5.1 Yhteinen vastuu koulupäivästä

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Arvoperusta, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri ilmenevät koulutyön käytännön järjestämisessä. Järjestämisen tulee edistää kasvatukselle ja opetukselle asetettujen tavoitteiden saavuttamista ja perusopetuksen tehtävän toteuttamista. Järjestämisellä luodaan edellytykset oppilaiden hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle sekä huolehditaan kouluyhteisön sujuvasta toiminnasta ja yhteistyöstä. Koulutyön käytännöt edistävät myös kestävää elämäntapaa.

Lähtökohtana on yhteinen vastuu ja huolenpito jokaisen hyvästä ja turvallisesta koulupäivästä. Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu koulun kaikille aikuisille tehtävästä riippumatta. Koulutyön järjestämisessä otetaan huomioon kaikkien oppilaiden tarpeet, edellytykset ja vahvuudet. Huoltajien ja muiden tahojen kanssa tehtävä yhteistyö tukee tässä onnistumista.

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki kaikkina koulupäivinä sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus[1]. Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilaan oikeudet toteutuvat ja huolehtii edellytysten luomisesta tätä edistävälle koulutyölle. Koulun johdolla on käytännön vastuu opetuksen, ohjaukseen, oppilashuollon ja tuen järjestämiseen liittyvistä ratkaisuista kouluyhteisössä, kaikilla vuosiluokilla ja kaikissa oppiaineissa. Tähän sisältyy myös ongelmien ennaltaehkäisy sekä kasvun ja oppimisen esteiden tunnistaminen ja poistaminen koulun toimintatavoista. Jokaisella opettajalla on vastuu opetusryhmänsä toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista. Opettajat vaikuttavat näihin pedagogisilla ratkaisuillaan ja ohjausotteellaan. Opettajan tehtävään kuuluu oppilaiden oppimisen, työskentelyn ja hyvinvoinnin seuraaminen ja edistäminen, jokaisen oppilaan arvostaminen ja oikeudenmukainen kohtelu, mahdollisten vaikeuksien varhainen tunnistaminen sekä oppilaiden ohjaaminen ja tukeminen. Opettaja huolehtii osaltaan siitä, että oppilaiden oikeus ohjaukseen sekä opetukselliseen ja oppilashuollollisen tukeen toteutuu. Tämä edellyttää vuorovaikutusta oppilaiden ja huoltajien kanssa, opettajien keskinäistä yhteistyötä ja erityisesti oppilashuollon henkilöstön kanssa tehtävää yhteistyötä.

Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa. Se ilmenee säännöllisenä osallistumisena koulutyöhön, reiluna ja arvostavana suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin sekä yhteisten sääntöjen noudattamisena. Toisten ihmisten loukkaamattomuuden sekä työn ja työrauhan kunnioittaminen ja sovituista tehtävistä huolehtiminen on koulutyössä välttämätöntä. Laki velvoittaa oppilaan osallistumaan perusopetukseen ja suorittamaan tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytymään asiallisesti[2]. Vapautus opetukseen osallistumisesta voidaan myöntää oppilaalle vain tilapäisesti erityisestä syystä[3]. Koti ja koulu yhdessä ohjaavat oppilaita toimimaan lain edellyttämällä tavalla ja tukevat oppilaita näiden ponnisteluissa. Koulun tehtävänä on puuttua poissaoloihin ja auttaa oppilaita onnistumaan koulutyössään.


[1] Perusopetuslaki 30 § 1 mom. ja perusopetuslaki 29 § 1 mom. (1267/2013)

[2] Perusopetuslaki 35 § 2 mom.

[3] Perusopetuslaki 35 § 1 mom.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Turvallinen oppimisympäristö ja oppilaiden hyvinvointi on jokaisen kouluyhteisön jäsenen vastuulla. Kasvatustyö ja hyvinvoinnin edistäminen kuuluu kaikille koulun aikuiselle tehtävästä riippumatta.

Koulun yhteisöllisyys rakentuu koulun toimintakulttuurin perusteella. Koulun kasvatusvastuun perusta on se, että kouluyhteisön aikuiset toimivat johdonmukaisesti ja noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä. Koulut voivat laatia järjestyssääntöjen lisäksi koulun käytännön toimintaa ohjaavat pelisäännöt. Oppilaat ja huoltajat osallistuvat sääntöjen laatimiseen, jolloin niiden noudattaminen on luontevaa. Oppilaiden saama säännöllinen, positiivinen palaute sääntöjen mukaan toimimisesta, omasta työskentelystä ja käyttäytymisestä lisää yhteenkuuluvuuden ja hyvinvoinnin tunnetta.

Opetussuunnitelman mukainen opetus, ohjaus, oppilashuolto ja tuki sekä turvallinen oppimisympäristö ovat jokaisen oppilaan oikeus. Äänekoskella hyvinvoivassa koulussa vuorovaikutus ihmisten välillä on ystävällistä ja tasa-arvoista. Erilaiset ihmiset toimivat yhdessä toisiaan kunnioittaen ja arvostaen ja noudattavat yhdessä sovittuja sääntöjä. Kodin ja koulun välillä vallitsee luottamus ja matala kynnys yhteydenpitoon. Huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on edistää oppilaan hyvinvointia sekä tukea oppimista ja kasvamista. Huoltajien osallistuminen koulun toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin on osa toimivaa kasvatuskumppanuutta. Hyvinvoinnin toteutumisen perustana on avoin vuorovaikutus ja yhteistyö eri toimijoiden kesken.

Vastuu yhteisestä koulupäivästä

Opetuksen järjestäjä

Koulun johto

Opettaja

Oppilas

Huoltaja

vastuu oppilaan oikeuksien toteutumista

vastuu opetuksen, ohjauksen, oppilashuollon ja tuen järjestämisestä koulussa

vastuu opetusryhmien toiminnasta, oppimisesta ja hyvinvoinnista

säännöllinen osallistuminen koulutyöhön

vastuu oppilaan koulunkäynnistä

ongelmien ennaltaehkäisy

yhteistyö oppilaiden, huoltajien koulun henkilökunnan ja oppilashuollon henkilöstön kanssa

ystävällinen ja huomaavainen suhtautuminen koulukavereihin ja koulun aikuisiin

pääasiallinen kasvatusvastuu

kasvun ja oppimisen esteiden poistaminen koulun toiminnasta

huolehtii, että oppilaan oikeus ohjaukseen ja tukeen toteutuu

koulun sääntöjen noudattaminen

osallistumien koulun kanssa yhteiseen kasvatustehtävään

sovituista tehtävistä huolehtiminen

Yhteistä vastuuta koulupäivässä kuvaavat toimet ja menetelmät määritellään koulutasolla lukuvuosittain koulun työsuunnitelmassa Wilmassa.

Yhteistä vastuuta koulupäivästä Äänekoskella ohjaavat myös:
Äänekosken perusopetuksen ohjaussuunnitelma
Koulukohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat
Koulukohtaiset turvallisuussuunnitelmat