Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Turvallinen oppimisympäristö ja oppilaiden hyvinvointi on jokaisen kouluyhteisön jäsenen vastuulla. Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille koulun aikuiselle tehtävästä riippumatta.

Koulun yhteisöllisyys rakentuu koulun toimintakulttuurin perusteella. Koulun kasvatusvastuun perusta on se, että kouluyhteisön aikuiset toimivat johdonmukaisesti ja noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä. Koulut voivat laatia järjestyssääntöjen lisäksi koulun käytännön toimintaa ohjaavat pelisäännöt. Oppilaat ja huoltajat osallistuvat sääntöjen laatimiseen, jolloin niiden noudattaminen on luontevaa. Oppilaiden saama säännöllinen, positiivinen palaute sääntöjen mukaan toimimisesta, omasta työskentelystä ja käyttäytymisestä lisää yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin tunnetta.

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Äänekoskella hyvinvoivassa koulussa vuorovaikutus ihmisten välillä on ystävällistä ja tasa-arvoista. Erilaiset ihmiset toimivat yhdessä toisiaan kunnioittaen ja arvostaen ja noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä. Kodin ja koulun välillä vallitsee luottamus ja matala kynnys yhteydenpitoon. Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on edistää oppilaan hyvinvointia sekä tukea oppimista ja kasvamista. Huoltajien osallistuminen koulun toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin on osa toimivaa kasvatuskumppanuutta. Hyvinvoinnin toteutumisen perustana on avoin vuorovaikutus ja yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Vastuu yhteisestä koulupäivästä

Opetuksen järjestäjä

Koulun johto

Opettaja

Oppilas

Huoltaja

vastuu oppilaan oikeuksien toteutumista

vastuu opetuksen, ohjauksen, oppilashuollon ja tuen järjestämisestä koulussa

vastuu opetusryhmien toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista

säännöllinen osallistuminen koulutyöhön

vastuu oppilaan koulunkäynnistä

ongelmien ennaltaehkäisy

yhteistyö oppilaiden, huoltajien koulun henkilökunnan ja oppilashuollon henkilöstön kanssa

ystävällinen ja huomaavainen suhtautuminen koulukavereihin ja koulun aikuisiin

pääasiallinen kasvatusvastuu

kasvun ja oppimisen esteiden poistaminen koulun toiminnasta

huolehtii, että oppilaan oikeus ohjaukseen ja tukeen toteutuu

koulun sääntöjen noudattaminen

osallistumien koulun kanssa yhteiseen kasvatustehtävään

sovituista tehtävistä huolehtiminen

Yhteistä vastuuta koulupäivässä kuvaavat toimet ja menetelmät määritellään koulutasolla lukuvuosittain koulun työsuunnitelmassa Wilmassa.

Yhteistä vastuuta koulupäivästä Äänekoskella ohjaavat myös:
Äänekosken perusopetuksen ohjaussuunnitelma
Koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat
Koulukohtaiset turvallisuussuunnitelmat