6.4.4 Arviointi nivelvaiheissa

Arviointi nivelvaiheissa

Valtioneuvoston asetuksessa säädetty tuntijako määrittää nivelkohdat, joiden mukaisesti perusopetus jakautuu vuosiluokkien 1-2, 3-6 sekä 7-9 muodostamiin kokonaisuuksiin.Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Toisen ja kolmannen vuosiluokan nivelvaiheen arviointi

Toisella vuosiluokalla väliarvioinnin arviointikeskustelu käydään yhdessä oppilaan ja opettajan kanssa. Oppilas arvioi opiskelunsa edistymistä, työskentelyään ja käytöstään Wilma-lomakkeeseen.Oppilas ja opettaja luovat oppilaan itsearvioinnin pohjalta yhdessä 1-3 tavoitetta oppilaan Kasvun kansioon. Huoltajilla on mahdollisuus kommentoida tavoitteita.
Lukuvuoden lopulla arviointikeskustelu käydään yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajan kesken. Siinä pyritään antamaan monipuolista ja kannustavaa palautetta. Tämä keskustelu antaa pohjaa erityisesti oppilaan työskentelytaitojen kehittämiselle silmälläpitäen tulevaa nivelvaihetta kolmannelle vuosiluokalle siirryttäessä. Huomiota kiinnitetään erityisesti kielellisiin valmiuksiin sekä taitoon työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä vastuullisesti. Erityisen tuen päätös tarkistetaan aina toisen vuosiluokan keväällä. Oppilaan edistymistä arvioidaan sanallisessa lukuvuositodistuksessa kokonaisvaltaisesti painottaen hänen vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan erityisesti äidinkieleen, matematiikkaan ja käyttäytymiseen liittyen.

Kuudennen ja seitsemännen vuosiluokan nivelvaiheen arviointi

Kuudennella vuosiluokalla väliarvioinnin arviointikeskustelu käydään yhdessä oppilaan ja opettajan kanssa. Oppilas arvioi opiskelunsa edistymistä, työskentelyään ja käytöstään Wilma-lomakkeeseen.Oppilas ja opettaja luovat oppilaan itsearvioinnin pohjalta yhdessä 1-3 tavoitetta oppilaan Kasvun kansioon. Huoltajilla on mahdollisuus kommentoida tavoitteita.
Lukuvuoden lopulla arviointikeskustelu käydään yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajan kesken. Arvioinnin painopisteenä ovat työskentelytaidot, oppimisen taidot sekä laaja-alainen osaaminen. Palautteen tulee olla monipuolista ja kannustavaa. Samalla keskustellaan tulevan nivelvaiheen eli yläkouluun siirtymiseen tarvittavista valmiuksista, opiskelun muuttumisesta sekä opiskelussa mahdollisesti tarvittavasta tuesta. Erityistä huomiota kiinnitetään opiskelumotivaation tukemiseen. Erityisen tuen päätös tarkistetaan ennen seitsemännelle vuosiluokalle siirtymistä. Kuudennen luokan lukuvuositodistuksessa eri oppiaineet arvioidaan hyvän osaamisen numeerisen (8) tai sanallisten kriteerien mukaisesti. Oppilaan edistymistä arvioidaan kokonaisvaltaisesti huomioiden hänen vahvuutensa ja kehittämiskohteensa.