3.1 Perusopetuksen tehtävä

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa koulutusjatkumoa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan tulevaisuutta oppimisen keinoin.

Perusopetuksen tehtävää voidaan tarkastella sen opetus- ja kasvatustehtävän, yhteiskunnallisen tehtävän, kulttuuritehtävän sekä tulevaisuustehtävän näkökulmasta. Perusopetusta kehitetään inkluusioperiaatteen mukaisesti. Opetuksen saavutettavuudesta ja esteettömyydestä pidetään huoli. Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja puolustamiseen.

Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Perusopetus kartuttaa inhimillistä ja sosiaalista pääomaa. Inhimillinen pääoma koostuu osaamisesta ja sosiaalinen pääoma ihmisten välisistä yhteyksistä, vuorovaikutuksesta ja luottamuksesta. Yhdessä ne edistävät yksilöllistä ja yhteiskunnallista hyvinvointia ja kehitystä. Perusopetuksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistäsekä edistää sukupuolten tasa-arvoa. Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja.

Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana.

Koulua ympäröivän maailman muutos vaikuttaa väistämättä oppilaiden kehitykseen ja hyvinvointiin sekä koulun toimintaan. Perusopetuksessa opitaan kohtaamaan muutostarpeita avoimesti, arvioimaan niitä kriittisesti ja ottamaan vastuuta tulevaisuutta rakentavista valinnoista. Perusopetuksen globaalikasvatus luo osaltaan edellytyksiä oikeudenmukaiselle ja kestävälle kehitykselle YK:n asettamien kehitystavoitteiden suuntaisesti. Työtä tehdään mahdollisuuksien mukaan yhdessä muissa maissa toimivien koulujen ja opetuksen kehittäjien kanssa. Perusopetus vaikuttaa myönteisenä ja yhteiskuntaa rakentavana muutosvoimana kansallisesti ja kansainvälisesti.

Äänekosken paikalliset opetussuunnitelmaratkaisut

Paikallista opetussuunnitelmaa laadittaessa on keskusteltu, mitä perusopetuksen tehtävä sekä valtioneuvoston asetuksessa määritellyt opetuksen ja kasvatuksen valtakunnalliset tavoitteet merkitsevät paikallisesti.

Äänekosken perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävää tukee yhteistyö koulujen ja rehtoreiden välillä. Tulevat yhtenäiskoulut sekä ns. viheralueen alakoulut tekevät yhteistyötä toimintatapojen yhdenmukaistamisessa, mutta jättäen samalla tilaa koulujen omaleimaisuudelle. Perusopetuksen opetus- ja kasvatustehtävässä tärkeänä yhteistyökumppanina ovat äänekoskelaiset perheet. Vuorovaikutus ja yhteistyö koulujen ja perheiden välillä on toimivaa. Toimivuutta edistää Wilman vakiintunut käyttö yhtenä yhteydenpidon välineenä.

Äänekosken perusopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän toteuttamiseksi oppilaiden osallisuutta tuetaan koulujen oppilaskunta- ja tukioppilastoiminnan avulla. Perusopetuksen yhteiskunnallista tehtävää, yhteisön jäseneksi kasvamista, tukee yhteistyö paikallisten sidosryhmien, esimerkiksi seurakuntien, yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Lisäksi yhteistyö paikallisen elinkeinoelämän kanssa vahvistaa oppilaiden työelämätaitojen ja yrittäjyyden kehittymistä. Äänekosken perusopetuksen ohjaussuunnitelma on paikallinen ja koulukohtainen työväline muun muassa perusopetuksen yhteiskunnallisen tehtävän todentamisessa.

Äänekosken perusopetuksen kulttuuritehtävää vahvistetaan valmisteilla olevan Äänekosken kulttuurikasvatussuunnitelman avulla. Kulttuurikasvatussuunnitelman tarkoituksena on edistää yhteistyötä kunnan kulttuurituottajien ja koulujen kesken. Suunnitelmassa tuetaan lasten ja nuorten kasvua ja oppimista erilaisin ilmaisun keinoin sekä nivotaan kulttuurikasvatus osaksi perusopetusta. Lisäksi lähiseudun monipuolista kulttuuritarjontaa hyödynnetään suunnitelmallisesti.

Äänekosken perusopetuksen tulevaisuustehtävään sisältyy teknologian käytön lisääminen oppimisen välineenä. Kestävän kehityksen näkökulmasta tulevaisuustehtävä edistää lasten ja nuorten kasvua ympäristöstään huolehtivaksi ja tulevat sukupolvet huomioivaksi yhteiskunnan jäseneksi (Äänekosken kaupunkistrategia 2016-2021).

Koulujen lukuvuoden työsuunnitelman ja arvioinnin tekemisen yhteydessä tarkastellaan koulujen toiminnan perustuminen valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteisiin, Äänekosken paikallisiin opetussuunnitelmaratkaisuihin ja mahdolliset koulukohtaiset painopisteet.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä