3.3 Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Laaja-alaisella osaamisella tarkoitetaan tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon muodostamaa kokonaisuutta. Osaaminen tarkoittaa myös kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla. Siihen, miten oppilaat käyttävät tietojaan ja taitojaan, vaikuttavat oppilaiden omaksumat arvot ja asenteet sekä tahto toimia. Laaja-alaisen osaamisen lisääntynyt tarve nousee ympäröivän maailman muutoksista. Ihmisenä kasvaminen, opiskelu, työnteko sekä kansalaisena toimiminen nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista.

Arvot, oppimiskäsitys ja toimintakulttuuri luovat perustan osaamisen kehittymiselle. Kukin oppiaine rakentaa osaamista oman tiedon- ja taidonalansa sisältöjä ja menetelmiä hyödyntäen. Osaamisen kehittymiseen vaikuttavat sekä ne sisällöt, joiden parissa työskennellään että erityisesti se, miten työskennellään ja miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus toimii. Oppilaille annettava palaute sekä oppimisen ohjaus ja tuki vaikuttavat etenkin asenteisiin, motivaatioon ja tahtoon toimia.

Seuraavassa kuvataan seitsemän laaja-alaista osaamiskokonaisuutta ja perustellaan niiden merkitys. Kokonaisuuksilla on useita liittymäkohtia toisiinsa. Niiden yhteisenä tavoitteena on perusopetuksen tehtävän mukaisesti ja oppilaiden ikäkauden huomioon ottaen tukea ihmisenä kasvamista sekä edistää demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyden ja kestävän elämäntavan edellyttämää osaamista. Erityisen tärkeätä on rohkaista oppilaita tunnistamaan oma erityislaatunsa, omat vahvuutensa ja kehittymismahdollisuutensa sekä arvostamaan itseään.

Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet täsmennetään luvuissa 13, 14 ja 15 vuosiluokkakokonaisuuksittain. Tavoitteet on otettu huomioon oppiaineiden tavoitteiden ja keskeisten sisältöalueiden määrittelyssä. Oppiainekuvauksissa osoitetaan oppiaineiden tavoitteiden yhteys laaja-alaiseen osaamiseen.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Äänekosken paikallisen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteita tullaan jäsentämään vuosiluokittain.

Äänekosken paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan laaja-alaisen osaamisen alueista Tieto- ja viestintäteknologosta osaamista (L5). Painotuksen avulla pyritään varmistamaan perusopetuksen oppilaille riittävät tieto- ja viestintäteknologiset (TVT) tiedot ja taidot jatko-opiskelua ja elämää varten. Painoteus toteutetaan siten, että vuosiluokilla 1-6 tarjotaan valinnaista tietotekniikkaa 1 vuosiviikkotunti ja vuosiluokilla 7-8 tarjotaan valinnaista tietotekniikkaa 1 vuosiviikkotunti. Painotusten lisäksi vuosiluokilla 8-9 voidaan tarjota valinnaiseksi aineeksi tietotekniikkaa. TVT-osaaminen on kiinteä osa oppimista, joten painotusten lisäksi tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) on laaja-alaisena osaamisen alueena mukana kaikissa oppiaineissa, lävistävänä.

Lisäksi Äänekosken paikallisessa opetussuunnitelmassa painotetaan laaja-alaisen osaamisen aluetta Työelämätaidot ja yrittäjyys (L6). Painotuksen avulla pyritään vaikuttamaan perusopetuksen oppilaiden asenteisiin työtä ja yrittäjyyttä kohtaan. Lisäksi painotuksen avulla oppilaat perehtyvät työelämään ja tutustuvat yrittäjyyteen. Painotuksen toteuttamista ohjaa Äänekosken ohjaussuunnitelma (linkki!) sekä Äänekosken opetuspalveluiden yrittäjyyskasvatuksen toimintasuunnitelma (linkki!). Painotuksen toteutumista arvioidaan koulukohtaisen vuosisuunnitelman mukaisesti.

Äänekosken kaupungin opetuspalveluiden perusopetuksen opetussuunnitelamtyön ohjausryhmä huolehtii laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumisen arvioinnista opetussuunnitelmaa valmistelevien työryhmien avulla sekä koulukohtaisen työsuunnitelman arvioinnin yhteydessä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä