6.4.2 Arviointi lukuvuoden päättyessä

Lukuvuositodistus

Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin jälkeen tehtävää, oppilaiden osaamisen summatiivista arviointia, jonka tulokset välitetään oppilaille todistuksissa tai arviointitiedotteissa. Perusopetusasetus velvoittaa antamaan kunkin lukuvuoden päättyessä oppilaalle lukuvuositodistuksen, joka sisältää sanallisesti tai numeroin ilmaistut arviot siitä, miten oppilas on kyseisenä lukuvuonna saavuttanut tavoitteet opinto-ohjelmaansa kuuluvissa oppiaineissa tai opintokokonaisuuksissa. Lukuvuositodistukseen sisältyy myös käyttäytymisen arviointi.[1] Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi on kokonaisarvio oppilaan koko lukuvuoden edistymisestä ja suoriutumisesta. Lukuvuositodistus on myös päätös oppilaan siirtymisestä seuraavalle luokalle tai hänen jättämisestään luokalle.

Vuosiluokilla 1-7 arviointi on sanallista tai numeroarviointia tai niiden yhdistelmää opetuksen järjestäjän päätöksen mukaisesti. Vuosiluokkien 8-9 todistuksissa käytetään numeroarviointia. Toiminta-alueittain annettavassa opetuksessa käytetään sanallista arviointia. Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa sanallista tai numeroarviointia käytetään opetuksen järjestäjän päättämällä tavalla. Sanallista arviointia voidaan käyttää päättöarviointia lukuun ottamatta myös niiden oppilaiden arvioinnissa, joiden äidinkieli on muu kuin opetuksessa käytettävä kieli.

Numeroarvosana kuvaa keskimääräisenä summatiivisena arviona oppilaan osaamisen tasoa suhteessa tavoitteisiin kussakin oppiaineessa tai opintokokonaisuudessa. Sanallista arviointia käyttämällä voidaan antaa monipuolista palautetta oppilaan oppimisesta ja suoriutumisesta. Sanallisen arvioinnin avulla voidaan kuvata paitsi oppilaan osaamisen tasoa myös hänen edistymistään, vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Sanallisella arvioinnilla voidaan myös antaa numeroarvosanaa yksityiskohtaisempaa palautetta osaamisesta ja oppimisen edistymisestä oppiaineen eri osa-alueilla.

[1] Perusopetusasetus 10 § 2 mom.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Lukuvuoden päätteeksi tehtävä arviointi sisältää lukuvuositodistuksen, joka Äänekoskella on sanallinen vuosiluokilla 1-4. Siinä arvioidaan erityisesti oppilaan vahvuuksia ja kehittämiskohteita käyttäytymisessä (eri liitteellä), äidinkielessä ja matematiikassa. Kolmannella ja neljännellä luokalla mukaan tulee myös englanti. Muut oppiaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty sekä mahdollisilla sanallisilla lisäyksillä. Lisäksi kevätlukukauden lopussa 1-6. luokan oppilas arvioi väliarvioinnissa asettamiensa tavoitteiden toteutumisen, ja opettaja huomioi sen lukuvuositodistuksessa. Vuosiluokkien 5 ja 6 arvioinnissa opettajalla on mahdollisuus huomioida oppilaan tavoitteiden toteutuminen lukuvuositodistuksessa.
Viidennellä vuosiluokalla on numeroarviointi lukuaineissa ja käyttäytymisessä, joihin on mahdollista kirjoittaa sanallinen lisäys. Taito- ja taideaineet arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty mahdollisilla sanallisilla lisäyksillä.
Vuosiluokilla 6-9 lukuvuositodistus noudattaa numeroarvioinnin asteikkoa. Vuosiluokilla 6-8 sitä voidaan täydentää sanallisesti. Katso koottu esitys Arviointipolku Äänekosken perusopetuksessa-taulukosta.
Lukuvuonna 2016-2017 valmistelemme oppiaineisiin arvioinnin luotettavuuden ja avoimuuden lisäämiseksi taitotasotaulukon, jolloin oppilas voi jo opiskeltavan aineen alussa valita osaamisen tason, johon pyrkii.

Yksilöllistettyjen oppimäärien arvioinnissa sanallista ja numeroarviointia käytetään tarpeen mukaan yhdessä tai erikseen opettajan päättämällä tavalla.

Toisen ja kuudennen vuosiluokan (nivelvaiheiden) lukuvuosiarviointi on tarkemmin kohdassa nivelvaiheen arviointi.